Warsztaty studenckie – czerwiec 2016 – powrotem pamięci do bohaterów Ziemi Chełmskiej

Jan Wrana1
1Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(2) (2017) 089-108, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17-162_07

Historia:
Opublikowano: 12-07-2017

Streszczenie:

Na zaproszenie Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki, do uczestnictwa w przygotowaniach obchodów zbliżającej się 400-setnej rocznicy bohaterskiej śmierci Stanisława Żółkiewskiego, hetmana wielkiego i kanclerza wielkiego koronnego w bitwie pod Cecorą w 1620 roku, zorganizowane zostały Warsztaty Akademickie z cyklu „Synergia w Architekturze” w dniach 16-19.06. Inicjatorem zaproszenia był prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk, prorektor ds. studenckich Politechniki Lubelskiej. Warsztaty zorganizowane przez Samodzielną Pracownię Architektoniczną przy współpracy Fundacji Rozwoju Politechniki Lubelskie  z grupą studentów pod opieką tu torów z Wydziału Budownictwa i Architektury były powrotem pamięci do bohaterów „Ziemi Chełmskiej”: Stanisława Żółkiewskiego, Jana Zamojskiego, Jana III Sobieskiego.

Słowa kluczowe:

Żółkiewka, Żółkiewscy, Stanisław Żółkiewski, Żółkiew, Zamoyscy, Jan Zamoyski, Zamość, Sobiescy, Jan III Sobieski „urodzony na bohatera”.


Student workshops – June 2016 – back to the memory of heroes of Chełm district

Abstract:

At the invitation of the Regional Association of the Żółkiewka Friends to participate in the preparations of the celebration of the upcoming 400th anniversary of the heroic death of Stanisław Żółkiewski, the Grand Hetman and Crown Chancellor in the Ce- cora battle in 1620, the Academic Workshops were organised as part of the series “Synergy in Architecture” between 16th and 19th June. The initiator of the invitation was Prof. D.Sc. PhD. Eng. Andrzej Wac-Włodarczyk, prorector for Student Matters of the University of Technology in Lublin. The workshops, organised by the Independent Architectural Lab in cooperation with the Foundation of the Development of the University of Technology in Lublin, involving a group of students under the supervision of the tutors of the Faculty of Civil Engineering and Architecture, were the return of the memory to the heroes of the “Chełm’s land”: Stanisław Żółkiewski, Jan Zamoyski, Jan III Sobieski.

Keywords:

Żółkiewka, Żółkiewscy, Stanisław Żółkiewski, Żółkiew, Zamoyscy, Jan Sariusz Zamoyski, Zamość, Sobiescy, Jan III Sobieski „born to be a hero”.


Literatura / References:

1. Herbst S., Zamość, Instytut Urbanistyki i Architektury, 1954.
2. Czterysta lat Zamościa, praca zbiorowa pod red. J. Kowalczyka, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1983.
3. Hetman Stanisław Żółkiewski. Zapomniany bohater, redaktor wydania Ł. Majkut, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, Żółkiewka 2015.
4. Historia Żółkwi, współczesnej Żółkiewki w powiecie Krasnostawskim, praca zbiorowa, redaktor wydania B. Kiełbasa, Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki, Żółkiewka 2013.
5. Kucharska D., „Urodzony na bohatera”. Jan III Sobieski w oczach Wiedeńskiej slawistki Gerdy Leber Hagenau, „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Germanica 3, 2002.
6. Paszkowski Z., Miasto idealne w perspektywie europejskiej i jego związki z urbanistyką współczesną, TaiWPN Universitas, Kraków 2011.
7. Petrus J., Żółkiew – miasto idealne, „Spotkania z zabytkami” nr 11, 2009.
8. Prochaska A., Hetman Stanisław Żołkiewski, Warszawa 1927.
9. Przegon W., Zamość światowym dziedzictwem kultury, Zamość 1995.
10. Skrzypietz A., Teofila z Daniłłowiczów Sobieska – „nie białogłowskiego, ale męskiego serca” niewiasta, „Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom II, 2005.
11. Staszic S., Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1926.
12. Ternes J. Przyczynki do genealogii Żółkiewskich w XVI w. „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, tom IV, Lublin 2012.
13. Urbaniak V., Zamoyszczycy bez Zamoyskiego, „Przegląd historyczny” 63/3. MNiSW 1992.
14. Witusiк, A., O Zamoyskich, Zamościu i Akademii Zamojskiej, Lublin 1978.
15. Wójcik Z., Jan Sobieski, Warszawa 1983.
16. Wójcik Z., Sobieski – polityk i mąż stanu, „Studia Wilanowskie” , t. III/IV, Warszawa 1978.
17. Wrana J., Jarocka-Mikrut A., Gleń P., Historical reenactment szansą popularyzację zabudowań Zamościa. Odtwórstwo historyczne na przykładzie Zamojskiego Bractwa Rycerskiego, rozdział w monografii Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa, praca zbiorowa pod red. B. Szmygina, PKN ICOMOS, Politechnika Lubelska, Warszawa 2014.
18. Wrana J., Fitta A., Trudne dziedzictwo wielokulturowości. Zamość i Lubartów – dwa przykłady z Lubelszczyzny, „Przestrzeń i Forma”, Czasopismo Naukowo-Dydaktyczne PAN o/Gdańsk, 2014 „Rewitalizacja małych miast”, nr 23, Szczecin 2014.
19. Wrana J., Synergia w nieidealnym „mieście idealnym” – próby integrowania Zamościa, Wydawnictwo „Budownictwo i Architektura” nr 16(1)/2017, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, 2017.
20. Wrana J., Fitta-Spelina A., A renaissance town of Zamość – convenientfor residents, attractive for tourists. A carried projectof old town fortification resstoration. Renesansowe miasto Zamość – wygodne dla mieszkańców, atrakcyjne dla turystów. Zrealizowany projekt renowacji fortyfikacji staromiejskich, Curret issues in research, conservation and restoration of historic fortifications, The State School of Higher Education in Chelm, Lviv Polytechnic National University, Chelm – Lviv 2016.
21. ZAMOŚĆ. Twierdza otwarta. Open fortress. Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki, Miasto Zamość, 2015.