Analiza wpływu szorstkości powierzchni styku jako parametru kształtującego nośność styku zespolonych elementów betonowych

Dominika Franczak-Balmas1
1Katedra Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(3) (2017) 125-134, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_163_12

Historia:
Opublikowano: 03-12-2017

Streszczenie:

W artykule przedstawiono wyniki oraz analizę badań nośności styku próbek złożonych z dwóch betonów, badanych na rozciąganie przez rozłupywanie. Analizie poddano wpływ szorstkości betonu pierwotnego jako parametru kształtującego nośność w styku betonowych elementów zespolonych.

Słowa kluczowe:

szorstkość styku, betonowe konstrukcje zespolone, przyczepność, styk, nośność styku


An analysis of the impact surface roughness of concrete substrate as a factor influencing the bond strength in composite concrete elements

Abstract:

The article presents the results and analysis of the research of the bond strength between two concrete parts in composite member investigated by tensile splitting test. The study was conducted on three groups of specimens differing in substrate roughness. The impact of roughness of substrate on bond strength in the concrete composite elements is discussed.

Keywords:

substrate roughness, composite members, bond, bond strength, adhesion


Literatura / References:

1. Halicka A., Franczak D., Fronczyk J., Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności. Przegląd Budowlany 4 (2012) 35-41.
2. Kamiński M., Maj M., Kmiecik P., Wpływ technologii kształtowania przerw roboczych w aspekcie zachowania właściwej nośności ścian zbiorników i kominów żelbetowych. Przegląd Budowlany 4 (2012) 125-129.
3. Prenorma konstrukcji betonowych – fib Model Code 2010. Wydawnictwo Polski Cement, Kraków 2014.
4. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne I reguły dla budynków.
5. Halicka A., Jabłoński Ł., Styk między betonami układanymi w różnym czasie – parametry i nośność według fib Model Code 2010. Inżynieria i Budownictwo 7 (2015) 346-350.
6. Halicka A., Studium naprężeń i odkształceń w płaszczyźnie styku i strefie przypodporowej elementów zespolonych z udziałem betonów skurczowych i ekspansywnych. Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 2007.
7. Gromysz K., Badania żelbetowych płyt warstwowych obciążonych doraźnie, cyklicznie i kinematycznie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
8. Franczak-Balmas D., Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych. Budownictwo i Architektura 15(4) (2016) 53-61.
9. Beushausen H., Alexander M.G., Bond strength development between concretes of different ages. Magazine of Concrete Research 60(1) (2008) 65÷74.
10. Garbacz A., Piotrowski T., Courard L., Inżynieria powierzchni betonu. Część 1. Struktura geometryczna powierzchni. Materiały Budowlane 9 (2006) 3-7.
11. Courard L., Garbacz A., Niewęgłowska-Mazurkiewicz A., Piotrowski T., Inżynieria powierzchni betonu. Część 2. Wpływ obróbki na powstawanie rys. Materiały Budowlane 12 (2006) 8-11.
12. Beushausen H., Hohlig B., Talotti M., The influence of substrate moisture preparation on bond strength of concrete overlays and the microstructure of the OTZ. Cement and Concrete Research 92 (2017) 84 91.
13. Franczak D., Halicka A., Wpływ wieku betonu na nośność styku w elementach zespolonych typu „beton-beton”. Przegląd Budowlany 1 (2012) 46-51.
14. Hak-Chul Shin, Zhifu Wan: Interfacial properties between New and Old Concretes. 2nd International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, Ancona, Italy 2010.
15. Halicka A., Franczak-Balmas D., The size effect in monolithic and composite concrete members. Part 2, Cement Lime Concrete 1 (2014) 262 266.
16. Halicka A., Franczak D., Rozwój przyczepności między dwoma betonami w czasie twardnienia betonu. Wydawnictwa Uczelniane, Lublin 2009.