Miejsca węzłowe jako elementy krystalizujące obszary mieszkaniowe powstałe w XX i XXI wieku

Node as elements crystallizing residential areas created in the XX and XXI century

Author: Grażyna Schneider-Skalska

Pages: 005-012
Published online: 12-08-2018


Architekt jako synergetyk

Architect as a synergist

Author: J.Krzysztof Lenartowicz

Pages: 013-028
Published online: 12-08-2018


Symultaniczność i kompilacja a obraz miejsca

Simultaneity and compilation versus image of a place

Author: Grzegorz Nawrot

Pages: 029-038
Published online: 12-08-2018


Value of the architecture in the nodal place of the city. Palace in Radzyń Podlaski as an integrating monument

Wartość architektury w miejscu węzłowym miasta. Pałac w Radzyniu Podlaskim jako zabytek integrujący

Author: Jan Wrana

Pages: 039-050
Published online: 12-08-2018


Miejsca węzłowe pogranicza polsko-czeskiego jako istotne miejsca aktywizacji sieci powiązań transgranicznych

Polish-Czech borderland nodal areas as an important activation sites of cross-border connections networks

Author: Piotr Obracaj, Piotr Opałka

Pages: 051-064
Published online: 12-08-2018


Kożuchów – historyczne miasto z przyszłością

Kożuchów – a historical town with a future

Author: Wojciech Eckert

Pages: 065-080
Published online: 12-08-2018


Niemiejskie funkcje w strukturach zurbanizowanych jako katalizator życia w mieście

Non-urban functions in urban areas as a catalyst for urban life

Author: Justyna Kleszcz

Pages: 081-090
Published online: 12-08-2018


Percepcja miejsc węzłowych w ujęciu kulturowym. Studium przypadku dzielnic zamieszkałych przez ludność żydowską w Polsce centralnej

Perception of focal places in the cultural approach. Case study of districts inhabited by Jews in prewar central Poland

Author: Małgorzata Hanzl

Pages: 091-106
Published online: 12-08-2018


Myśleć, budować, pamiętać – kreacje architektoniczne i krajobrazowe „ku pamięci”. Studium przypadku restrukturyzacji terenów dawnego arsenału królewskiego w Londynie

Thinking, building, remember – architectural and landscape creations “in remembrance”. Case study of the Royal Arsenal in Woolwich, London

Author: Renata Jóźwik

Pages: 107-116
Published online: 12-08-2018


Zintegrowane Centrum Komunikacyjne jako przestrzeń integracji i element „zszywający” strukturę miasta

Integrated Transportation Centre as integration space and element „stitching” city structure

Author: Grażyna Dąbrowska-Milewska, Bartosz Czarnecki

Pages: 117-132
Published online: 12-08-2018


Zaadaptowana przestrzeń publiczna – innowacyjne miejsce rozrywki i integracji

Adapted public space – an innovative place of entertainment and integration

Author: Monika Magdziak

Pages: 133-142
Published online: 12-08-2018


Rolnictwo miejskie jako innowacyjna produkcja stanowiąca element scalający i uzupełniający strukturę miasta

Urban agriculture as an innovative production constitutes an element that integrates and complements the city’s structure

Author: Magdalena Grochulska-Salak

Pages: 143-158
Published online: 12-08-2018


Synergia konstrukcji i estetyki w małych mostach w Parczewie

Synergy of structure and aesthetics of small bridges in Parczew

Author: Sławomir Karaś, Karolina Jankowska

Pages: 159-170
Published online: 12-08-2018


Strategiczne węzły miejskie w wielkich miastach Azji Południowo-Wschodniej

Strategic urban nodes in the big cities of South-East Asia

Author: Dariusz Gaweł

Pages: 171-182
Published online: 12-08-2018


Procesy transformacji współczesnych miast na wybranych przykładach miast

The processes of transformation of contemporary cities based on selected examples

Author: Dorota Jopek

Pages: 183-192
Published online: 12-08-2018


Photographic image in the commercial messaging as an immanent element of the city landscape

Obraz fotografi czny w przekazie reklamowym jako nieodłączny element krajobrazu miasta

Author: Agnieszka Chęć-Małyszek

Pages: 193-204
Published online: 12-08-2018