Miejsca węzłowe jako elementy krystalizujące obszary mieszkaniowe powstałe w XX i XXI wieku

Node as elements crystallizing residential areas created in the XX and XXI century

Autor: Grażyna Schneider-Skalska

Strony: 005-012
Opublikowano: 12-08-2018


Architekt jako synergetyk

Architect as a synergist

Autor: J.Krzysztof Lenartowicz

Strony: 013-028
Opublikowano: 12-08-2018


Symultaniczność i kompilacja a obraz miejsca

Simultaneity and compilation versus image of a place

Autor: Grzegorz Nawrot

Strony: 029-038
Opublikowano: 12-08-2018


Value of the architecture in the nodal place of the city. Palace in Radzyń Podlaski as an integrating monument

Wartość architektury w miejscu węzłowym miasta. Pałac w Radzyniu Podlaskim jako zabytek integrujący

Autor: Jan Wrana

Strony: 039-050
Opublikowano: 12-08-2018


Miejsca węzłowe pogranicza polsko-czeskiego jako istotne miejsca aktywizacji sieci powiązań transgranicznych

Polish-Czech borderland nodal areas as an important activation sites of cross-border connections networks

Autor: Piotr Obracaj, Piotr Opałka

Strony: 051-064
Opublikowano: 12-08-2018


Kożuchów – historyczne miasto z przyszłością

Kożuchów – a historical town with a future

Autor: Wojciech Eckert

Strony: 065-080
Opublikowano: 12-08-2018


Niemiejskie funkcje w strukturach zurbanizowanych jako katalizator życia w mieście

Non-urban functions in urban areas as a catalyst for urban life

Autor: Justyna Kleszcz

Strony: 081-090
Opublikowano: 12-08-2018


Percepcja miejsc węzłowych w ujęciu kulturowym. Studium przypadku dzielnic zamieszkałych przez ludność żydowską w Polsce centralnej

Perception of focal places in the cultural approach. Case study of districts inhabited by Jews in prewar central Poland

Autor: Małgorzata Hanzl

Strony: 091-106
Opublikowano: 12-08-2018


Myśleć, budować, pamiętać – kreacje architektoniczne i krajobrazowe „ku pamięci”. Studium przypadku restrukturyzacji terenów dawnego arsenału królewskiego w Londynie

Thinking, building, remember – architectural and landscape creations “in remembrance”. Case study of the Royal Arsenal in Woolwich, London

Autor: Renata Jóźwik

Strony: 107-116
Opublikowano: 12-08-2018


Zintegrowane Centrum Komunikacyjne jako przestrzeń integracji i element „zszywający” strukturę miasta

Integrated Transportation Centre as integration space and element „stitching” city structure

Autor: Grażyna Dąbrowska-Milewska, Bartosz Czarnecki

Strony: 117-132
Opublikowano: 12-08-2018


Zaadaptowana przestrzeń publiczna – innowacyjne miejsce rozrywki i integracji

Adapted public space – an innovative place of entertainment and integration

Autor: Monika Magdziak

Strony: 133-142
Opublikowano: 12-08-2018


Rolnictwo miejskie jako innowacyjna produkcja stanowiąca element scalający i uzupełniający strukturę miasta

Urban agriculture as an innovative production constitutes an element that integrates and complements the city’s structure

Autor: Magdalena Grochulska-Salak

Strony: 143-158
Opublikowano: 12-08-2018


Synergia konstrukcji i estetyki w małych mostach w Parczewie

Synergy of structure and aesthetics of small bridges in Parczew

Autor: Sławomir Karaś, Karolina Jankowska

Strony: 159-170
Opublikowano: 12-08-2018


Strategiczne węzły miejskie w wielkich miastach Azji Południowo-Wschodniej

Strategic urban nodes in the big cities of South-East Asia

Autor: Dariusz Gaweł

Strony: 171-182
Opublikowano: 12-08-2018


Procesy transformacji współczesnych miast na wybranych przykładach miast

The processes of transformation of contemporary cities based on selected examples

Autor: Dorota Jopek

Strony: 183-192
Opublikowano: 12-08-2018


Photographic image in the commercial messaging as an immanent element of the city landscape

Obraz fotografi czny w przekazie reklamowym jako nieodłączny element krajobrazu miasta

Autor: Agnieszka Chęć-Małyszek

Strony: 193-204
Opublikowano: 12-08-2018