Prędkość i jej wpływ na wypadki na drogach z udziałem zwierząt

Wioleta Czarnecka1
1Wydział Zarządzania Ruchem, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 249-257, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_25

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

Gwałtowny rozwój infrastruktury transportowej w ostatnich latach powoduje
znaczącą fragmentację siedlisk, występowanie efektu barierowego oraz śmiertelność
dziko żyjących zwierząt na drogach. Powoduje to bardzo duże zagrożenie dla kierowców
i zwierząt.
Niezwykle istotne jest, aby w procesie planowania i projektowania dróg uczestniczyli
projektanci, planiści, zarządcy dróg posiadający informację o szlakach migracyjnych
zwierząt, nadleśnictwa i specjaliści przyrodnicy związani z problematyką ochrony zwierząt.
Konieczne jest również gromadzenie szczegółowych informacji o kolizjach i wypadkach ze
zwierzętami, które umożliwią wypracowanie sposobów i metod ochrony zarówno ludzi, jak
i zwierząt.

Słowa kluczowe:

wypadki z udziałem zwierząt, prędkość, wypadki, bezpieczeństwo ruchu drogowego


Speed and its impact on road accidents involving animals

Abstract:

An intensive development of a transport infrastructure noticeable in recent
years causes significant fragmentation of habitats, barrier effects and increase in the mortality
rate of wild animals on roads. It is very dangerous both for drivers and animals.
It is very important that a processes of planning and designing the road is attended by
designers, planners, road authorities who are fully informed of the migration routes of
animals, as well as forest inspectorates and naturalists focused on animals protection. It is
also necessary to collect detailed information about road collision and accidents involving
animals that enable the development of ways and methods to protect both people and
animals.

Keywords:

accidents involving animals, speed, accidents, road safety


Literatura / References:

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS „Prędkość a ryzyko wypadków”,
15 maja 2014r
2 Bohatkiewicz J., Adamczyk J., Tracz M. i in. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań
środowiskowych dla dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Warszawa, 2008.
3 Lubelski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020.
4 9th Annual Road Safety Performance Index (PIN) Report, June 18, 2015.
5 ETSC , Call for more out-of-town speed checks in Switzerland, August 28, 2014.
6 Komenda Główna Policji – Raporty o wypadkach 2002 – 2014.
7 Komenda Miejska Policji w Lublinie „Dane o wypadkach w województwie lubelskim w latach
2002 – 2014”.
8 Kurek R. T. Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność
fauny przy drogach. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa, 2011.
9 KPP w Puławach dane o kolizjach i wypadkach na DW 824, na odcinku Puławy – Żyrzyn
w latach 2007 – 2014.
10 Borowska Sylwia. Raport, „Śmiertelność zwierząt na drogach w Polsce” Warszawa, 2010