Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego

Revitalization as part of policy on sustainable functional-spatial development

Autor: Hanna Borucińska–Bieńkowska, Alicja Maciejko

Strony: 005-012
Opublikowano: 20-04-2018


Problemy rewitalizacji małych miast na przykładzie Międzyrzecza

Small town revitalization issues on the example of Międzyrzecz

Autor: Wanda Kononowicz, Ilona Pisera

Strony: 013-020
Opublikowano: 20-04-2018


Międzyrzecki Rejon Umocniony – w oczekiwaniu na adaptacje i modernizacje

Międzyrzecz Fortified Region (Festungfront Oder-Warthe-Bogen) – in anticipation of adaptations and modernizations

Autor: Bartosz Michalak

Strony: 021-028
Opublikowano: 20-04-2018


Muzealizacja przestrzeni publicznej jako forma obecności dziedzictwa kulturowego we współczesnym społeczeństwie

Musealization of public space as a form of the presence of cultural heritage in contemporary world

Autor: Andrzej Kadłuczka

Strony: 029-040
Opublikowano: 20-04-2018


Kopuły historyczne a metody konserwacji drewna

Historical domes versus wood preservation methods

Autor: Barbara Misztal

Strony: 041-048
Opublikowano: 20-04-2018


Zabytkowa architektura drewniana jako element zachowania walorów historycznych miast na Podlasiu

Historic wooden architecture as an element of preserving the values of historical towns in Podlasie

Autor: Aleksander Owerczuk

Strony: 049-054
Opublikowano: 20-04-2018


Łęczyckie wiatraki – inicjatywy konserwatorskie z lat 2006-2017 na przykładzie „Zagrody Młynarskiej” w Uniejowie

Windmills in Łęczyca district – conservation initiatives from 2006-2017

Autor: Filip Tomaszewski, Bartosz M. Walczak

Strony: 055-061
Opublikowano: 20-04-2018


The problem of urban redevelopment of post-industrial King’s Cross central area in London

Autor: Renata Jóźwik

Strony: 063-069
Opublikowano: 20-04-2018


Koncepcje kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego na rewitalizowanych postindustrialnych terenach miejskich

Concepts for designing a sustainable housing environment on revitalized post-industrial areas in cities

Autor: Beata Majerska-Pałubicka

Strony: 071-076
Opublikowano: 20-04-2018


Examples of modernization of historical housing estates in the outskirts of Wrocław – opportunities and threats

Autor: Alena Kononowicz

Strony: 077-083
Opublikowano: 20-04-2018


Typology of housing arrangements of Upper Silesia in 1848-2013 years – archetypes and their modernization flexibility

Autor: Jerzy Cibis

Strony: 085-093
Opublikowano: 20-04-2018


Elewacyjne wyprawy szlachetne w budownictwie międzywojennego Krakowa. Estetyka, ochrona, konserwacja

Stucco in mid-war Cracow architecture. Esthetic, conservation, protection.

Autor: Monika Bogdanowska

Strony: 095-100
Opublikowano: 20-04-2018


Podatność osiedli wielkopłytowych z drugiej połowy XX wieku we Wrocławiu na procesy rewitalizacyjne

Vulnerability to revitalization processes of large-plate housing estates from the second half of the twentieth century in Wrocław

Autor: Robert Masztalski, Marcin Michalski

Strony: 101-108
Opublikowano: 20-04-2018


Rewaloryzacja zabytkowego Gmachu Technologii Chemicznej w zespole Politechniki Warszawskiej

The restoration of the Chemical Technology Building – the historic building of the Warsaw University of Technology complex

Autor: Anna Wagner

Strony: 109-118
Opublikowano: 20-04-2018


Przykład utraty stateczności ściany frontowej pozostawionej po rozebraniu kamienicy

An example of stability loss of the front wall of the building which was earlier demolished

Autor: Janusz Laskowski, Marek Dankowski

Strony: 119-124
Opublikowano: 20-04-2018


Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt). Historia do napisania od nowa

The arms factory Dynamit Aktien Gesellschaft in Krzystkowice (Christianstadt). A history to be written again

Autor: Wojciech Eckert

Strony: 125-131
Opublikowano: 20-04-2018


Degradacja budynków zabytkowych wskutek nadmiernego zawilgocenia – wybrane problemy

The degradation of historic buildings due to excessive moisture – selected issues

Autor: Jerzy Hoła

Strony: 133-148
Opublikowano: 20-04-2018


The environmental control indoors with application of moisture-regulating plasters

Autor: Viacheslav Konkov

Strony: 149-156
Opublikowano: 20-04-2018


Analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny budynku

Analysis of the impact of the selected methodology for thermal bridges assessment on the energy balance of a building

Autor: Abdrahman Alsabry, Kamil Łaskawiec, Krzysztof Szymański, Łukasz Rojek

Strony: 157-168
Opublikowano: 20-04-2018


Sposób prowadzenia badań archeologiczno-architektonicznych, a możliwości wykorzystania ich wyników w procesie projektowym na przykładzie byłego Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu.

The method of conducting archaeological and architectural research, and the possibility of using their results in design process on the example of the former Babiński Regional Hospital in Wrocław.

Autor: Justyna Kleszcz, Piotr Kmiecik

Strony: 169-175
Opublikowano: 20-04-2018


Wymagania dotyczące przeglądów stanu technicznego budynków – studium przypadku

Requirements for inspections of technical condition of buildings – case study

Autor: Krystyna Urbańska, Paweł Urbański

Strony: 177-188
Opublikowano: 20-04-2018