Dobór sprzętu budowlanego koparek i samochodów amowyładowczych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 z wykorzystaniem metod prognostycznych

Magdalena Rogalska1
1Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa i Architektury

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 133-142, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_14

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

W pracy podjęto próbę prognozowania emisyjności CO2 przez zestaw maszyn koparka i samochód samowyładowczy. Emisyjność dwutlenku węgla maszyn do wykonania określonego zadania roboczego zależy od wydajności maszyn. W etapie pierwszym
pracy prognozowano wydajność koparek. Zebrano dane techniczne i organizacyjne mające hipotetyczny wpływ na wydajność koparek takie jak: pojemność łyżki, rodzaj narzędzia roboczego, kategorię gruntu, ładowność środka transportowego, rodzaj drogi dojazdowej, lata pracy operatora, wilgotność gruntu, odległość wywozu gruntu, temperatura powietrza, awaryjność. Zakodowano zmienne lingwistyczne, przekształcono dane tak by uzyskać najlepsze wyniki. Prognozowano wydajność koparek. Wykorzystano metodę prognozowania regresji wielorakiej. Przeprowadzono analizę autokorelacji i autokorelacji cząstkowej reszt oraz analizę wrażliwości. Obliczono błędy MAPE prognoz. Na podstawie otrzymanego modelu prognostycznego wykonano przykład obliczeniowy doboru maszyn w aspekcie emisyjności dwutlenku węgla. Sformułowano wzór obliczeniowy do kwantyfikacji liczby kilogramów dwutlenku węgla powstającego w czasie wykonywania robót ziemnych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że kryterium minimalizacji emisji dwutlenku węgla jest wprost proporcjonalne do pojemności łyżki koparki i ładowności środka transportowego.

Słowa kluczowe:

wydajność koparek, emisyjność CO2, metoda regresji wielorakiej


Selection of construction equipment – excavators and dump trucks in terms of minimizing the emission of CO2 by using forecasting methods

Abstract:

The article predicted CO2 emission by a set of machines: excavator and dump trucks. The emissivity of carbon dioxide during the execution of a specific work task depends on the performance of the machines. In the first stage, work performance of excavators was projected. The following technical and organisational data having a hypothetical influence on the performance of excavators were collected: bucket capacity, type of working tool, category of land, load capacity of a mean of transport, type of access road, work experience of an operator, humidity of the soil, distance of the soil disposal, air temperature, failure frequency. The linguistic variables were coded, the data was transformed in a way that ensures that the best results were obtained. The method of multiple regression were used for forecasting. Analysis of the autocorrelation and partial autocorrelation residues and sensitivity analysis was done. MAPE errors forecasts were calculated. On the basis of a predictive model, an example of calculation of selection of machines in terms of carbon dioxide emission was made. The calculation formula to quantify the number of kilograms of carbon dioxide produced during earthworks was formulated. Analyses showed that the criterion of minimizing carbon dioxide emissions are directly proportional to the excavator’s bucket capacity and capacity of means of transport

Keywords:

performance of excavators, CO2 emission, the method of multiple regression


Literatura / References:

1 Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
2 Kot S., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka. Difin, Warszawa 2007.
3 Podręcznik internetowy STATISTICA, http://www.statsoft.pl /textbook/sttimser. Htm
4 Martinek W.,Nowak P.,Woyciechowski P., Technologia robot budowlanych, OWPW, Warszawa 2010.