Budżet obywatelski w Katowicach i jego konsekwencje w przestrzennym zagospodarowaniu miasta

Karolina Studencka1
1Katedra Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(2) (2017) 081-088, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17-162_06

Historia:
Opublikowano: 12-07-2017

Streszczenie:

Budżet obywatelski to metoda dysponowania miejskimi pieniędzmi zdobywająca coraz szersze poparcie w naszym Kraju, a na świecie stosowana już od dziesięcioleci. Nadchodzi czas na refleksję jak takie dysponowanie środkami wpływa na kształt i organizację miasta, oraz jego poszczególnych dzielnic. Na podstawie konsultacji z mieszkańcami Katowic, które idee budżetu wdrażają i udoskonalają od 2 lat, podejmuję próbę zdiagnozowania zagrożeń związanych z tego typu rozwiązaniem, oraz uchybień w procedurach nim powodujących. Prowadzi to do konstruktywnych wniosków i opracowania swego rodzaju instrukcji naprawy procedur związanych z Budżetem Obywatelskim. W obecnym kształcie, niesie on ze sobą poważne zagrożenia związane z dezintegracją tkanki miejskiej. Może doprowadzić do pogłębiania się nierówności w stopniu rozwoju poszczególnych dzielnic, oraz bezmyślnego powielania podobnych do siebie funkcji w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. W wielu przypadkach, poprzez przesuniecie pieniędzy z jednostek organizacyjnych gminy, pod władanie obywateli prowadzi również do zaspokajania potrzeb drugorzędnych w pierwszej kolejności. Pomimo krytycznego podejścia, nie staram się kompromitować takiego sposobu rozdysponowania środków, uważając go za wartościowe narzędzie jeśli chodzi o kształtowanie naszych przestrzeni miejskich, jak i mechanizm służący budowaniu tzw. Społeczeństwa Obywatelskiego.

Słowa kluczowe:

Budżet obywatelski, Katowice, konsultacje społeczne, diagnoza społeczna, planowanie przestrzenne


Citizen’s budget in Katowice and its consequences in spatial development of the city

Abstract:

Participatory budgeting, Katowice, public consultation, social diagnose, spatial planning.

Keywords:

Participatory budgeting, known in the world for decades, arised lately wide application among Polish cities. After four years, since it was introduced in Sopot in 2011 it is high time to give it the second thought and consider how does it reflect the shape to the cities and it’s districts. Based on consultation with citizens of Katowice who put their own ideas on votes since it was established there two years ago, this paper tries to diagnose threats and misconducts among participatory budgeting procedure. Despite all the advantages, in present shape, this procedure can be a couse of urban tissue disintegration. Still I considered it as a fruitful tool of social integration and a great way ti hear from the citizens.


Literatura / References:

1. Szaranowicz-Kusz M. Budżet Partycypacyjny. Jak mieszkańcy mogą współdecydować o budżecie miasta?, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2014.
2. Miessen M. Koszmar Partycypacji, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2013.
3. Kraszewski D., Mojkowski K. Budżet Obywatelski w Polsce. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014.
4. Górski R. Bez Państwa. Demokracja uczestnicząca w działaniu. Korporacja Ha!Art, Kraków 2007.
5. Kębłowski W. Budżet Partycypacyjny ewaluacja. Instytut Obywatelski, wwarszawa 2014.
6. Kębłowski W. Budżet Partycypacyjny krótka instrukcja obsługi. Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
7. Praca zbiorowa pod redakcją Jaworskiego P. Raport, zawierający wnioski mieszkanek oraz mieszkańców Katowic dotyczące Budżetu Obywatelskiego. Napraw Sobie Miasto, Katowice 2015, dostępny: http://issuu.com/paweozyrysjaworski/docs/raport.
8. McGuirk J. Radykalne miasta. Przez Amerykę Łacińską w poszukiwaniu nowej Architektury. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana oraz Fundacja Res Publica im.H. Kraszewskiego, Warszawa 2015, [wydanie oryginalne, Verso, 2014] .
9. Jałowiecki B., Sekuła E., Smętkowski M., Tucholska A. Warszawa – czyje jest miasto?, Scholar, Warszawa 2009, s. 251 – 258.
10. Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku. SYNTEZA, Zespół autorski: Śleszyński P. (koordynacja) Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B., Opracowanie wykonane dla Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
Warszawa 2013, dostępna: https://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGMiL/Aktualno%C5%9Bci/Streszczenie_za_2013.pdf.
11. Prus B. Sytuacja Planistyczna w Polsce – Studium Porównawcze. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 2/II/2012, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, s. 123–135 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.
12. Nowakowski M. Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910 -2010). współpraca Bańskowska B., Oficyna Naukowa, Warszawa 2013, s. 394.
13. Arnstein S. R. A Ladder od Citizen Participation. JAIP, Vol. 34, No. 4, July 1969, s. 216-224.
14. Auge M. Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesnośc. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2010.