In pursuit of the heritage and place synergy: the environmental impact of Panemunė Castle as a heritage property and entirety of values. A study

Vaida Ščiglienė1, Vaida Almonaitytė-Navickienė2, Kristina Daubarytė2, Ieva Kuizinienė1, Angelė Čepėnaitė1
1UNESCO Culture Management and Cultural Policy Department, Vilnius Academy of Arts
2Department of Humanities of Kaunas Faculty, Vilnius Academy of Arts

&copy, 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(4) (2017) 059-092, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_164_05

Historia:
Opublikowano: 09-01-2018

Streszczenie:

The study on Panemunė Castle examined this heritage object in an entirety of its values and their impact on the environment, with a possibility of their synergism for the benefit of the place. It found the contemporary national heritage protection framework failing to grant equal attention to elements constituting the multifaceted worth of the castle as a property, inclusive of the social, cultural, artistic values, the engagement of local communities, the important role of cultural tourism and the image of the place, and economic efficiency. The analysis of the different facets one by one and collectively has brought to the conclusion that the social, cultural, artistic and economic values of Panemunė Castle as a heritage property influence their environment, but are not experienced as a powerful driving force of the contemporary heritage protection. The process remains fragmented, sporadic and underdeveloped, with its elements failing to achieve synergism for the place.

Słowa kluczowe:

utilisation, inclusive society, heritage community, the impact of socio-cultural and artistic activities on a heritage property, opportunities of branding a cultural heritage property; potential, the criteria of cultural heritage assessment: cultural, social, economic values


In pursuit of the heritage and place synergy: the environmental impact of Panemunė Castle as a heritage property and entirety of values. A study

Abstract:

The study on Panemunė Castle examined this heritage object in an entirety of its values and their impact on the environment, with a possibility of their synergism for the benefit of the place. It found the contemporary national heritage protection framework failing to grant equal attention to elements constituting the multifaceted worth of the castle as a property, inclusive of the social, cultural, artistic values, the engagement of local communities, the important role of cultural tourism and the image of the place, and economic efficiency. The analysis of the different facets one by one and collectively has brought to the conclusion that the social, cultural, artistic and economic values of Panemunė Castle as a heritage property influence their environment, but are not experienced as a powerful driving force of the contemporary heritage protection. The process remains fragmented, sporadic and underdeveloped, with its elements failing to achieve synergism for the place.

Keywords:

utilisation, inclusive society, heritage community, the impact of socio-cultural and artistic activities on a heritage property, opportunities of branding a cultural heritage property; potential, the criteria of cultural heritage assessment: cultural, social, economic values


Literatura / References:

1. Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Portugal, Faro, 2005 [interactive] [accessed on 4 April 2015]. Available from:
.
2. Fairclough G., Dragićević-Šešić M., Rogač-Mijatović L., Auclair E., Soini K., The Faro Convention, a New Paradigm for Socially – and Culturally – Sustainable Heritage Action? Култура / Culture, 8 /2014 [interactive] [accessed on 17-06-2015] Available from:
.
3. Smith L., Uses of Heritage, London and New York: Routledge, 2006.
4. Harvey C.D., Heritage pasts and heritage presents: Temporality, meaning and the scope of heritage studies. International Journal of Heritage Studies 7(4) (2001).
5. Panemunės pilis. Kultūros vertybių registras [interactive] [accessed on 18 03 2016] Available from: .
6. Gudienė V., Panemunės pilis. Vilnius: VDA leidykla, 2005.
7. Jurevičienė J., Burinskienė M., Genytė I., Šiupšinskas G., Kalibatas D., Inovatyvūs regeneravimo metodai ir jų modeliavimas: Panemunės pilis. Monografija. Vilnius: VGTU leidykla Technika, 2014.
8. Butvilaitė R., Panemunės pilies tvarkybos raida XX a. – XXI a. pradžioje. In: Acta Academia Artum Vilnensis. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, pp. 241-271.
9. Dėringytė R., Kultūros animatoriaus vaidmuo analizuojant kultūros paveldą. Panemunės pilies atvejis. Vilnius, VDA, 2016. Supervisor Assoc. Prof. Dr. V. Ščiglienė.
10. Palšytė K., Nematerialaus paveldo vadybos strategijos materialiuose kultūros paveldo objektuose: Panemunės pilies atvejis. Vilnius, VDA, 2016. Supervisor Assoc. Prof. Dr. V. Ščiglienė.
11. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Law on Protection of the Immovable Cultural Heritage). 22 December 1994. No. I-733, Vilnius. Published in: Žin., 1995, No. 3-37. [interactive] [accessed on 04-12-2014].
Available from: .
12. [interactive] [accessed on 2016 02 15] Available from: .
13. Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Paris, 20 October 2005 (came into force 18-03-2007). Ratified by the Republic of Lithuania 14 December 2006 Law No. X-983. Published by Valstybės žinios, 2007, No.1-4. [accessed on 18 March 2016]. Available from:
.
14. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris, 2003 (Came into force 20.04.2006). Ratified by the Republic of Lithuania on 9 December 2004 by the Law No. X-37. [accessed on 17 March 2016]. Published by Valstybės žinios, 2004, No.188-7006. Revised translation in Valstybės žinios, 2013. No. 115-5734.
Available from: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=248105&p_tr2=2.
15. Québec declaration on the preservation of the spirit of place, Adopted at Québec, Canada, October 4th 2008. [interactive] [accessed on 19 03 2016].
Available from: .
16. Kuzmickaitė K.D., Lietuvos bendruomenių tipologija ir ypatumai. Socialinė ekonomika: vietos bendruomenės poreikiai ir galimybės. Socialinės ekonomikos institutas, 2004.
17. Markevičienė J., Senamiesčio įvaizdžiai Vilniaus kultūros paveldo saugoje XX a.: nuo kraštovaizdžio iki praeities skeveldrų. Iš Kultūrologija 10: Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. Vilnius: KMI, 2003.
18. Matonytė I., Žmogaus socialinė raida ir pilietinė visuomenė. Viešosios politikos studijos 1(2): 4-20, Viešosios politikos tyrimų centras, 2002.
19. Jurbarko miesto ir rajono laikraštis Mūsų laikas (Jurbarkas town and district paper Mūsų laikas) [interactive] [accessed on 14 02 2016 – 22 03 2016] Available from: .
20. Assessing the Values of Cultural Heritage. LA: The Getty Conservation Institute, 2002, p. 11-12. [accessed on 2 April 2016]. Available from:
.
21. Regarding the changes to the 2014-2020 programme approved by the Minister of Culture by decree No. Įv-711 of 6 October 2014 „Dėl kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programos patvirtinimo” (On the Approval of Cultural Objects Actualization Programme for 2014-2020) [interactive] [Accessed on 02 03 2016] Available from:
.
22. Panemunės pilis (webpage). [interactive] [accessed on 21 03 2016] Available from: .
23. Dawling G., Managing your corporate images. In: Market Manage 15 (2), 1986;
24. Drūteikienė G., Organizacijos įvaizdžio kūrimo procesas ir jo vadyba. Daktaro disertacijos santrauka. Vilniaus universitetas, 2003.
25. Petrušonis V., Vietovės kultūrinio tapatumo subjektinis substratas. Urbanistika ir architektūra, t. XXVI, Nr. 1, Vilnius: Technika, 2002.
26. Gražulevičiūtė-Vileniškė I., Nekilnojamojo kultūros paveldo ne rinkos vertinimas: teorinis kontekstas ir galimybės. Daktaro disertacija. Kauno technologijos universitetas, 2009.
27. Gražulevičiūtė-Vileniškė I., Nekilnojamojo kultūros paveldo ne rinkos vertinimas: poreikis, galimybės, reikšmė. In: Kultūros paminklai, Nr. 13. Vilnius: Savastis, 2008.
28. Rudokas K., Naratyvinė kultūros objektų ir institucijų identiteto praturtinimo metodika. Kaunas: Santalka: Filosofija, komunikacija, 2013, 21(2).
29. Panemunės istorija: archeologijos ir meno vadovas, Sud. Rūta Janonienė, Vilnius: VDA, 2006.
30. Vaitkuvienė A., Paveldo industrija Lietuvoje. Lietuvos istorijos studijos 17 (2006 ) 87-96.
31. [interactive] [accessed on 2016 02 15] Available from: .
32. Garalienė R., Belazarienė G., Regionio investicinio klimato formavimas. Kauno technologijos universitetas. [interactive] [accessed on 10-05-2016] Available from: .
33. Resolution by the municipality council of Jurbarkas district No. T2-208 of 26 July 2012 „Dėl investicijų pritraukimą į Jurbarko rajono savivaldybę skatinančių priemonių 2012–2020 metų plano patvirtinimo“ (On the implementation of the plan of measures for the years 2012–2020 for the promotion of investment attraction into the municipality of Jurbarkas district) [interactive] [accessed on 12-04-2016] Available from: .
34. Van Der Borg J., Costa P., Gotti G., Tourism in European heritage cities. Annals of Tourism Research 23(2) (1996) 306–321.
35. Lehtimaki M., Kultūros paveldo reikšmė. In: Kultūros paveldas ir turizmas: Galimybės, poveikis, partnerystė ir valdymas. Sud. M. Lehtimaki. 2009.
36. Economic Value of Ireland’s Historic Environment. Final Report to the Heritage Council. [interactive] [accessed on 08 04 2016] Available from:
37. Kobylinski Zbigniew, Cultural Heritage Values and Ownership. In: S. Bergerbrant and S. Sabatini (eds.) Counterpoint Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen. Oxford, Hadrian Books 2016, p. 719-724.
38. Ščiglienė V., Almonaitytė-Navickienė V., Čepėnaitė A., Daubarytė K., Kuizinienė I., Anušauskienė L., Dėringytė R., Rekašiūtė S., Palšytė K., second year MA degree students of UNESCO Culture Management and Cultural Policy Department of Vilnius Academy of Arts. Tour to research site: Analysis of Panemunė Castle case. Social research: interviews with experts. Panemunė Castle, 11-12 December 2015.