Wyzwania w budownictwie i nauczaniu inżynierów budownictwa

Challenges in the construction industry and teaching civil engineers

Autor: Ewa Błazik-Borowa

Strony: 005-019
Opublikowano: 01-09-2016


Projektowanie konstrukcji budowlanych z uwagi na warunki pożarowe jako podstawa bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie pożaru obiektu budowlanego

Designing of building structures for fire conditions as a basis of people and estate during fire of building

Autor: Marek Grabias, Anna Halicka, Małgorzata Snela, Jerzy Szerafin

Strony: 021-028
Opublikowano: 01-09-2016


Zagadnienia współczesnej inżynierii wiatrowej i aerodynamiki budowli

Issues of contemporary wind engineering and aerodynamics of building structures

Autor: Tomasz Lipecki, Paulina Jamińska

Strony: 029-051
Opublikowano: 01-09-2016


Approaches to Teaching Building Materials and Technologies for Energy-Efficient Sustainable Construction

Approaches to Teaching Building Materials and Technologies for Energy-Efficient Sustainable Construction

Autor: Nataliya Lushnikova

Strony: 053-062
Opublikowano: 01-09-2016


Przegląd technik inwentaryzacji rury szybowej

The usage of telemetry measurements methods in order to determine shaft tube

Autor: Mateusz Jabłoński, Wojciech Jaśkowski

Strony: 063-074
Opublikowano: 01-09-2016


Numerical methods in understanding reaction pathways NOx oxidation

Numerical methods in understanding reaction pathways NOx oxidation

Autor: Justyna Jaroszyńska-Wolińska, Szymon Maliowski

Strony: 075-081
Opublikowano: 01-09-2016


Analiza wybranych postępowań związanych z wydzielaniem gruntów nabytych z mocy prawa

Analysis of selected procedures associated with parceling out of land acquired by virtue of law

Autor: Anna Trembecka

Strony: 083-090
Opublikowano: 01-09-2016


Możliwości wykorzystania substratu jonitowego i archebakterii do wspomagania rozwoju roślin na gruntach jałowych

Application of ion exchange substrate and Archaea organisms for enhanced plant development on barren grounds

Autor: Mariola Chomczyńska, Vladimir Soldatov

Strony: 091-098
Opublikowano: 01-09-2016


Analiza rozwiązań złożonych mostków termicznych pod względem udoskonalania ich parametrów cieplnych

The analysis of complex thermal bridges solutions in terms of improving their thermal parameters

Autor: Sylwia Kulczewska, Walery Jezierski

Strony: 099-106
Opublikowano: 01-09-2016


Aqua Tower w Chicago – nieenergooszczędny ekologiczny wieżowiec (ikona modernistycznej architektury)

Aqua Tower in Chicago – non-energy efficient ecological skyscraper (icon of modernist architecture)

Autor: Jerzy Szołomicki, Piotr Berkowski

Strony: 107-123
Opublikowano: 01-09-2016


Modyfikacja spoiwa wapiennego gipsem oraz metakaolinitem

Modified lime binder with gypsum and metakaolin

Autor: Przemysław Brzyski, Katarzyna Świderczuk

Strony: 125-134
Opublikowano: 01-09-2016


Badania zmian współczynnika filtracji w zależności od wskaźnika porowatości w gruntach słabonośnych

Investigation the changes of permeability coefficient depending on the void ratio in soft soil

Autor: Marzena Jaromińska

Strony: 135-144
Opublikowano: 01-09-2016


Ogrody wertykalne jako efektowny element zieleni w krajobrazie zurbanizowanym

Vertical gardens as an eye-catching element of greenery in urban landscape

Autor: Magdalena Patro, Agnieszka Koper

Strony: 145-154
Opublikowano: 01-09-2016