Wpływ oddziaływań środowiskowych na obiekty zabytkowe – na przykładzie mostku nad dawną „Głęboką Drogą” w Puławach

Beata Klimek1
1Katedra Konserwacji Zabytków, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 213-221, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_22

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

Niszczenie obiektów zabytkowych wynika najczęściej ze zużycia fizycznego,
które może następować w miarę upływu czasu, jak również ze zużycia funkcjonalnego
(użytkowego) i środowiskowego. Zużycie środowiskowe zabytków związane jest
z dokonującymi się zmianami w otoczeniu obiektu, które powoduje uciążliwości
w eksploatacji i niekorzystne zmiany ekologiczne. Czynniki środowiskowe mające wpływ
na obiekty budowlane można podzielić na trzy podstawowe grupy: zagrożenia zewnętrzne
otoczenia (uciążliwe sąsiedztwo), zagrożenia losowe i zagrożenia ekologiczne wewnętrzne.
W artykule przestawione zostały czynniki środowiskowe mające wpływ stan zachowania
zabytkowego mostku w zespole pałacowo-parkowym księżnej Izabeli Czartoryskiej
w Puławach

Słowa kluczowe:

ddziaływania środowiskowe, obiekty zabytkowe, mosty


Environmental impacts on historical buildings – an example of the bridge over the former “Głęboka Droga” in Puławy

Abstract:

The destruction of historical buildings most often results from the physical wear that may occur over time, as well as wear of functional (utility) and environmental nature. Environmental wear of the monuments is related to the changes in the vicinity of a facility, which causes a nuisance in operation and adverse ecological changes. Environmental factors affecting the building structures can be divided into three basic groups: external threats to the environment (neighborhood nuisance), random threats and internal environmental threats. The article presents environmental factors affecting the condition of the historical bridge in the palace and park complex of Princess Izabela Czartoryska in Puławy.

Keywords:

environmental impacts, historical buildings, bridges


Literatura / References:

1 Zob: http://dawnepulawy.pl/Galeria91 [dostęp 02.02.2016] 2 Zob: http://mojepulawy.cba.pl/index.php [dostęp 02.02.2016] 3 Domasłowski W., Zasady konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych,
Ochrona zabytków, tom 1, (2005) s.97-112
4 Rejestr zabytków woj. lubelskiego nr A/150 znak: KL.V-7/10/67 z 16 stycznia 1967 r. w ramach
części obszaru miasta Puławy, znak: KL.IV-5349/1/80 z 21 stycznia 1980 r. „Mostek nad Głęboką
Drogą” nr A/150 znak: KD/4401/76/5225/09
5 Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, Pod red. Wiesława
Domasłowskiego, UMK Toruń 2011