Wykorzystanie destruktu asfaltowego – konieczność i innowacja

Wojciech Bańkowski1, Dariusz Sybilski1, Jan Król2, Karol Kowalski2, Piotr Radziszewski2, Piotr Skorek3
1Instytut Badawczy Dróg i Mostów
2Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
3Budimex S.A.

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 157-167, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_17

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

Racjonalny recykling nawierzchni asfaltowych jest bardzo ważny zarówno ze względów ekonomicznych jak i ekologicznych związanych z ochroną surowców naturalnych takich jak asfalt czy kruszywo mineralne. Kraje przodujące w dziedzinie drogownictwa dążą do maksymalnego powtórnego użycia granulatu asfaltowego w produkcji nowych mieszanek mineralno-asfaltowych. Niestety w Polsce sytuacja jest zupełnie odmienna, a wykorzystanie destruktu asfaltowego w Polsce jest bardzo ograniczone. Najczęściej sprowadza się do utwardzania poboczy lub wykonania warstwy podbudowy MCE. Zastosowanie materiału z recyklingu do mieszanek mineralno-asfaltowych często ogranicza się do dozowania na zimno w niewielkich ilościach. Ograniczenia te wynikają z wielu czynników, jak na przykład: braku doświadczenia wykonawcy i wyposażenia wytwórni mas w odpowiednią instalację, braku przyzwolenia inwestora, warunków przetargowych, obawy o niejednorodność materiału i wielu innych. Artykuł poświęcony jest projektowi badawczemu InnGA, którego podstawowym celem jest opracowanie mieszanek mineralnoasfaltowych o możliwie maksymalnej zawartości granulatu przy zachowaniu odpowiednich właściwości mieszanki. Realizacja projektu i publikacja jego wyników ma na celu upowszechnienie wiedzy w tym zakresie wśród inwestorów, projektantów i wykonawców.

Słowa kluczowe:

recykling, nawierzchnie asfaltowe, destrukt, granulat asfaltowy


Use of reclaimed asphalt pavement – necessity and innovation

Abstract:

A responsible recycling of asphalt pavements is crucial in terms of economic and ecological measures related to preservation of non-renewable resources of bituminous binders and aggregates. Leading countries in road industry endeavour to maximise reclaimed asphalt pavement (RAP) application in production of new asphalt mixtures. Unfortunately, RAP re-using in Poland is limited and often results in construction works related to verge tabilization or construction of a subbase in mineral-cement-emulsion (MCE) technology. Application of RAP in asphalt mixture production, if happened, would be restricted to cold RAP addition in a limited amount only. The aforementioned situation is mostly related to lack of contractor’s experience, HMA plants not equipped with the necessary installation, agencies restrictions, tender conditions, problems with RAP homogeneity and others.
This paper presents InnGA research project in which the main goal was to develop the asphalt mixtures with as high as possible RAP content without compromising mixture performance. Project and its dissemination should provide necessary know-how to road authorities, agencies, design offices and contractors.

Keywords:

recycling, asphalt pavement, reclaimed asphalt pavement, asphalt granulate


Literatura / References:

1 Piłat J., Radziszewski P. Nawierzchnie asfaltowe, WKŁ, Warszawa 2010.
2 Kossakowski M. Recykling jako wyzwanie techniczne i ekonomiczne przyszłości, Drogownictwo
9/2005.
3 Rolla S. Recykling po polsku, Drogownictwo 4/2000.
4 Iwański M. Chomicz A. Właściwości recyklowanej podbudowy z asfaltem spienionym. Drogownictwo
9/2011.
5 Iwański M. Chomicz-Kowalska A. Experimental study of water and frost resistance of foamed
bitumen mixes in the cold recycling technology. Paper No. P5EE-357. 5th Eurasphalt & Eurobitume
Congress, Istanbul, 2012.
6 Iwański M, Buczyński P. Zastosowanie pyłów mineralnych w technologii recyklingu głębokiego
na zimno z asfaltem spienionym. Drogownictwo 5/2013.
7 Wymagania techniczne – WT-2 „Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014”, GDDKiA, Warszawa
2014.
8 Scholz T.V. Preliminary Investigation of RAP and RAS in HMAC. Oregon Department of
Transportation. 2010.
9 Sybilski D. O potrzebie stosowania destruktu asfaltowego w Polsce, Drogownictwo 1/2011.
10 Sybilski D. Konstruktywny destrukt, Polskie drogi 5/2010.
11 NCHRP No. 253. Recommended Use of Reclaimed Asphalt Pavement in the Superpave Mix
Design Methods: Guidelines. TRB National Academies, Washington 2001.
12 Król, J., Włodarski, P., Jackowski, Ł. Właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych ze zwiększoną
ilością granulatu asfaltowego. Drogownictwo 11/2014, str. 373-379.
13 Radziszewski P. Zmiany właściwości lepkosprężystych lepiszczy modyfikowanych i mieszanek
mineralno-asfaltowych w wyniku procesu starzenia. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej,
Białystok 2007.
14 Al-Qadi I.L., M. A. Elseifi, and S. H. Carpenter, Reclaimed Asphalt Pavement – A Literature
Review, Research Report FHWA-ICT-07-001, Illinois Center for Transportation, University of
Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, 2007.
15 Maupin, G.W., Jr., S. D. Diefenderfer, and J. S. Gillespie, Evaluation of Using Higher Percentages
of Recycled Asphalt Pavement in Asphalt Mixes in Virginia, Report No. VTRC 08-R22,
Virginia Transportation Research Council, Charlottesville, VA, June 2008.
16 McDaniel R.S., Shah A., Huber G.A., Gallivan V.L. Investigation of Properties of PlantProduced
RAP Mixtures. Paper No. 07-2855. TRB Annual Meeting 2007.
17 Kim, S., Sholar G. A., Byron T., Kim J. Performance of Polymer Modified Asphalt Mixture with
Reclaimed Asphalt Pavement. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research
Board. Vol 2126. 2009. Pp. 109-114.
18 Gaweł I., Jerzykiewicz W., Niczke Ł. Dodatki zwiększające odporność asfaltów na starzenie.
Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa. Wydawnictwo Politechniki
Białostockiej Białystok 2008, str. 17-22.
19 Tran N., Taylor A., Willis R. Effect of rejuvenator on performance properties of HMA mixtures
with high RAP and RAS contents. NCAT Report 12-05. Alabama 2012.
20 Arnold J.C., Nölting M., Riebesehl G., Denck C. Unlocking the full potential of reclaimed asphalt
pavement (RAP) – high quality asphalt courses incorporating more than 90% RAP; A case study.
Paper No. O5EE-187. 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress, Istanbul, 2012.
21 McDaniel R.S., Kowalski K., and Shah A., “Evaluation of Reclaimed Asphalt Pavement for
Surface Mixtures”, Publication FHWA/IN/JTRP-2012/03. Joint Transportation Research Program,
Indiana Department of Transportation and Purdue University, West Lafayette, Indiana,
2012. doi: 0.5703/1288284314665, 43 pages.
22 Kowalski K. J., McDaniel R. S, and Olek J. „Influence of Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) on
Surface Friction”, Transportation Research Board 89th Annual Meeting, Washington D.C., January
2010.
23 Asphalt in figures 2013, EAPA 2014, www.eapa.org