Przeobrażanie się przestrzeni miasta i osiedli związane ze zmianami stylu życia mieszkańców

Olga Skoczylas1
1Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 143-148, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_15

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

W artykule przedstawione zostały problemy miasta i jego mieszkańców
związane ze zmianami sposobu życia oraz podane przykłady rozwiązań tych problemów.
Przytoczono rozwiązania oddolne, spontaniczne i planowane, zagraniczne i z polskiego
„podwórka”. Artykuł dotyka też problemu rozlewania się miasta i zachęca do powstrzymania
lub ograniczenia tego zjawiska przez kompleksowe, przemyślane przekształcenia
istniejących osiedli prefabrykowanych. Zwłaszcza, że te osiedla są i będą nieodłącznym
elementem krajobrazu polskich miast. Bagatelizowanie tego fragmentu i spychanie go
w działaniach planistów, urbanistów, architektów i naukowców na margines działań może
rozpocząć proces podziału społecznego, który jest bardzo trudny do zatrzymania i ma też
wpływ na obniżenie konkurencyjności mieszkań w skali miasta.

Słowa kluczowe:

osiedla prefabrykowane, przekształcenia osiedli, rewitalizacja,
przestrzenie sąsiedzkie, parkingi


Transformation of city space and housing estates associated with changes in lifestyle of inhabitants

Abstract:

The article presents difficulties of the city and its inhabitants related to changes of lifestyle. It also provides examples of solutions for these problems. Grass roots, spontaneous solutions as well as planned ones, foreign and from the Polish „backyard” were shown. Article presents also the problem of urban sprawling and encourages to prevent or to reduce this phenomenon through a comprehensive thoughtful transformation of existing prefabricated housing estates built during 70’s and 80’s. Limited area of neighborhood spaces between 30 meters height buildings makes social activity, providing services and taking a rest difficult for the inhabitants. It is even more important due to the fact that the parking places involve significant consumption of estates’ space. These areas are an inseparable element of Polish urban landscapes and there is no perspective for a change. Underestimation of this issue and the fact that urban planners, architects and scientists tend to ignore it can begin the process of social division which is very difficult to stop. It also has a negative impact causing decline in real estate values in the cities. On the basis of the analysis, social and architectural research proposals were given.

Keywords:

prefabricated housing estates, transformation of settlements, revitalization, neighborhood spaces, car parks


Literatura / References:

Główny Urząd Statystyczny, Gospodarka mieszkaniowa w 2014 r. Informacje i opracowania
statystyczne, Warszawa, 2015 r., publikacja dostępna na: http://www.stat.gov.pl
2 Ostańska, A., Podstawy metodologii tworzenia programów rewitalizacji dużych osiedli mieszkaniowych
wzniesionych w technologii uprzemysłowionej na przykładzie osiedla im. St. Moniuszki
w Lublinie, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2009
3 Skoczylas O., Rewitalizacja i rozbudowa osiedla z prefabrykatów, praca dyplomowa, promotor:
dr inż. arch. M. Siestrzewitowska, Politechnika Lubelska 2013
4 Skoczylas O., Przekształcać, ale jak?, Budownictwo i Architektura vol.13, Lublin, 2014, s.333-
340
5 Schümer-Strucksberg M., Die Berliner Strategie: Erfahrungen bei der Weiterentwicklung der
GroBsiedlungen in Plattenbauweise
6 Strona Internetowa, Gęsia II – nowe mieszkania na sprzedaż Lublin, https://rynekpierwotny.pl/;
data dostępu: 20.01.2016
7 Strona Internetowa, Wyszukiwarka nieruchomości, https://homebroker.pl/; data dostępu:
20.01.2016
8 Wrana J., Skoczylas O., Rewitalizacja osiedla z wielkiej płyty w mieście Lipsko – uzupełnienie
funkcji o budynek wielofunkcyjny, Budownictwo i Architektura vol. 13, Lublin, 2014, 349-354