Synergia w ekonomii, jako czynnik miastotwórczy w Chinach

Dariusz Gaweł1
1 Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2017 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(1) (2017) 213-222, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17-161_18

Historia:
Opublikowano: 11-04-2017

Streszczenie:

Artykuł odnosi się do zjawisk przestrzennych i architektonicznych dokonujących się na naszych oczach w Kraju Środka. Imponujące tempo rozwoju nie tylko w skali azjatyckiej, ale ogólnoświatowej wymusza lokowanie nadwyżek kapitałowych w nieruchomościach. Na niespotykaną gdzie indziej salę powstają nowe osiedla, dzielnice, czasami nawet całe miasta. Wraz z tworzeniem nowej architektury oraz zabudowaniem nowych przestrzeni, nasuwa się pytanie o jakość tworzonego środowiska zbudowanego w tym kraju. Jednocześnie gwałtowny rozwój ekonomiczny, pociąga za sobą nowe zjawiska społeczne dotąd nieznane w tym kraju (gwałtowna migracja ludności do miast, rozluźnienie polityki jednego dziecka czy tworzenie się nowej klasy średniej w społeczeństwie). Proces urbanizacji kraju przybiera szybko na sile, jednak plany kolejnych rządów tego kraju są jeszcze bardziej daleko idące. W artykule autor dokonuje próby analizy zjawisk architektoniczno – przestrzennych wpływających na społeczeństwo, w warunkach szybkiego wzrostu gospodarczego. Synergia ekonomiczna jest w tym przypadku przyczynkiem do zobrazowania warunków kreowania środowiska zbudowanego miast. Jak w społeczeństwie chińskim, w którym tradycja, wierzenia i rodzina są fundamentalnymi zasadami życia, można kształtować środowisko zamieszkania wg zasad wolnego rynku? Autor dokonuje tutaj analizy zjawisk na podstawie krytyki literatury przedmiotowej oraz własnych obserwacji dokonanych ,,in situ”.

Słowa kluczowe:

synergia w ekonomii, element miastotwórczy, miasto, Chiny


Synergy in economics, as an element of urban creation in China

Abstract:

This article is about spatial and architectural occurrences, taking place in front of our eyes in Middle Kingdom. Impressive pace of development in Asian and global scale imposes capital surplus location in properties. We can observe creation of new housing areas, districts or even Chinese cities in unprecedented scale. With this new architecture and space creation, the question arises as to what is the quality of that built environment in China. At the same time, an exponential economical development, attracts unknown in this country social occurrences like: sudden population migration to cities, one child policy easing and creation of new middle class in society. Country urbanization burgeons very quickly, but government still has a lot of plans to develop. In this article author is trying to analyze spatial and architectural occurrences, which affect society in conditions of quick economical development. In this case, synergy in economics is a contribution to describe what are the conditions in creation of built environment in the cities. China is a country, where people treat tradition, beliefs and family as fundamental values. How to create a housing environment with free market rules in this society? Author is analyzing those occurrences, basing on literature criticism and own observations made “in situ”.

Keywords:

synergy in economics, element of urban creation, city, China