Strategiczne węzły miejskie w wielkich miastach Azji Południowo-Wschodniej

Dariusz Gaweł1
1Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(2) (2018) 171-182, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_172_14

Historia:
Opublikowano: 12-08-2018

Streszczenie:

Celem pracy – jest charakterystyka przestrzeni publicznej w ośrodkach Azji Południowo -Wschodniej1 na tle współczesnych problemów rozwoju wielkich miast. Poprzez węzły miejskie autor dokonuje analizy centrum w strategicznych ośrodkach tego regionu. W dzisiejszych czasach tworzenie nowych trendów miastotwórczych uległo ograniczeniu na kontynencie europejskim (tu wiodącym pozostaje – proces rewitalizacji) przenosząc się do Azji i Afryki, gdzie na naszych oczach kreowane są ogromne nowe kwartały i miasta (często w sposób gwałtowny i niezmiernie szybki). Poruszane problemy w artykule odnoszą się do sposobu kształtowania struktury przestrzeni publicznych wielkich miast, obejmującej nowe zjawiska urbanistyczne, które funkcjonują na tle znanych i zdiagnozowanych zjawisk jak metropolizacja czy globalizacja. Strategiczne elementy struktury metropolitarnej wielkich miast azjatyckich są niejednokrotnie przyczynkiem do tworzenia nowych niezależnych dzielnic – regionów wpływających na podziały i fragmentaryzację samej przestrzeni publicznej, a w konsekwencji na wyodrębnienie niezależnych ośrodków.

Słowa kluczowe:

węzły strategiczne, przestrzeń publiczna, wielkie miasta, Azja Południowo-Wschodnia, metropolizacja, globalizacja


Strategic urban nodes in the big cities of South-East Asia

Abstract:

This article addresses the problem of shaping public spaces within fastemerging neighborhoods and new buildings in major South-East Asian cities. Nowadays, the creation of new urban trends has been reduced in Europe (where the revitalization process is still leading), moving to Asia where huge new neighborhoods and cities are being created in our eyes (often violently and rapidly). The problems discussed in the article relate both to the way of shaping the structure of public spaces of big cities, including new urban phenomena emerging from the background of known and diagnosed phenomena such as metropolization or globalization. Strategic elements of the metropolitan structure of large Asian cities are often contributing to the creation of new independent districts – regions that affect the division and fragmentation of the public space itself, and consequently the isolation of independent centers.

Keywords:

strategic nodes, public space, big cities, South – East Asia, metropolization, globalization


Literatura / References:

[1] Chmielewski J.M. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2001.
[2] Cieśla S. Globalizacja i metropolizacja. Niektóre aspekty badań polskiej przestrzeni. Studia Regionalne i Lokalne 4(4) 2000, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
[3] Dymnicka M. Fragmentaryzacja przestrzeni publicznej – próby rekompozycji. Studia Regionalne i Lokalne 3(33) 2008, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
[4] Gaweł D. Zielone przestrzenie publiczne czy parki? Współczesne tendencje kształtowania terenów rekreacyjnych miast. Współczesne miasto jako środowisko życia człowieka zintegrowane z przyrodą, red. St. Wehle-Strzelecka, Monografi a 2. Seria Architektura. Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2015.
[5] Gaweł D. Synergia w ekonomii, jako czynnik miastotwórczy w Chinach. Budownictwo i Architektura 16(1) (2017).
[6] Giddens A. Socjologia. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2004.
[7] Gronostajska B.E. Kształtowanie współczesnych osiedli mieszkaniowych, globalizacja czy regionalizacja. Czasopismo Techniczne 107(7) (2011).
[8] Jałowiecki B. Metropolie. Białystok 1999.
[9] Krier L. Architektura wybór czy przeznaczenia. Arkady. Warszawa 2001.
[10] Lynch K. The image of the City. The MIT Press, Cambridge:1960.
[11] Nowicki J. Kształt przestrzeni mieszkalnej. Zakład Wydawnictw CZSR, Warszawa 1980.
[12] Pawłowski A.Z., Cała I. Budynki wysokie. Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2013.
[13] Smith R.G. Mongrel globalization. Speace and culture 8(1) (2005).
[14] Węcławowicz G. Geografi a społeczna miast. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001.
[15] Wejchert K. Elementy kompozycji urbanistycznej. Arkady. Warszawa 1984.
[16] Zuziak Z.K. Strategiczne węzły przestrzeni przepływów. Czasopismo Techniczne 108(10) (2011).