Belka czy płyta? Klasyfikacja elementów konstrukcyjnych w świetle teorii wytrzymałości materiałów oraz literatury inżynierskiej

Marcin Samborski1, Marta Słowik1
1Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(3) (2017) 103-112, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_163_10

Historia:
Opublikowano: 02-12-2017

Streszczenie:

Podstawą kategoryzacji belek i płyt w konstrukcjach żelbetowych są elementy prętowe i powłokowe zdefiniowane w ramach teorii wytrzymałości materiałów. Niejednoznaczność definicji belki i płyty, podawanych w literaturze inżynierskiej, może prowadzić do nieprawidłowego określenia rozkładu naprężeń w elementach żelbetowych.

Słowa kluczowe:

belka, płyta, definicja pręta, definicja powłoki, rozkład naprężeń


A beam or a slab? Classification of structural members according to the theory of solid mechanics and engineering literature

Abstract:

The basic solid mechanics definition of a bar-type member and a shell-type member gives rules for the classification of structural reinforced concrete members on beams and slabs. But the definition of a beam and a slab, which we can find in an engineering literature, are not precise and this fact can lead to the incorrect determining of stress distribution in reinforced concrete members.

Keywords:

truss bridge, railway bridge, dynamic analysis, modal analysis, Eurocodes, FEM


Literatura / References:

1. PN-EN 1992-1-1:2008/NA: 2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
2. PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, obliczenia statyczne i projektowanie.
3. Janowski Z., Chudyba K. Kształtowanie płyt, belek i słupów, [w]: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2005. ISBN 83-7413-651-0, s. 245-282.
4. Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W. Wytrzymałość materiałów. Część 1. Arkady, Warszawa 1985.
5. Walczak J. Wytrzymałość materiałów oraz podstawy teorii sprężystości i plastyczności. Tom I. PWN, Warszawa 1973.
6. Waszczyszyn Z., Radwańska M. Ustroje powierzchniowe. PK, Kraków 1985.
7. Knauff M. Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2. Wyd. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. ISBN: 978-83-01-17023-3
8. Łapko A., Bjarne Ch. J. Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2005. ISBN: 83-213-4397-X.
9. Starosolski W. Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom 5. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. ISBN: 978-83-01-18476-6.
10. McCormac J.C., Nelson J.K. Design of Reinforced Concrete ACI 318-05 Code. Wyd. 7. GGS Book Services, Atlantic Highlands 2006. ISBN 0-471-76132-X.