Estetyka rozwiązań mostowych Santiago Calatravy

Jan Wrana1
1Samodzielna Pracownia Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 169-176, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_18

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

Mosty i wiadukty to nie tylko obiekty inżynierskie, zapewniające możliwość
pokonania przeszkody i komunikację – to także elementy przestrzenne, widoczny
w krajobrazie miasta. Mostom od wieków starano się nadać interesujący kształt; były one
również niekiedy swoistymi bramami do miast – przykładem może być tu słynny most
w Avignon. Także współcześnie są one wyrazem stylów i trendów w architekturze, nierzadko
projektowane są przez uznanych twórców. Mosty to także coraz częściej dominanty
przestrzenne, budowle wyraźnie rysujące się na tle zieleni lub tkanki miejskiej, współczesne
symbole miast.
Santiago Calatrava, jeden z czołowych hiszpańskich architektów i projektant m.in.
Miasta Sztuki i Nauki w Walencji, jest twórcą nie tylko obiektów kubaturowych. Jego
dziełem są również liczne mosty, wiadukty i kładki, między innymi most „Puente De La
Mujer” w Buenos Aires, most „Sundial” w Redding oraz kładka „Katehaki Bridge”
w Atenach. Tworzy on rzeźbiarskie dzieła w żelbecie, łącząc wysublimowane poczucie
estetyki z wyrafinowaną inżynierią. Lekkie, ażurowe, białe konstrukcje są zarówno praktyczne,
jak i niezwykle estetyczne.

Słowa kluczowe:

architektura, estetyka, mosty, Santiago Calatrava


Aesthetics of bridging solutions of Santiago Calatrava

Abstract:

Bridges and viaducts are not only engineering solutions, ensuring the possibility to overcome obstacles and communication – they are also a spatial elements, visible in the city landscape. For centuries, it was attempted to give the bridges an interesting shape; they were sometimes specific gates to the cities, too – the example here can be the famous bridge in Avignon. Also today they are the expression of styles and trends in architecture, often designed by renowned artists. Additionally, bridges increasingly often become the spatial dominants, constructions clearly silhouetted against the greenery or urban tissue, the contemporary symbols of the cities. Santiago Calatrava, one of the leading Spanish architects and designer of, among others, the City of Arts and Sciences in Valencia, is the creator of not only enclosed structures. His works also include numerous bridges, viaducts and walkways, among others: “Puente De La Mujer” in Buenos Aires, the “Sundial” bridge in Redding and the “Katehaki Bridge” footbridge in Athens. He creates sculptural works in reinforced concrete, combining the sublime sense of aesthetics with sophisticated engineering. Light, openwork, white constructions
are both practical and extraordinarily appealing.

Keywords:

architecture, aestethics, bridges, Santiago Calatrava


Literatura / References:

1. Agnoletto M., Boccia F., Cassara S., Di Marco A., Rosso G., Yagliarori M., Dzieła nowoczesnej architektury, Karmar S.A. Warszawa2007.
2. Dąbrowiecki K., Santiago Calatrava- poeta szkła i stali, „Nowoczesne budownictwo inżynieryjne”, maj-czerwiec 2009, s. 40-43.
3. Eco U., Historia piękna, Dom wydawniczy REBIS, Poznań 2007.
4. Jodido P.,CALATRAVA, TASCHEN/TMC Art, Köln 2008.
5. Janowska D., Spojrzenie inżynierskie na dorobek Santiago Calatravy w dziedzinie mostownictwa wraz z analizą mechaniczną wybranych konstrukcji, praca dyplomowa, Wydział Inżynierii Lądowej PK 2010.
6. Kozłowski D., Metafory Santiago Calatravy, Cement Polski, styczeń/luty 1999.
7. Prokopska A., Jedność formy i konstrukcji w architekturze mostów, „Drogi i Mosty”, nr 4/2007, s. 33-40.
8. Siegel C., FORMY STRUKTURALNE w nowoczesnej architekturze, Arkady, Warszawa 1964.
9. Tatarkiewicz W., Historia estetyki, Warszawa 1999.
10. Witruwiusz M., O architekturze ksiąg dziesięć (M. Pollio Vitruvius ~ 70 p.n.e., Rzym), Warszawa 1952.
11. Wrana J., Santiago Calatrava – rzeźbiarz w żelbecie, „Inżynieria i Budownictwo”, nr 8/2010, s. 413-414.
12. Wysocka S., Most w Wenecji do poprawki. Calatrava zapłaci za swoje błędy?, bryla.pl 13.01.2014 [dostęp: 24.02.2015]