Skrzyżowania z wyspą centralną – przepustowość, warunki ruchu oraz wpływ na klimat akustyczny

Marek Motylewicz1
1Zakład Inżynierii Drogowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 223-234, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_23

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

Skrzyżowania z wyspą centralną są rozwiązaniem proponowanym
w wytycznych projektowania dróg głównie z uwagi na występowanie dużych, wewnętrznych
powierzchni akumulacji dla pojazdów skręcających w lewo, które odpowiednio
zaprojektowane zapewniają wysoką przepustowość całego rozwiązania. W ostatnich latach,
z uwagi na dynamiczny wzrost ruchu i pogorszenie jego warunków, w wielu polskich
miastach, w tym również w Białymstoku, obserwuje się przebudowę istniejących skrzyżowań
na skrzyżowania z wyspą centralną. Poprawne funkcjonowanie tych skrzyżowań zależy
od parametrów programu sygnalizacji świetlnej oraz przepustowości wewnętrznych
powierzchni akumulacji, która powinna być większa od natężeń relacji skrętu w lewo.
W artykule zaproponowano sposób sprawdzania przepustowości tych powierzchni
w przypadku wielofazowych programów sygnalizacji świetlnej a przykładowe obliczenia
poparto wynikami mikrosymulacji ruchu. Wykonano również obliczenia porównawcze
przepustowości skrzyżowań z wyspą centralną, rond i skrzyżowań bez sygnalizacji
świetlnej. W artykule zamieszczono również analizę wpływu skrzyżowań z wyspą centralną
na hałas w ich otoczeniu w odniesieniu do wyników pomiarów równoważnego poziomu
dźwięku w otoczeniu innych typów skrzyżowań.

Słowa kluczowe:

skrzyżowanie, wyspa centralna, rondo, przepustowość, hałas


Signalized roundabouts – capacity, traffic conditions and their influence on noise levels

Abstract:

Signalized roundabouts are the suggested solution in road design, mainly due to the presence of large inner areas of accumulation for vehicles turning left, which, if designed correctly, result in a high capacity of the entire solution. In recent years, due to a dynamic growth in traffic and the deterioration of its conditions, many cities in Poland, including Bialystok, have begun rebuilding their existing intersections into signalized roundabouts. The proper functioning of such roundabouts depends on the parameters of the traffic lights signal plan and the capacity of the inner areas of accumulation, which should be larger than the traffic volume turning left. The article suggests methods of determining the capacity of these areas in the case of multi-phase signal plans, and the sample calculations have been supported by the results of traffic microsimulation modelling. Comparative calculations of the capacity of signalized roundabouts, roundabouts and intersections with no signalization have also been performed. The article also contains an analysis of the influence of signalized roundabouts on the noise level in their vicinity in relation to the results of the equivalent sound level measurements conducted in the vicinity of other types of intersections.

Keywords:

intersection, central island, roundabout, capacity, traffic noise


Literatura / References:

1 Bohatkiewicz J. Badania czynników powodujących zwiększenie poziomu hałasu w otoczeniu skrzyżowań drogowych, w: Ochrona środowiska i estetyka w drogownictwie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Lublin 2000, 199-210.
2 Tracz M., Bohatkiewicz J. Effects of traffic conditions on traffic noise at signalized intersection. 2nd European Conference on Noise Control – Euro-Noise’95, Vol. 1. Lyon 1995.
3 Tracz M., Chodur J., Gaca S. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I i II, GDDP, Warszawa 2001.
4 Tracz M., Chodur J. Performance and Safety of Roundabouts with Traffic Signals. Procedia – Social and Behavioral Sciences 53 (2012) 789-800.
5 Motylewicz M. Skrzyżowania z wyspą centralną i wielofazową sygnalizacją świetlną – propozycja udoskonalenia metody oceny ich przepustowości, w: Wiedza i eksperymenty w budownictwie, Gliwice 2014, 565-572.
6 Kania L. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach z wyspą centralną. Magazyn Autostrady 5/2006, 24-32.
7 Hoffmann A. Programowanie wielofazowych sygnalizacji świetlnych. Skrzyżowania z wyspą centralną. Bezpieczne Drogi 6/2004.
8 Gumińska L., Kustra W. Funkcjonowanie skrzyżowań z wyspą centralną ze zmienną wielkością wewnętrznych powierzchni akumulacji, w: Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego. IX Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań-Rosnówko, 19-21.06.2013.
9 Gumińska L., Kustra W. The influence of accumulation area and the length of pedestrian route on functioning of roundabouts with traffic signals. Transportation Research Procedia 3 (2014) 1041-1050.
10 Chrobot P., Krukowicz T., Wilk P. Funkcjonowanie powierzchni akumulacyjnych na skrzyżowaniach z wyspą centralną. Logistyka 6/2011, 447-456.
11 Narożny J.: Sygnalizacja a wyspy centralne. Magazyn Autostrady 1-2/2007, 14-18.
12 Motylewicz M., Gardziejczyk W. Badanie i ocena warunków ruchu na skrzyżowaniach z wyspą centralną na przykładzie Białegostoku. Transport Miejski i Regionalny 10/2012, 8-15.
13 Bielewska M. Charakterystyka polskich skrzyżowań z wyspą centralną. Polskie Drogi 4/2005, wkładka: Bezpieczeństwo i Inżynieria Ruchu, 6-11.
14 Szczuraszek T. i in. Bezpieczeństwo ruchu miejskiego. WKŁ, Warszawa 2006.
15 Ostrowski K., Chodur J. Performance and reliability of signalised intersections, w: Recent advances in civil engineering: Road and transportation engineering, Inżynieria lądowa 483, Kraków 2015.
16 Highway Capacity Manual 2010. TRB, Washington D.C., USA 2010.
17 HBS 2001. Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e.V., Köln 2001.
18 Tepley S. Canadian capacity guide for signalized intersections. The Institute of Transportation Engineering, Canada 2008.
19 Tracz M. i in. Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. GDDKiA, Warszawa 2004.
20 Chodur J. i in. Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. GDDKiA, Warszawa 2004.
21 Tracz M. i in. Metoda obliczania przepustowości rond. GDDKiA, Warszawa 2004.
22 Motylewicz M., Gardziejczyk W. Hałas od ruchu samochodowego w otoczeniu skrzyżowań. Budownictwo i Architektura, Vol. 13, nr 1 (2014), 137-147.
23 Silence – Practitioner Handbook for Local Noise Action Plans. Kolonia 2008.
24 Covaciu, D., Florea, D., Timar, J., 2015. Estimation of the noise level produced by road traffic in roundabouts. Applied Acoustics 98, 43-51.
25 Biernacki S. Badania poziomu hałasu na wybranych rondach w Krakowie i Rybniku. Praca magisterska. Kraków 2001.
26 Bohatkiewicz J. i in. Wpływ uspokojenia ruchu na klimat akustyczny w otoczeniu ulic. Budownictwo i Architektura, Vol. 13, nr 1 (2014), 235-252.