Visual symbols of new identity in cities of modern Ukraine during the interwar period

Svitlana Linda1, Olga Mykhaylyshyn2
1Department of Design and Architecture Basics, National University “Lviv Polytechnic”, Lviv, Ukraine
2Department of Architecture and Environmental Design, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(3) (2017) 065-076, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_163_07

Opublikowano:02-12-2017

Historia:

Streszczenie:

In the interwar period western and eastern parts of the modern-day Ukraine were included into two countries – the Second Polish Republic and the Soviet Union. The development of cities of modern-day Ukraine during 1920-30th took place according to various ideological and cultural models. Changes in “cultural models” and ideological guidelines, as well as the departure from forms of traditional society during that period can be viewed as associated but semantically inconsistent targets; those carried out in each region in different sociopolitical conditions and with different directions of socio-cultural transformations; those that can be seen most clearly in the spatial planning of the cities. Approaches to the planning of Western Ukrainian cities, based on the synthesis of historically formed traditional environment, identified urban environment as European integral element of globalization process and were interpreted as an idea, alternative to socialistic internationalism that was consistently implemented in the Soviet Ukraine at that time. The process of formation of national and collective identity was visualized by “blending” and modernization of architectural environment layers, entry or expulsion of architectural sites of different ages, which symbolized the socio-cultural changes, both were part of the interaction of social and cultural systems.

Słowa kluczowe:

architecture, identity, Second Polish Republic, Soviet Ukraine, Lviv, Kyiv, Kharkiv, interwar period


Symbole wizualne nowej tożsamości w miastach dzisiejszej Ukrainy w okresie międzywojennym

Abstract:

Zachodniа i wschodniа część dzisiejszej Ukrainy w okresie międzywojennym znalazły się na terenie dwóch państw – Drugiej Rzeczypospolitej i Związku Radzieckiego. Rozwój miast na tych ziemiach w latach 20. і 30. odbywał się więc według różnych wzorców ideologicznych i kulturowych. Zmiany “modeli kulturowych” i wytycznych ideologicznych, jak również odejście od form tradycyjnego społeczeństwa w tym okresie, w obu częściach można postrzegać jako związane, ale semantycznie nieskoordynowane procesy, były bowiem prowadzone w różnych warunkach społeczno-politycznych i pod wpływem różnych kierunków przemian społeczno-kulturowych, które są najbardziej widoczne w planowaniu przestrzennym miast. Podejście do planowania miast dzisiejszej Ukrainy Zachodniej, oparte na syntezie elementów tradycyjnego, historycznie ukszałtowanego środowiska, identyfikowały środowisko miejskie jako integralny europejski element procesu globalizacji i były interpretowane jako alternatywa dla internacjonalizmu socjalistycznego, konsekwentnie realizowanego w Ukrainie Radzieckiej. Proces kształtowania narodowej i zbiorowej tożsamości był wizualizowany przez “mieszanie” oraz modernizację warstw środowiska architektonicznego, integrację lub likwidację obiektów architektonicznych, powstałych w ciągu poprzednich epok, symbolizował zmiany społeczno-kulturowe, był częścią interakcji systemów społecznych i kulturalnych.

Keywords:

architektura, tożsamość, Druga Rzeczpospolita, Ukraina Radziecka, Lwów, Kijów, Charków, okres międzywojenny


Literatura / References:

1. Drexler I. Wielki Lwów, Lwów, 1920, p. 11.
2. Cherkasova E. Idei i realizacija plana socialisticheskoj rekonstrukcii Kharkova 1933-1935 godov.
http://www.alyoshin.ru/Files/publika/4erkasova/4erkasova_1933.html (accessed 2.9.2016).
3. Cherkasova Е. Arkhitekturnaja kultura regiona. Kharkov, 2010, p.95.
4. Іstorija ukrajinskoji arkhitektury. Кyiv, 2003, p. 405.
5. Arkhitektura Lwowa. Chas i styli: ХІІІ – ХХІ st. Lviv, 2008, p. 531-534.
6. Іstorija ukrajinskoji arkhitektury. Кyiv, 2003, p. 413.
7. Jerofalov B. Arkhitektura sovietskogo Kieva. Kiev, 2010, p. 231-237.
8. Zhurzhenko T. Memory Wars and Reconciliation in the Ukrainian–Polish Borderlands: Geopolitics of Memory from a Local Perspective.
http://shron.chtyvo.org.ua/Zhurzhenko_Tetiana/Memory_Wars_and_Reconciliation_in_the_UkrainianPolish_Borderlands_Geopolitics_of_Memory_from_a__en.pdf. (accessed 2.9.2016).
9. Jerofalov B. Arkhitektura soviеtskogo Kievа. Kiev, 2010, p.17-20.
10. Holz W. Allegory and Iconography in Socialist Realist painting: Art of Soviet: painting, sculpture, and arcitecture in a one-party state, 1917-1992. Edited and introduced by Mathew Cullerne Bown and Brondon Taylor – Manchester University Press, 1993, p.73.