Wkład rozpuszczalników z farb drogowych do tworzenia się ozonu troposferycznego

Contribution of solvents from road marking paints to tropospheric ozone formation

Author: Tomasz E. Burghardt, Anton Pashkevich, Lidia Żakowska

Pages: 007-018
Published online: 01-04-2016


Wodoodporność recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym w aspekcie składu spoiwa drogowego

The water resistance of a recycled base with foamed bitumen in the aspect of road binder composition

Author: Przemysław Buczyński, Marek Iwański, Grzegorz Mazurek

Pages: 019-029
Published online: 01-04-2016


Inwestycje drogowe – wody w raportach o oddziaływaniu na środowisko

Road projects – waters in the reports on the environmental impact assessment

Author: Paweł Piwnicki

Pages: 031-039
Published online: 01-04-2016


Analizy LCA dla dróg i mostów jako narzędzie do szczegółowej i kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko

LCA analyses for roads and bridges as a tool for detailed and comprehensive environmental impact assessment

Author: Agata Dąbal, Marcin Łyszczarz

Pages: 041-050
Published online: 01-04-2016


Graffiti na mostach

Graffiti on bridges

Author: Sławomir Karaś, Maciej Kowal, Anna Leniak-Tomczyk

Pages: 051-060
Published online: 01-04-2016


Trwałość stalowych mostów kolejowych jako warunek ochrony środowiska

Durability of steel rail bridges as a part of environmental protection

Author: Petro Savchuk, Olesya Maksymovych, Vitaliy Knysh

Pages: 061-070
Published online: 01-04-2016


Przejścia dla zwierząt na odcinku S17 między węzłami „Kurów Zachód” a „Lublin Felin”

Animal transitions on the section of S17 expressway between junctions “Kurów West” and “Lublin Felin”

Author: Maciej Kowal, Sławomir Karaś

Pages: 071-080
Published online: 01-04-2016


System odwodnienia dróg a prawna ochrona herpetofauny

The road drainage against the legal protection of herpetofauna

Author: Małgorzata Półtorak

Pages: 081-086
Published online: 01-04-2016


Protection of Ten-Eyed Bridge in Diyarbakır

Author: Ibrahim Karasin, Ercan Isik

Pages: 087-094
Published online: 01-04-2016


Określanie poziomu tłumienia drgań w mostach i kładkach dla pieszych

Determining the level of damping vibration in bridges and footbridges

Author: Jacek Szulej, Paweł Ogrodnik

Pages: 095-103
Published online: 01-04-2016


Stalowe ruszty jako innowacyjne nawierzchnie dróg tymczasowych

Steel gratings as an innovative temporary roads pavement

Author: Artur Juszczyk, Adam Wysokowski

Pages: 105-114
Published online: 01-04-2016


Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MMCE) modyfikowane miałem gumowym

Mineral-cement-emulsion mixtures (MCEM) modified with fine rubber

Author: Jerzy Kukiełka, Marcin Dębiński

Pages: 115-121
Published online: 01-04-2016


Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych

Use of mix asphalts with reduced compaction temperature and addition of zeolites in real conditions

Author: Agnieszka Woszuk, Wojciech Franus

Pages: 123-132
Published online: 01-04-2016


Dobór sprzętu budowlanego koparek i samochodów amowyładowczych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 z wykorzystaniem metod prognostycznych

Selection of construction equipment – excavators and dump trucks in terms of minimizing the emission of CO2 by using forecasting methods

Author: Magdalena Rogalska

Pages: 133-142
Published online: 01-04-2016


Przeobrażanie się przestrzeni miasta i osiedli związane ze zmianami stylu życia mieszkańców

Transformation of city space and housing estates associated with changes in lifestyle of inhabitants

Author: Olga Skoczylas

Pages: 143-148
Published online: 01-04-2016


Ekologiczne, estetyczne i ekonomiczne aspekty konstrukcji gruntowo-powłokowych na przykładzie przebudowy mostu drogowego w Żórawinie

Reconstruction of the road bridge in Żórawina as the example of ecological, aesthetic and economic values of soil-steel structures

Author: Grzegorz Antoniszyn

Pages: 149-156
Published online: 01-04-2016


Wykorzystanie destruktu asfaltowego – konieczność i innowacja

Use of reclaimed asphalt pavement – necessity and innovation

Author: Wojciech Bańkowski, Dariusz Sybilski, Jan Król, Karol Kowalski, Piotr Radziszewski, Piotr Skorek

Pages: 157-167
Published online: 01-04-2016


Estetyka rozwiązań mostowych Santiago Calatravy

Aesthetics of bridging solutions of Santiago Calatrava

Author: Jan Wrana

Pages: 169-176
Published online: 01-04-2016


Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku

Static and modalanalysis of Solidarity Bridge in Płock

Author: Jarosław Bęc, Michał Jukowski

Pages: 177-189
Published online: 01-04-2016


Studium zagospodarowania przestrzennego wokół mostu Lutosławskiego na Kalinowszczyźnie w Lublinie

Study of spatial development around the Lutoslawski bridge in Kalinowszczyzna, Lublin

Author: Sofya Matskevich, Sławomir Karaś

Pages: 191-199
Published online: 01-04-2016


Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina

Space Syntax in communication structure of Lublin

Author: Wojciech Kocki, Bartłomiej Kwiatkowski

Pages: 201-211
Published online: 01-04-2016


Wpływ oddziaływań środowiskowych na obiekty zabytkowe – na przykładzie mostku nad dawną „Głęboką Drogą” w Puławach

Environmental impacts on historical buildings – an example of the bridge over the former “Głęboka Droga” in Puławy

Author: Beata Klimek

Pages: 213-221
Published online: 01-04-2016


Skrzyżowania z wyspą centralną – przepustowość, warunki ruchu oraz wpływ na klimat akustyczny

Signalized roundabouts – capacity, traffic conditions and their influence on noise levels

Author: Marek Motylewicz

Pages: 223-234
Published online: 01-04-2016


Environment-friendly roads

Author: Anna Leniak-Tomczyk, Grażyna Łagoda

Pages: 235-247
Published online: 01-04-2016


Prędkość i jej wpływ na wypadki na drogach z udziałem zwierząt

Speed and its impact on road accidents involving animals

Author: Wioleta Czarnecka

Pages: 249-257
Published online: 01-04-2016


Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego

Analyses and research of needs and possibilities of protection against noise in surrounding of provincial roads in Silesian Voivodship

Author: Zbigniew Tabor, Janusz Bohatkiewicz

Pages: 259-268
Published online: 01-04-2016


Rozwój systemów projektowania i zarządzania w budownictwie drogowym – od Euklidesa i systemów CAD do eLBIM w terenach wrażliwych środowiskowo i społecznie

Development of design and management systems in road construction industry – from Euclid and CAD systems to eLBIM in the areas environmentally and socially sensitive

Author: Joanna Bohatkiewicz, Janusz Bohatkiewicz

Pages: 269-279
Published online: 01-04-2016


Rola zasad estetycznych w procesie projektowania konstrukcji mostowych

The role of aesthetic principles in the designing process of bridge structures

Author: Krzysztof Śledziewski

Pages: 281-292
Published online: 01-04-2016