Odpowiedzialność kierownika budowy za bezpieczeństwo na budowie

Michał Czopek1
1Politechnika Częstochowska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(2) (2017) 119-130, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17-162_08

Historia:
Opublikowano: 12-07-2017

Streszczenie:

W artykule przedstawiono problem wypadkowości w dziedzinie budownictwie w oparciu o dane statystyczne. Omówiono funkcję kierownika budowy oraz przepisy prawne (Prawo budowlane, Kodeks pracy, Kodeks cywilny), które określają zakres jego obowiązków oraz odpowiedzialność w przypadku zaniedbań mogących doprowadzić do utraty zdrowia lub życia ludzi. Opisano przykład zaistniałego wypadku, a także kary dla kierownika budowy z tytułu odpowiedzialności zawodowej. W podsumowaniu przedstawiono rolę dziennika budowy, jako dokumentu dowodowego w postępowaniu dyscyplinarnym prowadzonym przeciwko kierownikowi budowy. Przedstawiono również przykład dobrych praktyk, które dotyczyły analizowania sytuacji związanych z zaistnieniem danego wypadku.

Słowa kluczowe:

kierownik budowy, obowiązki, wypadek, odpowiedzialność


The responsibility of the construction manager for the construction site safety

Abstract:

In this article the author have presented Polish construction accident statistics, described a construction manager function and the Polish regulations (Building code, Labour code, Civil Code) which determine the manager’s responsibilities in the case of negligence that could have a negative effect on people’s health and lives. The example of accident and penalties for a construction manager in respect of professional liability were shown. In conclusion the role of building diary as documentary evidence in the disciplinary proceedings against the construction manager was described. There was also presented the examples of good practice in the accident occurrence situations analysis.

Keywords:

construction manager, duties, accidents, responsibility


Literatura / References:

1. http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrsgq4tgmjoozsxelrrgq2tgoa
2. http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/pw_wypadki_przy_pracy_I_IV_2011r.pdf
3. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2013-r-,4,6.html
4. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/
5. http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrsguydonboozsxelrrgy4tqna
6. http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrsguydonroozsxelrrg4ydeoi
7. http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilruguytembqhe3c45tfoixdcmrtge2q
8. http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxnbzgeytkltwmvzc4mjwhaydc
9. http://orzeczenia.nowysacz.so.gov.pl/content/$N/152015000000503_I_C_000794_2013_Uz_2014-06-30_001
10. http://www.muratorplus.pl/technika/bhp/bhp-case-study-wypadkow-na-budowie-okolicznosci-przyczyny-wypadkow-koszty-dla-firmy_81482.html