Myśleć, budować, pamiętać – kreacje architektoniczne i krajobrazowe „ku pamięci”. Studium przypadku restrukturyzacji terenów dawnego arsenału królewskiego w Londynie

Renata Jóźwik1
1Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(2) (2018) 107-116, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_172_09

Historia:
Opublikowano: 12-08-2018

Streszczenie:

W artykule naświetlono, jak obecnie ujmuje się pod względem architektonicznym i krajobrazowym kwestie związane z przeszłością, a w szczególności, jakie znaczenie ma autentyzm obiektu lub miejsca, kontekst oraz jak wpływa na kształtowanie architektoniczne opisane przez Lva Manovicha „poszerzanie rzeczywistości”. W niniejszym tekście nawiązano do wybranych koncepcji socjologicznych: Manovicha, Goffmana, Nory, Baumana, zwracając tym samym uwagę na rozproszenie przedmiotowego zagadnienia na inne dziedziny nauki. Na podstawie przedstawionego paradygmatu przestrzeni scenografi cznej przeprowadzono studium restrukturyzacji terenów dawnego, królewskiego arsenału w Woolwich, w Londynie, który obrazuje współczesne problemy ochrony dziedzictwa.

Słowa kluczowe:

ochrona dziedzictwa, królewski arsenał w Londynie, restrukturyzacja urbanistyczna


Thinking, building, remember – architectural and landscape creations “in remembrance”. Case study of the Royal Arsenal in Woolwich, London

Abstract:

The article presents how architectural and landscape issues relate to the past, in particular the signifi cance of an authenticity of an object or place, its context, and how „expanding reality” described by Lev Manovich infl uences the architectural design. In the article references to selected sociological concepts of Manovich, Goffman, Nora, Bauman, paying attention to the dispersion of the subject matter into other fi elds of science. Based on the paradigm presented in the scenography space, a study of the restructuring of the Royal Arsenal area in Woolwich, London, which illustrates the contemporary problems of heritage protection.

Keywords:

heritage protection, The Royal Arsenal in London, urban restructuring


Literatura / References:

[1] Heidegger M. Myśleć, mieszkać, budować. tłum. Michalski K., [w:] Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja 6 (18) (1974) 137-152.
[2] Ashworth G. Planowanie dziedzictwa. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2015, s. 7. [3] tamże, s. 22.
[4] Meyrowitz J. No sense of place. The impact of electronic media on social behaviour. Oxford University Press, New York 1985.
[5] Manovich L. Poetyka powiększonej przestrzeni. [w:] Miasto w sztuce – sztuka miasta, Rewers E. (red.), Universitas, Kraków 2010, s. 597.
[6] Goffman E. Człowiek w teatrze życia codziennego. [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Mencwel A. (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
[7] Nora P. Czas pamięci. tłum. Dłuski W., Res Publica Nowa 7 (2001) 37-43.
[8] The Venice Charter / La Charte de Venise 1964-1994. ICOMOS 1994.
[9] Bauman Z. Retrotopia. John Wiley & Sons, Inc. 2017.
[10] Xi’an Declarationon the conservation of the setting of heritage structures, sites and areas. ICOMOS 2005.
[11] Recommendation on the historic urban landscape. UNESCO 2011.
[12] Royal Arsenal conservation area map boundaries. Environmental and Planning. Royal Borough of Greenwich, plik PDF, http://www.royalgreenwich.gov.uk/downloads/download/656/royal_arsenal_conservation_area_map, dostęp: 24.06.2017.
[13] National Planning Policy Framework (NPPF). Department for Communities and Local Government, Crown Copywrite 2012, s. 56.
[14] PPS5 Planning for the Historic Environment: Historic Environment Planning Practice Guide. Historic England (English Heritage). Department for Communities and Local Government, Crown Copywrite 2010, s. 8.
[15] Conservation Principles, Policies and Guidance for the sustainable management of the historic environment. Historic England (English Heritage), 2008, s. 7, 27-32.
[16] Tamże, s. 7, 27-32.
[17] Tamże, s. 30.
[18] Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990. Chapter 9. Parlament Wielkiej Brytanii, Crown Copywrite 1990, s. 41.
[19] Dz. cyt., National Planning…, s. 30.
[20] Tamże, s. 31.
[21] Tamże, s. 31.
[22] Tamże, s. 32.
[23] Royal Greenwich Local Plan: Core Strategy with Detailed Policies. Royal Borough of Greenwich. 2014, s. 91.