Niemiejskie funkcje w strukturach zurbanizowanych jako katalizator życia w mieście

Justyna Kleszcz1
1Katedra Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(2) (2018) 081-090, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_172_07

Historia:
Opublikowano: 12-08-2018

Streszczenie:

Niniejszy tekst ma za zadanie przybliżyć rolę wielofunkcyjnych struktur łączących funkcje typowo miejskie z niemiejskimi w jedną formę przestrzenną, dzięki którym stają się one punktami węzłowymi w skali lokalnej oraz ponadlokalnej. Do punktów tych należeć będą obiekty architektoniczne w różnej skali – zarówno te budujące przestrzeń poprzez kubaturę, jak i tworzące jedynie ramy przestrzenne – „antykubaturę”. Wprowadzenie do miast funkcji zwyczajowo kojarzonych z terenami wiejskimi, jak np. agrokultura w różnej postaci, hodowla zwierząt, przetwórstwo czy przemysłowa produkcja rolna staje się inspiracją do tworzenia nieoczywistych połączeń z funkcją mieszkaniową, komunikacyjną, biurową, edukacyjną, nie tylko zaś z obszarem zieleni rekreacyjnej w mieście. Coraz częściej też budynki tego typu stają się elementami ikonicznymi, zarówno w warstwie realnej, jak i w wirtualnej przestrzeni miasta „niezrealizowanego”. Przykłady utopijnych wizji tworzonych dla największych metropolii, jak Nowy Jork, Paryż, czy Vancouver ukazują znaczenie niewielkiej korekty programu funkcjonalnego danej przestrzeni, pozwalającej przekształcić ją z pobocznej w węzłową. Pasona Urban Farm w Tokio, wizje Vincenta Callebaut, pracowni WORK Architecture Company czy grupy Terreform, lecz również bardziej kameralne realizacje Amersfoort oraz Villa Augustus w holenderskim Dordrecht, Hoeve Biesland ukazują potęgę drzemiącą w niemiejskich funkcjach centrotwórczych.

Słowa kluczowe:

miasto, agrokultura miejska, farma miejska, Agropolis, agrihood


Non-urban functions in urban areas as a catalyst for urban life

Abstract:

The paper is intended to approximate the role of multifunctional structures combining typical urban and non-urban functions into one spatial form, which make them nodal points on the local and supra-local scale. These points will be architectural forms of various scales – both those which build space through cubature and create only spatial frames – “anti-cubature”. Introduction to cities functions commonly associated with rural areas, such as agriculture in a variety of forms, animal husbandry, industrial agricultural production, is an inspiration to creating unobvious connections with housing, transportation, offi ce, education, and not only with the area of recreational green in the city. More and more often, buildings of this type become iconic elements of the city structure, both in its physical and virtual space of the “unbuilt” city. Examples of utopian visions created for major metropolises such as New York, Paris, and Vancouver show the importance of small correction of the given space functional program, allowing it to be transformed from lateral into node structure. The Pasona Urban Farm in Tokyo, visions of Vincent Callebaut, WORK Architecture Company or Terreform group, but also the more intimate Amersfoort and Villa Augustus projects in Dordrect Hoeve Biesland, show the power dormant in non-urban center – creating functions., Hoeve Biesland, show the power dormant in non-urban center – creating functions.

Keywords:

city, urban agriculture, urban farming, agropolis, agrihood


Literatura / References:

[1] Krier L. Architektura wspólnoty. Słowo, obraz, terytoria, Gdańsk 2011, 178.
[2] Chmielewski J.M. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005, 35.
[3] Philo C. Animals. Geography and the city. Environment and planning D 13 (1995) 655–681.
[4] Pulido L. Rethinking environmental racism, Association of American Geographers 90(1) (2000) 12–40.
[5] Donaldson S., Kymlicka W. Zoopolis. A Political theory of animal rights. Oxford University Press, Oxford, 2011, 156–157.
[6] Wolch J. Anima Urbis, [w:] Architectural theories of the environment: posthuman territory (ed. A. Lourie Harrison), Routledge, Nowy Jork 2013, 233.
[7] Wolch J., Owens M. Animals in contemporary architecture and design, Humanimalia: a Journal of Human/Animal Interface Studies 8 (2017) 1–26.
[8] Monbiot G. Feral. Rewilding the land, the sea, and human life, The University of Chicago Press Books, Chicago 2014.
[9] http://www.rewildingbritain.org.uk/rewilding/rewilding-projects/the-river-wandle, 19.06.2017.
[10] http://www.rewildingbritain.org.uk/rewilding/rewilding-projects/cambrian-wildwood, 19.06.2017.
[11] Mougeot L.J.A. Agropolis. The social, political and environmental dimensions of urban agriculture, International Development Research Centre, Ottawa-Cairo-Dakar-Montevideo-Nairobi- -New Delhi-Singapore 2005, XII.
[12] Mougeot L.J.A. Urban agriculture: defi nition, presence, potential and risks, [w:] Growing cities, growing food: urban agriculture on the policy agenda. A reader on urban agriculture (ed. N. Bakker). German Foundation For International Development, Feldafi ng 2000, 99–117.
[13] Jégou F., Carey J. Handbook: Creating space for sustainable food systems in urban communities. Practical approaches and examples for cities. Strategic Design Scenarios Publishing, 2016.
[14] http://work.ac/infoodstructure/, 19.06.2017.
[15] Crocket L. Innovative self-sustaining village model could be the future of semi-urban living, [w:] http://www.archdaily.com/794167/innovative-self-sustaining-village-model-could-be-thefuture-of-semi-urban-living, 11.03.2017.
[16] Deelstra T., Girardet H. Urban agriculture and sustainable cities, thematic paper 2 Urban agriculture and sustainable cities, Resource Center on Urban Agriculture and Forestry, Leusden 2008, 48.
[17] Jacobs J. Śmierć i życie wielkich miast Ameryki. Fundacja Centrum Architektury, Instytut Kultury Miejskiej, Warszawa – Gdańsk 2014.
[18] Goodman P. COMMUNITAS means of livelihood and ways of life. Vintage Books, Random House Inc., Nowy Jork 1947, 1960.