Właściwości zapraw cementowych modyfikowanych wybranymi popiołami

Monika Bała1, Monika Łukawska1, Wojciech Piasta1
1Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(2) (2017) 141-152, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17-162_010

Historia:
Opublikowano: 12-07-2017

Streszczenie:

W pracy przedstawiono wyniki badań składu chemicznego i wybranych właściwości popiołów lotnych krzemionkowych oraz popiołów pochodzących z utylizacji osadów ściekowych. Zaprezentowane w artykule wyniki badań dotyczą wpływu ww. popiołów na wybrane właściwości świeżych zapraw. Dokonano również identyfikacji faz krystalicznych, korzystając z analizy XRD. Za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego zauważono, iż ziarna popiołu krzemionkowego różnią się kształtem w porównaniu z ziarnami popiołu pochodzącego z utylizacji osadów ściekowych. Z kolei z obserwacji zapraw wynika, że faza C-S-H zaprawy z dodatkiem popiołu krzemionkowego i popiołu z osadów ściekowych jest dość zwarta. Wykonano także badanie wytrzymałości zapraw na ściskanie po 28 i 90 dniach dojrzewania.

Słowa kluczowe:

popiół z utylizacji osadów ściekowych, popiół lotny krzemionkowy, skład chemiczny i fazowy, mikrostruktura zapraw, wytrzymałość na ściskanie.


Properties of cement mortars modified by selected ashes

Abstract:

The article presents the results of chemical composition and selected properties of the fly ash (FA) and sewage sludge ash (SSA) from the disposal of sewage sludge. The results of research on sewage sludge ash (SSA) and fly ash (FA) and the effect of these ashes on properties of fresh pastes have been presented. By means of XRD analysis, the occurrence of crystalline materials was detected. By means of SEM the morphology of ashes and cement pastes with ashes was investigated. The phase of the C-S-H mortars with addition of sewage sludge ash and fly ash is fairly compact. They performed the testing of compressive strength of mortars after 28 and 90 days of maturation.

Keywords:

sewage sludge ash, fly ash, chemical and mineral composition, microstructure of mortars, compressive strength


Literatura / References:

1. Giergiczny Z. Popiół lotny składnikiem betonu – normalizacja i praktyka. Budownictwo Technologie Architektura, styczeń – marzec 2009.
2. PN-EN 450-1:2009 +A1 2009 Popiół lotny do betonu- część 1, Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności.
3. PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
4. Smol M., Kulczycka J., Henclik A., Gorazda K.,Wzorek Z., 2015, The possible use of sewage sludge ash (SSA) in the construction industry as a way towards a circular economy, Journal of Cleaner Production, 95,45-54.
5. Kurdowski W., Chemia cementu i betonu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
6. Neville A.M. Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 2012.
7. Zapotoczna-Sytek G. Łaskawiec K., Gębarowski K., Małolepszy P., Szymczak J., Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego, Warszawa 2013.
8. Giergiczny Z. Popiół lotny w składzie cementu i betonu. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2013.
9. Kosior-Kazberuk M. Karwowska J., Wybrane problemy zagospodarowania popiołów pochodzących ze spalania osadów ściekowych w technologii materiałów cementowych, Inżynieria Ekologiczna Nr 25,2011.
10. Kosior-Kazberuk M., Nowe dodatki mineralne do betonu. Budownictwo i Inżynieria Środowiska 2/2011.
11. Lynn C.J, Dhir R. K., Ghataora G.S., West R. P., Sewage sludge ash characteristics and potential for use in concrete, Construction and Building Material, 98, 767-779, 2015.
12. Małolepszy J., Tkaczewska E., Wpływ popiołów lotnych ze współspalania węgla kamiennego i biomasy na proces hydratacji i właściwości cementu. Materiały konferencji Dni Betonu. Wisła 2006, 591-601.
13. PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
14. PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody ciśnieniowe.
15. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
16. Giergiczny Z., Właściwości popiołu lotnego a trwałość betonu, Budownictwo Technologie Architektura, lipiec-wrzesień 2007.