Cechy mechaniczne matryc cementowych i cementowo-asfaltowych z dodatkiem miału gumowego

Jerzy Kukiełka1
1Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury, Katedra Dróg i Mostów

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(3) (2017) 053-063, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_163_06

Historia:
Opublikowano: 02-12-2017

Streszczenie:

Matryce cementowe znane są dotychczas z badań betonów. Matryce cementowo-asfaltowe z zaczynu cementowego i emulsji asfaltowej są stosowane w mieszankach mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE). Wytrzymałość matrycy w mieszankach MMCE nie była dotychczas badana. Matryce cementowo-asfaltowe z dodatkiem miału gumowego o uziarnieniu 0/1 mm proponowane są przez autora do stosowania w MMCE [3, 26]. W artykule zamieszczono wyniki badania cech mechanicznych wymienionych matryc do celów porównawczych oraz do wstępnej oceny ich przydatności do podbudów z MMCE. Wykonano badania wytrzymałości na pośrednie rozciąganie, wytrzymałości na ściskanie oraz modułów sztywności metodą NAT i 4 PB-PR.

Słowa kluczowe:

matryca cementowa, matryca cementowo-asfaltowa, miał gumowy, mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne


Mechanical properties of cement and cement-asphalt matrices with rubber powder

Abstract:

Cement matrices are known from concrete testing. Cement-asphalt matrices made of cement and asphalt emulsion are used in mineral-cement-emulsion mixes (MCEM). The matric strength in MCEM mixtures has not been studied so far. Cement-asphalt matrices with 0/1 mm rubber powder are proposed by the author for use in the MCEM [3, 26]. In this paper the results of the investigation of the mechanical properties of matrices are presented for comparative purposes and for the preliminary evaluation of their suitability for MCEM. The following tests were made: indirect tensile strength, bending strength, compressive strength and rigidity modules in NAT and 4 PB-PR.

Keywords:

cement matric, cement-asphalt matric, rubber powder, mineral-cement-emulsion mix


Literatura / References:

1. Bocci M., Grilli A. , Cardone F., Graziani A. A study on the mechanical behaviour of cement–bitumen treated materials. Construction and Building Materials 25 (2011) 773–778.
2. Chałabis J., Firlej S., Kukiełka J. Ocena konstrukcji nawierzchni o podbudowach z betonu asfaltowo-cementowego – BAC. V Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe”, Kielce, maj 1999 r.
3. Dębiński M., Kukiełka J. Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MMCE) modyfikowane miałem gumowym. Budownictwo i architektura 15(1) (2015) 115-121.
4. Dołżycki B., Jaczewski M., Szydłowski C. The influence of binding agents on stiffness of mineral-cement-emulsion mixtures. Modern Building Materials, Structures and Techniques, Procedia Engineering 172 ( 2017).
5. Firlej S., Kukiełka J., Kukiełka J. Odkształcalność podbudów z mieszanek mineralno-cementowo emulsyjnych (MCE). VIII Międzynarodowa Konferencja Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe, Kielce 8-9 maj 2002, Kielce 7-8 maja 2002, s. 367-374.
6. Judycki J., Dołżycki B., Hutnik K., Stienss M. Weryfikacja zasad projektowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych. Zlecenie GDDKiA 2005. Praca naukowo-badawcza Politechniki Gdańskiej 2006 r.
7. Judycki J., Dołżycki B., Wiśniewska Z. Opracowanie procedury doprojektowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE). Zlecenie GDDKiA 2011. Raport I. Praca naukowo-badawcza Politechniki Gdańskiej 2011 r.
8. Judycki J., Dołżycki B., Szydłowski C., Ossowski B. Opracowanie procedury doprojektowania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych (MMCE). Zlecenie GDDKiA 2011. Raport II. Praca naukowo-badawcza Politechniki Gdańskiej 2012 r.
9. Kavussi A., Modarres A. Laboratory fatigue models for recycled mixes with bitumen emulsion and cement. Construction and Building Materials 24 (2010) 1920–1927.
10. Kukiełka J., Kukiełka J. Podbudowy z betonów asfaltowo-cementowych jako alternatywa dla MMCE w Polsce, II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym, Poznań 6-7 września 2001, s. 148-156.
11. Kukiełka J., Kukiełka J. Wpływ temperatury na cechy mechaniczne betonów asfaltowo-cementowych (BAC), XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica 2002. Problemy naukowo-badawcze budownictwa: vol.4, Inżynieria komunikacyjna: Mosty: Sesja grantów KBN: Zagadnienia różne, Opole Krynica 15-20 września 2002, s. 83-90.
12. Kukiełka J., Sybilski D. Cechy reologiczne mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej na podstawie krzywej wiodącej. I Polski Kongres Drogowy, Warszawa, 04-06 października 2006 r. str. 461-468.
13. Kurdowski W., Trybalska B. Skład fazowy zaczynu cementowego a właściwości betonu. Konferencja Naukowo-Techniczna Dni Betonu, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wisła 2004, s. 66–78.
14. Kuźniewski J. Wpływ wybranych parametrów na moduły sztywności mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych. Drogownictwo 11 (2010).
15. Kuźniewski J., Skotnicki Ł., Szydło A. Fatigue durability of asphalt-cement mixtures. Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical sciences 63(1) (2015).
16. Ouyang J., Li H., HanB. The rheological properties and mechanisms of cement asphalt emulsion paste with different charge types of emulsion. Construction and Building Materials 147 (2017) 566–575.
17. Golewski G. L. Procesy pękania w betonie z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych. Politechnika Lubelska 2015.
18. Piłat J., Radziszewski P. Nawierzchnie asfaltowe. WKŁ Warszawa. Wydanie III 2010 r.
19. The Wirtgen Cold Recycling Manual I wydanie1998 r., II wydanie 2004 r., III wydanie w 2009 r. i IV wydanie 2012 r.
20. A guide to the use and specification of cold recycled materials for the maintenance of road pavements. TRL Report 611Crowthorne, UK 2004.
21. Guidelines for Recycling Pavement Materials. Epps, J.A., Little D.N., Holmgreen R.J., Terrel, R.L. NCHRP Report No. 224, Transportation Research Board, Washington, DC, 1980.
22. Guide technique Retraitement des chaussées et recyclage des matériaux bitumineux de chaussées, Service d’Études Techniques des Routeset Autoroutes, Juillet 2004.
23. Merkblatt für Kaltrecycling in situ im Strassenoberbau, Köln 2002.
24. Instrukcja projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych. Politechnika Gdańska. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2014 r.
25. WT-2 2014 część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne.
26. P. 410929 – Mieszanka do podbudów nawierzchni drogowych – 13.01.2015 r. BUP 2016, 15(1110), s. 26.
27. P. 412072 – Mieszanka betonu asfaltowo-cementowego do podbudów nawierzchni asfaltowych. 20.04.2015 r. BUP 2016, 22(1117), s. 26.