Wpływ miejsc kultu na kształtowanie i integrację przestrzeni publicznych w mieście

Joanna Gil-Mastalerczyk1
1Katedra Architektury i Urbanistyki, Wydział Architektury i Budownictwa, Politechnika Świętokrzyska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(2) (2017) 031-038, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17-162_02

Historia:
Opublikowano: 11-04-2017

Streszczenie:

Celem artykułu jest przedstawienie związków i wpływu miejsc kultu (na przykładzie zespołów sakralnych z obszaru Diecezji Kieleckiej – miasta Kielce) – jako wspólnego dziedzictwa kulturowego, na kształtowanie, integrację, rozwój ogólnodostępnych przestrzeni publicznych w mieście. Miejsca kultu, jako widoczni przez wieki świadkowie historycznych międzyludzkich i terytorialnych wydarzeń, często stają się stymulatorami dla kolejnych procesów zachodzących w tkance miejskiej. Intensywne procesy urbanizacji, następujące na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, wymuszają niezbędne przekształcenia istniejących struktur oraz wiążącej się z tym modernizacji, rewitalizacji. Procesy te nie powinny stanowić zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania miasta, zachowania tożsamości miejsc kultu, otaczającej je struktury oraz walorów przestrzennych i estetycznych. Powinny prowadzić do ochrony historycznych struktur wykształconych w pobliżu “sacrum” i opieki nad tymi obszarami, stanowiącymi cenne dziedzictwo kulturowe. Złożona struktura funkcjonalna przestrzeni miejskich, wykształconych wokół “sacrum” i związana z nimi atrakcyjna domena publiczna, sprzyjają procesom zmian i często stają się katalizatorem rewitalizacji dla sąsiednich obszarów. Wkomponowane formy architektoniczne, jak i czytelność urbanistyczna założeń sakralnych, integrują strukturę przestrzenną miasta. Zapewniają czytelność w scalaniu struktury przestrzeni miejskiej. Sprzyjają tworzeniu się między nimi związków synergii, powstawaniu harmonijnych relacji tkanki miejskiej. Promują nową przestrzeń, będąc znakiem miejsca a nawet miasta. Kreują wizerunek przestrzeni publicznych, stanowiąc atrakcyjne i otwarte dla różnych aktywności struktury funkcjonalne.

Słowa kluczowe:

Architektura, sacrum, integracja, przestrzeń miasta, miasto


The influence of places of worship on the formation and integration of public spaces in the city

Abstract:

The aim of article is to present linkages and influence of places of worship (for example religious groups from the Diocese of Kielce – Kielce – city) – as a common cultural heritage, on the formation, integration, development of areas of public spaces in the city. Places of worship, as seen through the centuries witnessed the historic inter-territorial and events often become stimulants for subsequent processes taking place in the urban tissue. Intense urbanization processes, following over the last few years, forcing the necessary transformations of existing structures and involving the modernization, revitalization. Processes should not, however, constitute a threat to the proper functioning of the city, preserving the identity of places of worship, surrounding structures and the spatial and aesthetic values. Should not lead to the abandonment of care for the protection of historic structures educated near the „sacrum” and care for these areas, which constitute a valuable cultural heritage. The complex functional structure of urban, educated around the „sacrum” and the associated attractive public domain, assisting the processes of change and can become a catalyst for the revitalization of the neighboring areas. Integrated into architectural forms that urban legibility assumptions sacred integrate spatial structure of the city. They provide clarity in the collapsing structure of urban space. Foster the creation of a synergy between the two compounds, the formation of harmonious relations of urban space. Promote a new space, being a sign of the place and even cities. They create an image of public spaces, acting attractive and open to different activities functional structures.

Keywords:

architecture, sacrum, integration, space of city, town


Literatura / References:

1. Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020, Kielce 2006, s. 4.
2. Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020, Aktualizacja, Kielce 2015.
3. Węcławowicz-Gyurkovich E. Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich. Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2013, s. 5.
4. http://www.mzd.kielce.pl, dn. 9.03.15.
5. http://www.rewitalizacja1.kielce.eu/s,3,Cele_projektu.html dn 9.03.15.
6. http://www.rewitalizacja2.kielce.eu, dn. 09.03.2015.
7. Gil-Mastalerczyk J. Kształtowanie i percepcja miejskiej przestrzeni publicznej – w otoczeniu sacrum. [w:] BIWA 1 Badania Interdyscyplinarne w Architekturze, monografia konferencyjna, t. 2, B. Komar, J. Biedrońska, A. Szewczenko (red.), Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, s. 114.
8. Gyurkovich J. Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji przestrzeni. Wybrane zagadnienia kompozycji w architekturze i urbanistyce, Seria Architektura, Monografia 258, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 1999, s. 8.
9. Bohm A. O budowie i synergii wnętrz urbanistycznych. Monografia nr 6, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 1981, s. 7-11.
10. Gehl J. Miasto dla ludzi. RAM, Kraków 2014, s. 233-246.