Model matematyczny bilansu energetycznego okien w budynkach mieszkalnych

Joanna Borowska1, Walery Jezierski1
1Zakład Podstaw Budownictwa i Fizyki Budowli, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(2) (2017) 141-152, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17-162_012

Historia:
Opublikowano: 12-07-2017

Streszczenie:

WW prezentowanym artykule przedstawiony został opracowany przez autorów model matematyczny służący do określenia bilansu energetycznego stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych. Przedstawiono algorytm obliczania strat i zysków ciepła przez okno, tj. składników bilansu cieplnego okna, a także tok postępowania przy wyborze zmiennych parametrów, wchodzących w model matematyczny oraz nadających się do optymalizacji rozwiązań stolarki okiennej: powierzchni okna, współczynników przenikania ciepła U dla szyby i ramy okiennej, współczynnika przepuszczalności g i innych. Zaproponowano również program eksperymentu obliczeniowego.

Słowa kluczowe:

bilans energetyczny, stolarka okienna, model matematyczny


The mathematical model of energy balance for windows in residential buildings

Abstract:

The paper presents a developed mathematical model, made by the authors, which is used to calculate the energy balance of windows in residential buildings. There is presented an algorithm for calculating the components of loss and heat gain of the energy balance of the window, as well as the course of action while choosing variable parameters, which are the part of mathematical model and also are suitable to make the optimisation of windows, like: the window surface, heat-transfer coefficients U for the glass and the window frame, the permeability factor g and others. There is also suggested the programme of a calculation experiment.

Keywords:

the energy balance, window joinery, a mathematical model


Literatura / References:

1. Kasperkiewicz K., Jakość energetyczna okien – wymagania, metody oceny i aktualne możliwości techniczne. Materiały Budowlane 8 (2006) 53-56.
2. Pomorski M., Pietrowicz S., Określanie optymalnego udziału powierzchni przegrody przezroczystej w całkowitej powierzchni przegrody budowlanej, Polska Energetyka Słoneczna, 2-4 (2010) 12-16.
3. Zając B., Pomorski M., Określanie optymalnego udziału okien w budynku mieszkalnym, Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej, lipiec-wrzesień (2015) 269-276.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi aktualizacjami.
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania wzorów świadectw i ich charakterystyki energetycznej.
6. PN-EN ISO 14683:2008, Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.
7. PN-EN ISO 10077-1:2007, Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Metoda uproszczona.
8. Polański Z., Planowanie doświadczeń w technice. Wyd. PWN, 1984.