Rola posiadacza samoistnego w wybranych postępowaniach administracyjnych oraz procesach geodezyjno-prawnych

Agnieszka Pęska-Siwik1, Piotr Benduch1
1Katedra Geomatyki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(3) (2018) 171-180, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_173_12

Historia:
Opublikowano: 10-12-2018

Streszczenie:

Prawo własności jest najważniejszym prawem rzeczowym. Jest ono fundamentem prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa oraz zrównoważonej gospodarki. Obowiązujące przepisy w szczegółowy sposób opisują rolę właściciela w trakcie realizacji procesów geodezyjno-prawnych i postępowań administracyjnych związanych z nieruchomościami. Sytuacja komplikuje się w przypadku gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym. Gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela nieruchomości, wówczas w ewidencji wykazuje się dane osób i jednostek organizacyjnych, które tymi gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania. Posiadacz samoistny faktycznie włada nieruchomością jak właściciel, jednak jego rola w postępowaniach administracyjnych takich jak rozgraniczenie nieruchomości, czy też w procesach geodezyjno-prawnych nie jest jednoznaczna. Artykuł ma na celu scharakteryzowanie osoby posiadacza samoistnego oraz określenie roli jaką przyjmuje on m.in. przy ustaleniu przebiegu granic, rozgraniczeniu nieruchomości, wznowieniu znaków granicznych czy scaleniu i wymianie gruntów. Przedmiotem badań będą prawa i obowiązki posiadacza samoistnego. Wskazane zostaną możliwe rozwiązania legislacyjne, pozwalające na sprawne i skuteczne przeprowadzenie analizowanych procedur i postępowań, a zarazem zapewniające poszanowanie praw do nieruchomości.

Słowa kluczowe:

własność, posiadanie samoistne, posiadanie zależne, kataster nieruchomości, ustalanie przebiegu granic


The role of self-existent owner in selected administrative proceedings and legal surveying processes

Abstract:

Ownership is the most important property law. It constitutes the foundation of rightly functioning society and sustainable economy. The role of owner in legal surveying processes and administrative proceedings related to real estate is specifi cally described in the law. The situation is more complicated in case of grounds with unsettled legal status. When it is impossible to determine the owner of real estate in the cadastre the data of people and organization units who rule these grounds based on principles of self-existent ownership are revealed. The self-existent owner rules the real estate as owner, but his role in an administrative proceedings like real estate delimitation as well as in legal surveying processes is not
unambiguous. The goal of this article is the characterization of self-existent owner person and evaluation of his role during among others: determination of parcel boundaries, real estate delimitation, recovery of boundary marks or consolidation and exchange of lands. The rights and duties of self-existent owner are the main subject of the research. Possible legal solutions both: allowing effi cient and effective performing of analysed procedures and proceedings as well as ensuring respect for property rights are also indicated and discussed.

Keywords:

ownership, self-existent possession, dependant possession, real estate cadastre, determination of parcel boundaries


Literatura / References:

[1] Osajda K. Tom II. Kodeks cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 2–22, 65–111(1)). Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Wydawnictwa C.H. Beck, Warszawa, 2017.
[2] Gniewek E., Machnikowski P. Kodeks cywilny. Komentarz. 8 wydanie. Wydawnictwa C.H. Beck, Warszawa, (2017).
[3] Gutkowski M. Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449(11). Seria: Duże Komentarze Becka. Wydawnictwa C.H. Beck, Warszawa (2016).
[4] Maśniak, J. Formy obrotu ziemią rolniczą w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 72 (2008) 213–222.
[5] Trembecka A. Trwały Zarząd jako forma władania nieruchomościami publicznymi na przykładzie miasta Krakowa. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum 16(3) (2017) 215–222.
[6] Adamiak B., Borkowski J. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. ISBN: 978-83-8107-704-0, Wolters Kluwer, Warszawa, 2017.
[7] Hanus P., Hycner R., Kwartnik-Pruc A. Analiza terminologiczna wybranych problemów katastru i zagadnień pokrewnych. Cz. 1: Działka, granica, nieruchomość. Magazyn Geoinformacyjny Geodeta 11 (2013) 25–32.
[8] Felcenloben D. Rozgraniczenie nieruchomości. Teoria i praktyka z orzecznictwem sądowo-administracyjnym. Wydawnictwo Gall, Katowice, 2008.
[9] Pęska A. The role of the surveyor in real estate delimitation run during administrative and court procedure. Geomatics and Environmental Engineering, 8(2) (2014) 71–84.
[10] Bieda A., Pęska A., Szałajko A. Analiza czasu trwania postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum 15(1) (2016) 15–29.
[11] Wolanin M. Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne. Wydanie 3. Wydawnictwa C.H. Beck, Warszawa, 2016.