Studium zagospodarowania przestrzennego wokół mostu Lutosławskiego na Kalinowszczyźnie w Lublinie

Sofya Matskevich1, Sławomir Karaś2
1Architecture and Design department (undergraduate), Faculty of Engineering, D. Serikbayev East Kazakhstan State Technical University
2Bridge and Road Chair, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 191-199, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_20

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

W artykule są rozpatrywane trzy warianty remontu mostu Mariana
Lutosławskiego w Lublinie na Kalinowszczyźnie. Jego obecny stan techniczny można
uznać za graniczny, ze względu na postępującą korozję żelbetu. Most został wybudowany
w 1908 roku. Ze względu na jego historyczną i techniczną wartość, obecnie biegnie proces
wpisania tego obiektu na listę chronionych dóbr kultury. Kolejne terminy podjęcia prac
renowacyjnych są odsuwane na przyszłość. Jednocześnie zgłaszane są różne propozycje
jego przyszłej roli w Lublinie. Odrestaurowany w 2011 roku most Lutosławskiego z 1909
roku został zawłaszczony przez środowiska kulturotwórcze miasta. Most jest nazywany
Mostem Kultury. Mając to na względzie, w niniejszym artykule opisana jest analogiczna
rola mostu. Tym razem proponuje się by tereny zielone wokół mostu przekształcić w park
z główną aleją biegnącą przez most. Poza zwykłą parkową rolą most miałby być również
sceną, na której będą organizowane koncerty muzyczne, a zieleń parkowa wokół mostu
mogła być łatwo dostosowywana do audytorium. Na rysunkach zaprezentowano kilka
możliwych wariantów aranżacji mostu, które obejmują jego projektowaną formę zwykłą
i koncertową. W bezpośrednim sąsiedztwie jest usytuowana arteria miejska. Podano
przykład separacji ruchu przez wybudowanie podziemnego tunelu. Wejścia/wyjścia
z tunelu mają formę niewielkich interesujących form architektonicznych. Zaplanowano
również miejsca parkingowe, które mogą być na terenie lub parkingami wielopoziomowymi,
podziemnymi.

Słowa kluczowe:

zabytkowe mosty żelbetowe, Hennebique, dziedzictwo techniczne


Study of spatial development around the Lutoslawski bridge in Kalinowszczyzna, Lublin

Abstract:

This paper discusses the problem of reviving the Bystrzyca River in Lublin in the vicinity of the historic M. Lutosławski Bridge in the disctrict of Kalinowszczyzna. Historically, this area was an outer part of the city. The north-estern tract turnpike was located there. Until the twentieth century, there was a wooden bridge which was replaced by a reinforced concrete (RC) one. Currently, the space around the bridge is undeveloped. Moreover, there are no parks, recreational areas or cultural venues there. The bridge itself is a technical monument of great value. Despite general awareness of the importance of the bridge, not enough is done to protect it for posterity. The current technical assessment of the bridge indicates its grave condition resulting from rapidly developing corrosion of the carrying RC elements. The paper describes the surroundings of the bridge and contains some suggestions regarding the use of the bridge as a park avenue and as a stage for music concerts.

Keywords:

historic RC bridges, Hennebique, technical heritage


Literatura / References:

1. Karaś S. Mosty inżyniera Mariana Lutosławskiego w Lublinie. PWN. Warszawa. 2014. 138 s.
2. Karaś S., Skoczylas.O. Pierwszy most inż. M. Lutosławskiego w Lublinie. Budownictwo i Architektura 13(1) (2014). s. 113–125.
3. Leventis P. The Urban Space of Conflict and Its Reconstruction, University of California, Los Angeles – Architecture., 1996, p. 54 .
4. http://www.freiotto-architekturmuseum.de/index2.html: (03.01.2016)
5. Krier R. Urban spaces – Academy Editions, 1991, p. 175 p.
6. Реконструкция зданий и сооружений. Учебное пособие для студентов строительных специальностей ВУЗов. Под редакцией д.т.н., профессора Шагина А.Л.,Москва, Высшая школа, 1991г. стр. 352.
7. Reconstruction of buildings. Textbook for students of construction specialties. Under the editorship of Prof. Shagina A.L., Moscow, Higher School, 1991, p. 352.
8. Глазычев В.Л., Егоров М.М., Ильина Т.В. Городская среда. Технология развития. – М.: Ладья. 1995. стр. 128.
9. Glazichev VL, Egorov MM, T. Ilyina Urban environment. Technology development. – M .: Rok. 1995. p. 128.