Ekologiczne, estetyczne i ekonomiczne aspekty konstrukcji gruntowo-powłokowych na przykładzie przebudowy mostu drogowego w Żórawinie

Grzegorz Antoniszyn1
1Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 149-156, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_16

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przebudową mostu
drogowego w miejscowości Żórawina. Istniejący obiekt został wymieniony na nowy,
o konstrukcji gruntowo-powłokowej. Przyjęte rozwiązania, spełniając wytyczne ochrony
konserwatorskiej, pozwoliły na wykonanie estetycznej i zarazem efektywnej ekonomicznie
konstrukcji mostowej. Bardzo ważnym czynnikiem, decydującym o końcowych rozwiązaniach
konstrukcyjnych, był także czas niezbędny do realizacji inwestycji.

Słowa kluczowe:

konstrukcje gruntowo-powłokowe, przebudowa mostu, estetyka, ekologia, Konserwator Zabytków


Reconstruction of the road bridge in Żórawina as the example of ecological, aesthetic and economic values of soil-steel structures

Abstract:

The article presents issues related to the reconstruction of the road bridge in the village Żórawina. An existing bridge was replaced by a new soil-steel structure. The adopted solutions, which fulfill the guidelines of conservator’s protection, allowed making aesthetic and simultaneously economically efficient bridge structure. The time needed to carry out the investment was also a very important factor in determining the final design solutions.

Keywords:

soil-steel structure, bridge reconstruction, aesthetics and ecology, Conservator
of Monuments


Literatura / References:

Tekst jednolity Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. Nr 0,
poz. 1446 z późn. zm.).
2 Uchwała nr XVIII/125/08 Rady Gminy Żórawina z dnia 30 września 2008 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Żórawina.
3 PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.)
5 Janusz L. Zastosowanie konstrukcji stalowych i rur podatnych ze stali i polietylenu do budowy
przepustów, mostów i tuneli, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne
technologie w budownictwie drogowym”, Poznań 1998.
6 Janusz L., Madaj A., Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo.
WKŁ, Warszawa 2009.