Przejścia dla zwierząt na odcinku S17 między węzłami „Kurów Zachód” a „Lublin Felin”

Maciej Kowal1, Sławomir Karaś1
1Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 071-080, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_07

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

W artykule opisano parametry i efektywność elementów ochrony środowiska drogi ekspresowej S17 w formie przejść dla zwierząt. Przedstawione zostały obiekty inżynierskie na odcinku od węzła „Kurów Zachód” do węzła – „Lublin Felin”. Opisano wymagania ochrony środowiska na etapie projektowania oraz podczas realizacji budowy. Zaprezentowano rozwiązania konstrukcyjne obiektów oraz podstawowe funkcje tych przejść. Podsumowano trafność zastosowanych rozwiązań obiektów i ich lokalizacji w terenie.

Słowa kluczowe:

ochrona środowiska, droga ekspresowa S17, przejścia dla zwierząt


Animal transitions on the section of S17 expressway between junctions „Kurów West” and „Lublin Felin”

Abstract:

The article describes service parameters and effectiveness of the environmental elements of animal crossings on the S17 expressway. Animal transitions on the section of S17 expressway between junctions „Kurów West” and „Lublin Felin” were described. The requirements of environmental protection at the design stage and during the construction works were shown. Article gives an accunt of the works performed in order to protect the natural environment in areas adjacent to the route, and solutions provided to design objects and the basic functions of animal transitions. Paper summarizes the relevance of the applied solutions and their locations in the field.

Keywords:

environmental protection, expressway S17, animals transitions


Literatura / References:

1 Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – Dz. U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz 735
2 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RDOŚ-06-WOOŚ-6650/37-6/09/m z dnia 12 października 2009 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie;
3 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RDOŚ-06-WOOŚ-6650/45-25/09/lp z dnia 16 grudnia 2009 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie;
4 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr DOOŚidk452-446/2021/10/91 z dnia 7 czerwca 2011 r.
5 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr WOOŚ.4242.17.2011.LP z dnia 6 października 2009 r. wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie;
6 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627);
7 Kowal M., Droga ekspresowa S17 odcinek Kurów-Bogucin. Drogownictwo 2013, nr 9, s.282-286
8 Kurek R.T.: Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. ISBN 978-83-61453- 16-1
9 Kurek R.T., Rybacki M., Sołtysiak M.: Poradnik ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. ISBN 978-83-61453-20-8
10 Kowal M., Ochrona środowiska na drodze ekspresowej S17. Budownictwo i Architektura 2014, nr 1 vol.13, s.267-276
11 Kowal M., Walory estetyczne drogi ekspresowej S17. Budownictwo i Architektura 2014, nr 1 vol.13, s.253-265
12 Karaś S., Kowal M., Bridge as Environmental Check-Point, Annual International Conference on Transportation, 8-11 June, 2015, Athens, Greece
13 Lafrentz – Polska Sp. z o.o., Projekt wykonawczy, Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski. Zadanie nr 1: Odcinek Kurów (od węzła „Sielce” wraz z węzłem) – węzeł „Bogucin” (wraz z węzłem). Poznań, maj 2010
14 DHV POLSKA Sp. z o.o., Drogmost Lubelski Sp. z o.o., Drogprojekt Sp. z o.o., Projekt wykonawczy, Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski. Zadanie nr 2: Odcinek węzeł „Bogucin” – węzeł „Dabrowica” (wraz z węzłem). Warszawa, kwiecień 2010.
15 DHV POLSKA Sp. z o.o., Drogmost Lubelski Sp. z o.o., Drogprojekt Sp. z o.o., Projekt wykonawczy, Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski. Zadanie nr 3: Odcinek węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Lubartów” (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów” – granica administracyjna miasta Lublina. Warszawa, kwiecień 2011.
16 DHV POLSKA Sp. z o.o., Drogmost Lubelski Sp. z o.o., Drogprojekt Sp. z o.o., Projekt wykonawczy, Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski Zadanie nr 4: odcinek węzeł „Lubartów” – węzeł „Witosa” z włączeniem do drogi Lublin – Piaski. Podzadanie 4.1: od
węzła „Lubartów” (bez węzła) do km 21+250,00. Warszawa, maj 2011.
17 DHV POLSKA Sp. z o.o., Drogmost Lubelski Sp. z o.o., Drogprojekt Sp. z o.o., Projekt wykonawczy, Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski Zadanie nr 4: Odcinek węzeł „Lubartów” – węzeł „Witosa” z włączeniem do drogi Lublin – Piaski. Podzadanie 4.2: od
km 21+250,00 do km 24+040,00. Lublin, marzec 2010.