Symultaniczność i kompilacja a obraz miejsca

Grzegorz Nawrot1
1Katedra Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury, Politechnika Śląska w Gliwicach

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(2) (2018) 013-028, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_172_03

Historia:
Opublikowano: 12-08-2018

Streszczenie:

Architektura – jest wydzielaniem przestrzeni, konstruowanym z tworzywa, będącego kompilacją elementów materialnych i niematerialnych. Życie człowieka ma charakter przestrzenny, odbywa się w przestrzeni jego egzystencji: przez niego wytworzonej i zastanej. Człowiek egzystuje w przestrzeni behawioralnej, wśród architektury miasta, która jest swoistym medium – środkiem przekazu informacji składających się sumarycznie na percepcjonowane przez niego treści. Mieszka w przestrzeni realnej i wirtualnej oraz w przestrzeni będącej synergią zbudowaną z obu.
Węzeł – to miejsce spotkań: pasaży, ulic… Konstruowany jako miejsce formalnie i funkcjonalnie ważne: do spotkań w mieście. Ma swoje działanie synergiczne. Budowanie węzłów – to budowanie możliwości do powstawania potencjalnych Miejsc Strategicznej Interwencji. To miejsca: kreowania zdarzeń i swoista furtka do różnorakich doznań, percepcji świata materialnego i wirtualnego oraz fantasmagorii – będących konsekwencja ich wzajemnych relacji. Konstruują je: znaczenie w geografi i miasta, znaczenie użytkowe, uformowanie kubaturowe, wydarzenia historyczne i współcześnie przekazywane informacje.
Miasto, to co prawda duży dom – ale przy założeniu, że węzeł miejski jest projektowany, a nie powstaje przypadkowo, jego wybudowanie – jako obiektu architektonicznego, zespołu takich obiektów bądź założenia urbanistycznego – nie musi być krótsze niż konstruowanie w nim treści.

Słowa kluczowe:

heterotropia, architektura, węzeł, miejsce kompilacyjne, rama dla zdarzeń


Simultaneity and compilation versus image of a place

Abstract:

Architecture – is demarcation of space, built of material which is a compilation of tangible and intangible elements. Human life is of spatial nature, it takes place in space of man’s existence: created by him and found by him. A man exists in behavioural space, among architecture of the city which is kind of a medium – means of communicating information cumulating into the contents perceived by him. A man lives in real and virtual space as well as in a space which is a synergy of them both. Junction – is a meeting place: of walkways, streets… Constructed as a place formally and functionally important: for meetings in the city. It has its synergic function. Constructing junctions – means building possibilities for prospective Places for Strategic Intervention. These are places: for creating events and a kind of gate into different sensations, perception of material and virtual world and phantasmagorias – which are a consequence of their interrelationships. They are constructed by: signifi cance in the geography of the city, usability, volumetric form, historical events and contemporarily broadcast information.

Keywords:

heterotrophy, architecture, junction, compilation place, frame for events


Literatura / References:

[1] Rembowska K. Miasto postmodernistyczne. Perspektywy badań geografi cznych. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geografi ca Socio- Oeconomica 0, 2008.
[2] Be njamin W. Pasaże. Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2005.
[3] Castells M., The Informational City: Information, Technology, Economic Restructuring and the Urban-Regional Process, Oxford UK, Cambridge, Mas., 1989.
[4] Zuziak Z.K. Problemy planowania przestrzennego w polskich metropoliach. Kraków 08.09.2016.
[5] Zuziak Z.K. Strategiczne węzły w przestrzeni przepływów. Czasopismo Techniczne 1-A/2011.
[6] McLuhan M., Lapham L.H. Understanding Media: The Extensions of Man. Massachusetts Institute of Technology, 1994.
[7] Sennett R. Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu. Wydawnictwo Marabut, Gdańsk,1996.
[8] Bollnow O.F. Lived-space. Philosophy Today 5(1) (1961) 31–39.
[9] Nawrot G. O współczesnych formach zamieszkiwania w mieście. Gliwice, 2015.
[10] Lynch K. Obraz miasta. Wydawnictwo Archivolta, Kraków, 2011.
[11] Heidegger M. Bycie i czas. PWN, Warszawa, 2007.