Zaadaptowana przestrzeń publiczna – innowacyjne miejsce rozrywki i integracji

Monika Magdziak1
1Katedra Architektury Mieszkaniowej, Wydział Architektury, Politechnika Białostocka

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(2) (2018) 133-142, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_172_11

Historia:
Opublikowano: 12-08-2018

Streszczenie:

Celem pracy jest zobrazowanie szeregu możliwości tworzenia lub ożywienia przestrzeni miejskich w celu budowania tożsamości i wizerunku miasta, ale także w celu scalenia fragmentów i wykorzystania potencjału miejskich nieużytków. Istotny jest również aspekt potencjału samych użytkowników przestrzeni – jako inicjatorów, organizatorów i uczestników procesu tworzenia przestrzeni publicznej. W niniejszej pracy, autorka koncentruje uwagę na znaczeniu alternatywnych sposobów adaptacji miejsca oraz tworzenia relacji przestrzennych i społecznych. Cele działań projektowych powinny bowiem wynikać z potrzeb i preferencji różnych grup mieszkańców i wykorzystywać realne zasoby przestrzenne. W artykule poruszono kwestie aktywizowania przestrzeni i mieszkańców poprzez działania architektoniczne, działania kulturalne i akcje partycypacyjne. Celem było ukazanie siły oddziaływania i korzyści płynących z oddolnych inicjatyw społecznych, tymczasowych interwencji przestrzennych oraz działań proekologicznych, jako skutecznych metod odnowy krajobrazu miejskiego w krótkim czasie i po niskich kosztach.0

Słowa kluczowe:

architektura, przestrzeń publiczna, aktywator miejski, partycypacja, społeczeństwo obywatelskie


Adapted public space – an innovative place of entertainment and integration

Abstract:

The purpose of the work is to illustrate a number of ways of creating or revitalizing urban spaces to build the identity and image of the city, but also to integrate the fragments and utilize the potential of urban wasteland. The aspect of space users themselves is also signifi cant – as they are the initiators, organizers and participants in the process of reating public space. In this paper, the author focuses on the importance of alternative ways of adapting space and creating spatial and social relationships. The design goal should be based on the needs and preferences of different groups of people and use real spatial resources. The author discusses issues of activating space and residents through architectural forms, cultural activities and participatory actions. The aim was to show the impact and benefi ts of bottom-up social initiatives, temporary spatial interventions, as well as pro-ecological activities, as effective methods of restoration of urban landscape in a short time and at low cost.

Keywords:

architecture, public space, urban activator, participation, civil society


Literatura / References:

[1] Kulesza M., Sześciło D. Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne. Wolters Kluwer, 2013, s. 123.
[2] Temporary stages in the urban space: the ‘cooperative formats’ of the BMW Guggenheim Lab and the Syntopic Salon. LIT Verlag Münster, 2014, s. 36–45.
[3] Klanten R., Ehmann S., Borges S., Feireiss L. Going public: public architecture, urbanism and interventions. Gestalten, 2012.
[4] Lydon M., Garcia A., Duany A. Tactical urbanism: short-term action for long-term change. Island Press , 2015, s. 9.
[5] Cavallo R., Komossa S., Marzot N. New urban confi gurations. IOS Press, 2014, s. 354–360.
[6] Gajewska B., Pawlus M. Słownik synonimów i antonimów. PPU Park, 2004.
[7] Oswalt P., Overmeyer K., Misselwitz P. Urban catalyst: the power of temporary use, DOM Publishers, 2013.
[8] Bishop P., Williams L. The temporary city. Routledge, New York, 2012.
[9] Gorz A. Ecology as politics. Black Rose Books, 1980.
[10] Durrett C. Senior cohousing: a community approach to independent living. New Society Publishers, 2009.
[11] Delavie A. Inventer les jardins de demain: De la prise de conscience à l’engagement personnel. Fleurus, 2017.
[12] Rawes P. Relational architectural ecologies: architecture, nature and subjectivity. Routledge, 2013, s. 271.
[13] Nawrocki M., Dworakowski D., Jać P. Węglowa – miejsce do potęgi trzeciej. Społeczna koncepcja zagospodarowania terenu po wojskowych magazynach przy ul. Węglowej w Białymstoku. Wydawnictwo BUK, 2013.