Environment-friendly roads

Anna Leniak-Tomczyk1, Grażyna Łagoda2
1DrogMost Lubelski Sp. z o.o., ul. Wrotkowska 1b, 20-469 Lublin
2Instytut Dróg i Mostów, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 235-247, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_24

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

Słowa kluczowe:


Environment-friendly roads

Abstract:

Road schemes are linear in nature, which makes the investment process exceptionally difficult and complex, requiring the involvement of large human potential, time-consuming and very expensive. One road investment is subject to numerous consultations, requires many different studies, collecting a huge amount of opinions as well as approvals and obtaining a number of decisions. Currently without including in the project some solutions that would both guarantee minimal influence of the investment on the environment and ensure the efficiency of local ecosystems it is impossible to obtain the positive decision concerning the condition of the environment, which would allow the realisation of the project. An engineer of the 21st century apart from providing the right construction of a given structure, which ensures that this structure is secure, functional, resistant and has architectural merit, must also take into consideration local environmental conditions. The engineer has to ensure that the environment may function without any obstacles and the species may migrate without restraint. To do this, an engineer needs to have clear guidelines concerning both the project and its realisation. The article contains the general form of these guidelines.

Keywords:

Roads; Environment protection; sustainable development


Literatura / References:

1 Design team of General Directorate for National Roads and Motorways under the supervision of
Wiktorowicz, K. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania
zadań (Stages and Parts of Design Documentation for Roads and Bridges at the Tasks
Preparation Phase), Order No 17 of the General Director for National Roads and Motorways
(GDDKiA) of 11 May 2009 as amended, Warsaw.
2 Dyrektywa Rady 79/49/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE
L 103 z 25.04.1979 str. 1, z późn. zm.).
3 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. UE L 206 z 22.07.1992 z późn. zm.).
4 Leniak-Tomczyk A., Gazda L., Łagoda G.: Мостовые сооружения как инструмент охраны
окружающей среды, Scientific International Conf. on Bridges Structured, Kiev, 2007, pp. 15-24.
5 Leniak-Tomczyk A., Łagoda G., Wiadukt w Calabrii jako przykład innowacyjnych rozwiązań w
budownictwie komunikacyjnym Wiadukt w Calabrii jako przykład innowacyjnych rozwiązań w
budownictwie komunikacyjnym, Budownictwo i Architektura 13(1) (2014), pp. 157-166
6 Jedrzejewski, W., Nowak, S., Kurek, R., Mysłajek, R.W., Stachura, K., Zawadzka, B. Animals
versus Roads. The Methods of Limiting the Negative Impact of Roads on Wild Animals Populations,
issued by Zakład Badania Ssaków Państwowej Akademii Nauk, Białowieża, 2006.
7 „Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska” stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 58
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2002.
8 Leniak-Tomczyk A., Łagoda G. Środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji drogowych
w Polsce (Environmental Determinants of Road Construction Process in Poland). Instytut
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2010, ISSN 1643-1618, Drogi i Mosty No 2/2010, pp. 31-
52.