Regulamin redakcji

„Budownictwo i Architektura” to czasopismo o otwartym dostępie, publikowane cztery razy w roku: w styczniu, kwietniu, czerwcu i październiku w formie drukowanej i elektronicznej. Artykułom jest przypisywany numer DOI (Digital Object Identifier), dzięki czemu możliwe jest bezzwłoczne przeszukiwanie i cytowanie. Czasopismo koncentruje się na takich tematach jak:

 • konstrukcje budowlane
 • mechanika budowli i kompozytów
 • drogi i mosty
 • geotechnika
 • technologie produkcji materiałów budowlanych
 • zarządzanie i ekonomika procesów budowlanych
 • konserwacja i renowacja zabytków
 • architektura, historia architektury
 • urbanistyka, historia urbanistyki
 • społeczne i ekonomiczne uwarunkowania architektury
 • zrównoważony rozwój w aspektach związanych z architekturą i budownictwem
 • rewitalizacja obszarów i obiektów
 • wycena i gospodarka nieruchomościami

Rękopisy przedłożone do rozpatrzenia powinny zawierać wcześniej nieopublikowany materiał. Rękopisy są przyjmowane w języku polskim, angielskim i obu językach (np. polski rękopis i tłumaczenie na język angielski).

Przedstawione manuskrypty są recenzowane przez dwóch ekspertów z danej dziedziny. Autorzy otrzymują informacje zwrotne. Po recenzji redakcja ocenia przydatność do publikacji w czasopiśmie i informuje autorów o decyzji. Autor zobowiązany jest do wypełnienia formularza z metadanymi publikacji.

Po zaakceptowaniu artykułu trafia on do edytora. Edytor dokonuje niezbędnych korekt i wysyła autorowi do zatwierdzenia. Publikowanie artykułu nie wymaga żadnych opłat.

Autorzy proszeni są o podpisanie przekazania praw autorskich, na zasadach licencji Creative Commons Attribution, w której autor gwarantuje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez autora (autorów), nie został wcześniej opublikowany, nie zawiera niezgodnych z prawem oświadczeń, nie narusza praw innych osób, podlega prawu autorskiemu, które przysługują wyłącznie autorowi i są wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że autor(autorzy) otrzymali wszelkie pisemne pozwolenia na cytowanie z innych źródeł. Wszystkie artykuły publikowane w Budownictwie i Architekturze są archiwizowane w repozytoriach, takich jak: Biblioteka Politechniki Lubelskiej, BazTech, PBN / POL-on. Wersja drukowana jest publikowana przez Bibliotekę Politechniki Lubelskiej.

Regulamin jakości publikacji

Page under construction.