Photographic image in the commercial messaging as an immanent element of the city landscape

Agnieszka Chęć-Małyszek1
1Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(2) (2018) 193-204, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_172_16

Historia:
Opublikowano: 12-08-2018

Tytuł:

Obraz fotografi czny w przekazie reklamowym jako nieodłączny element krajobrazu miasta

Streszczenie:

Miasta jako skupiska ludzi stały się idealnym miejscem do wplecenia reklamy w ich krajobraz i trudno dziś sobie wyobrazić wielkie metropolie bez reklamowych bilbordów. W kulturze miasta, reklama stała się nieodzownym elementem krajobrazu, który odgrywa znaczącą rolę w życiu społecznym i kulturalnym mieszkańców, tworząc w ten sposób swoistą kulturę. Nieodłącznym elementem reklamy jest fotografi a, która wykorzystywana jest we wszelkiego rodzaju kreacjach, tworząc jeden z najważniejszych środków przekazu. Oglądając reklamy coraz częściej zwracamy uwagę nie tylko na to, co nam chcą sprzedać specjaliści od marketing, ale też jak chcą to zrobić oraz jakim kanałem informacyjnym do nas dotrzeć. Obecność reklamy w przestrzeni publicznej jest stałym elementem, który wpływa na rozwój oraz identyfi kację danego miasta.

Słowa kluczowe:

obraz, fotografi a, reklama, fotografi a reklamowa, krajobraz miasta


Photographic image in the commercial messaging as an immanent element of the city landscape

Abstract:

Cities, as the centres for the people’s existence, have become an ideal place for interweaving the commercial into their landscape. Advertisement has become a part of our lives and one cannot imagine today’s metropolis without billboards. In the culture of the city, the commercial has started to be an integral part of the city landscape which used to play an important role in social and cultural life of citizens creating by that a specifi c culture. Photography,invariably linked with advertisement, might be manifested by all sorts of creative actions, forming one of the most important means of creative expression. While watching commercials, we tend to notice not only what marketing profesionals are trying to sell but also how they are going to introduce the product. Advertisement is associated with a public space, infl uences its development and arrangement.

Keywords:

picture, photography, advertising, advertising photography, city landscape


Literatura / References:

[1] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443).
[2] Iveson K., Branded cities: outdoor advertising, urban governance, and the outdoor media landscape, Antipode, 44 (1) (2012) 151–174.
[3] Cronin A. M., Advertising and the metabolism of the city: urban spaces, commodity rhythms, Environment and Planning D, Society and Space, 24 (4) (2006) 615–632.
[4] Portella A. A., Reeve A. R., Visual Pollution in Historic City Centers: Theoretical Concepts to Develop Commercial Signage Controls in Different Cultural Contexts, [w:] Books of Abstracts of IAPS – International Association for People-Environment Studies – Environment, Health and Sustainable Development, Alexandria, 2006.
[5] Wilson R. T., Till B. D., Effects of Outdoor Advertising: Does Location Matter?, Psychology & Marketing, 28 (9) (2011) 909–933.
[6] Nawrocki T., Miasta nasze a w nich… Refl eksje o wpływie reklamy zewnętrznej na miejską, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 2011.
[7] Gehl J., Miasta dla ludzi, Wydawnictwo RAM, Kraków 2014.
[8] Szczęsna E., Poetyka reklamy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
[9] http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama, [01.11.2008].
[10] Janiszewska K., Korsak R., Kwarciak B., Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu., Wydawca Park Edukacja 2009.
[11] Laszczak M., Psychologia przekazu reklamowego, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
[12] Golka M., Świat reklamy, Agencja Badawczo-Promocyjna „Artia”, Poznań 1994.
[13] Kall J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
[14] Zuziak Z. K., Nowe przestrzenie podróży. Przestrzenie publiczne węzłów transportu, [w:] Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego (red. M. Kochanowski ), Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002.
[15] https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotografi a.
[16] Beniecewicz-Miazga A., Klauziński E., Górka A., O fotografi i-historia, nurty, kierunki, mody, podział, Stowarzyszenie Fotografów CK FOTO, Warszawa 2010.
[17] Iliński M., Raczyński J., Fotografi a w życiu codziennym, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978.
[18] Teicher G. (red.), Fototechnika, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982.
[19] Fedak J., Fotografi a cyfrowa od A do Z, Muza S.A., Warszawa 2004.
[20] Kurowicki J., Wartości estetyczne fotografi i, Ofi cyna Wydawnicza Wrocław 2002.
[21] Busza J., Wobec fotografi i, Wydawnictwo COK, Warszawa 1983.
[22] Mikosz J., Formy reklamy zewnętrznej, „Kultura – Media – Teologia”, 3 (2010) 44-58.
[23] Burtenshaw K., Mahon N., Barfoot C., Kreatywna reklama, Warszawa 2007.
[24] Bernstein D., Billboard! Reklama otwartej przestrzeni, Warszaw 2005.
[25] http://www.wojtkowski.waw.pl/teksty/111/reklama-w-przestrzeni-miejskiej [27.05. 2013].
[26] Wallis A.,: Miasto i przestrzeń. PWN, Warszawa 1987.
[27] http://pl.m.wikpedia.org/wiki/mural.