Stalowe ruszty jako innowacyjne nawierzchnie dróg tymczasowych

Artur Juszczyk1, Adam Wysokowski1
1Zakład Dróg i Mostów, Instytut Budownictwa, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 105-114, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_11

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

Potrzeby związane ze skróceniem czasu realizacji oraz jakości wykonywanych robót budowlanych determinują wprowadzanie nowych, zróżnicowanych technologii. Przykładem takich działań jest rozwój nawierzchni wykorzystywanych do budowy tymczasowych dróg, realizowanych głównie na potrzeby dostarczania sprzętu oraz materiałów w obszarze placu budowy. Ma to szczególne znaczenie w budownictwie komunikacyjnym, gdzie lokalizacja podyktowana jest szeregiem uwarunkowań lokalnych, przez co często mamy do czynienia z występowaniem niekorzystnych warunków gruntowych. Powszechnie stosowane tradycyjne rozwiązania konstrukcji dróg tymczasowych w postaci nawierzchni gruntowej lub nawierzchni z betonowych płyt drogowych wymaga dobrych warunków gruntowych lub prawidłowego wzmocnienia podłoża, co w konsekwencji może skutkować znaczącym podniesieniem kosztów budowy. Nowoczesne nawierzchnie tymczasowe nie tylko przekazują obciążenie na podłoże. Wykorzystują podłoże gruntowe, jako ośrodek współpracujący w rozkładzie obciążenia eksploatacyjnego, dzięki czemu istnieje możliwość realizacji dróg również na podłożu słabonośnym. Innowacyjnym rozwiązaniem w tym zakresie są przestrzenne stalowe ruszty współpracujące z podłożem gruntowym. W referacie opisane zostały wstępne badania modelowe tego typu konstrukcji nawierzchni.

Słowa kluczowe:

nawierzchnie technologiczne, budowa dróg, stalowy ruszt drogowy, badania modelowe


Steel gratings as an innovative temporary roads pavement

Abstract:

The needs related to reduction of lead time and quality of construction determines implementation of the new technologies. An example of such an activity is a development of pavements used to build temporary roads, carried out mainly for the needs of equipment and materials delivery to a construction site. This is especially important in civil engineering, where location is dictated by a number of local conditions, which often is associated with the occurrence of adverse groundwater conditions. Commonly used traditional design solutions of temporary roads such as unpaved roads or roads made by concrete slabs require good ground conditions or proper stabilized subsoil,
which may ultimately result in a significant increase of the cost of the construction. Modern temporary paving structures not only transmit the exploitation load on the subsoil. They use subsoil, as a an structure cooperating in load distribution, so it is possible to use such a construction of road on a low-bearing soil. An innovative solution in this case are three-dimensional steel grids cooperating with a subsoil. The paper describes the preliminary modeling studies of this type of pavement structures.

Keywords:

temporary paving technology, road construction, road steel grating, model research


Literatura / References:

1 Rafalski L. Podbudowy drogowe. Studia i Materiały. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
2007.
2 Stilger-Szydło E. Posadowienia budowli infrastruktury transportu lądowego. Teoria – Projektowanie
– Realizacja. Dolnośląskie wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2005.
3 Graczyk M., Adamczyk J. Zastosowanie LCA do szacowania ekologicznych skutków działalności
budowlanej. Kapitał – informacja – jakość. Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona
Góra (2005) 163—172.
4 Juszczyk A., Wysokowski A., Marcinowski J. Raport dotyczący oceny innowacyjnego rozwiązania
kratownic „DURA-TRACK” do budowy tymczasowych nawierzchni drogowych, Instytut Budownictwa,
Uniwersytet Zielonogórski 2011.
5 Juszczyk A., Wysokowski A. Badania doświadczalnego odcinka drogi tymczasowej przy realizacji
autostrady A-2. Materiały Budowlane 4 (2014) 53-54.
6 Wiłun Z. Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa 2010.
7 ASTM D4254-00 Standard Test Methods for Minimum Index Density and Unit Weight of Soils
and Calculation of Relative Density.