Współczesna architektura drewniana w poszukiwaniu formy swobodnej

Michał Golański1
1Katedra Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(4) (2017) 159-168, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_164_10

Historia:
Opublikowano: 09-01-2018

Streszczenie:

Kształtowanie nowoczesnej architektury zgodnej z założeniami zrównoważonego rozwoju wymaga zintegrowanego i synergicznego projektowania zarówno w przypadku noworealizowanych budynków jak i w modernizacji istniejących. Obiekty budowlane powinny wykazywać się nie tylko estetyką, funkcjonalnością i trwałością, lecz również w sposób nieszkodliwy oddziaływać na środowisko, być ekonomicznymi w zużyciu materiałów i energii oraz uwzględniać wszelkie ryzyka z punktu widzenia życia i zdrowia ludzkiego. Drewno, które należy do najstarszych materiałów budowlanych używanych przez człowieka obecne jest w środowisku zabudowanym od początku historii architektury. Modernizm charakteryzował się stopniowym wypieraniem drewna przez inne materiały budowlane: ceramikę, beton i stal. Fizyczne właściwości, łatwość kształtowania i nieskomplikowany proces produkcji w połączeniu z wyjątkowym potencjałem ekologicznym drewna sprawiają, że po okresie względnego regresu konstrukcje drewniane znów stosowane są na dużą skalę. Kreowanie form złożonych w architekturze współczesnej oraz rozwój cyfrowych narzędzi projektowania sprzęgniętych z komputerową technologią obróbki drewna sprawiają, że projektanci uzyskali nowe możliwości kształtowania obiektów architektonicznych. Architektura krzywoliniowa o swobodnej geometrii (free form design) odrzuca kartezjańską geometrię i konwencjonalny język brył euklidesowych. Niniejszy artykuł analizuje obiekty architektoniczne charakteryzujące się formami krzywoliniowymi oraz zastosowaniem drewna jako budowlanego materiału konstrukcyjnego.

Słowa kluczowe:

architektura non-standard, architektura drewniana, free-form design


Contemporary wooden architecture in search of free form

Abstract:

Creation of modern architecture in accordance with the precepts of sustainable development requires an integrated and synergistic design for both new-built and refurbished buildings. The buildings should demonstrate not only the aesthetics, functionality and durability but also have harmless impact on the environment, be effective in material and energy consumption and take into account any risk factors from the point of view of human life and health. Wood, one of the oldest construction materials used by man is present in the built environment from the beginning of the history of architecture. Modernism was characterized by the gradual displacement of wood by other building materials: ceramics, concrete and steel. Physical properties, ease of shaping and effortless process of production, combined with the exceptional ecological potential of wood make wooden structures are widespread again after a period of relative contraction. Creating complex forms in the contemporary architecture and the development of digital design tools coupled with computer technology and CNC woodworking give designers new possibilities for shaping architectural forms. Curvilinear architecture (free form design) rejects Cartesian geometry and conventional language of Euclidean shapes. This article analyzes architectural structures characterized by curvilinear forms and the use of wood as a building material of construction.

Keywords:

on-standard architecture, wooden architecture, free-form design


Literatura / References:

1. Januszkiewicz K. Strukturalna „skóra” form swobodnych, Semi-monocoque i monocoque. Archivolta 4(60) (2013) 42-47.
2. Słuchocka K. Forma, materiał, ruch – forma w ruchu. Archivolta 1(61) (2014) 67-69.
3. Majowiecki M. Osobiste doświadczenia z architekturą strukturalną: od poszukiwania formy do projektowania „free form”. ARCHITECTUS 4(40) (2014) 79-92.
4. Architectures non standard. 10 grudnia 2003 – 1 marca 2004, Centrum Pompidou Paryż.
5. Cokcan B., Braumann J., Brell-Cokcan S. Performative wood. Fusion – Data Integration at its best Vol. 2, Proc. 32nd International Conference on Education and research in Computer aided Architectural Design in Europe, Newcastle upon Tyne, UK, 2014
6. Leach N., Turnbull D., Williams C., Digital Tectonics, Wiley 2004.
7. Adriaenssens S., Block P., Veenendaal D., Williams C. Shell structures for architecture form finding and optimization. Routledge, 2014.
8. https://www.mannheim.de/node/58132/
9. http://www.wealddown.co.uk/buildings/downland-gridshell/
10. http://www.shigerubanarchitects.com/works/2000_japan-pavilion-hannover-expo/
11. http://www.shigerubanarchitects.com/works/2010_centre-pompidou-metz/index.html
12. Dickson M., Harris R., Kelly O. The use of timber gridshells for long span structures. Proc. 8th International Conference on Timber Engineering, Lahti, 2004.
13. Kolarevic B., Malkawi A. M. (red.), Performative architecture: beyond instrumentality. Spon Press, New York and London, 2005.
14. Lennartz M. W., Jacob-Freitag S., New architecture in wood. Birkhäuser, 2015.
15. Dickson M., Parker D., Sustainable timber design. Routledge, 2014.
16. Ferré A, Meredith M., Sakamoto T. From control to design parametric/algorithmic architecture. Actar-D 2008.