Rozwój systemów projektowania i zarządzania w budownictwie drogowym – od Euklidesa i systemów CAD do eLBIM w terenach wrażliwych środowiskowo i społecznie

Joanna Bohatkiewicz1, Janusz Bohatkiewicz2
1EKKOM Sp. z o.o.
2Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 269-279, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_27

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

Artykuł oparty jest na pierwszych doświadczeniach z korzystania
z nowych technologii projektowych. W artykule analizuje się możliwość zastosowania
odpowiednich narzędzi i metod zarządzania, które mają na celu doskonalszą ochronę
środowiska przyrodniczego i ludzi w budownictwie komunikacyjnym. Zastosowanie dwóch
technologii: projektowania (BIM) i zarządzania projektem oraz procesem budowy (Lean
management) powinno mieć za zadanie poza minimalizacją błędów i kosztów efektywniejsze
podejście do spraw ochrony środowiska i ochrony zdrowia ludzi. Autorzy opisują nową
koncepcję wskazując na możliwość połączenia systemów BIM oraz Lean management
w jeden system, który powinien zostać dodatkowo rozbudowany o zagadnienia środowiskowe
(eLBIM) zwłaszcza w przypadkach lokalizacji obiektów budownictwa komunikacyjnego
w terenach wrażliwych przyrodniczo i społecznie.

Słowa kluczowe:

BIM w budownictwie komunikacyjnym, Lean Management, ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym


Development of design and management systems in road construction industry – from Euclid and CAD systems to eLBIM in the areas environmentally and socially sensitive

Abstract:

This article, in spite of being largely theoretical, is based on the first experience with the use of new technology projects. The article examines the possibility of using appropriate tools and management methods, which aim to better protect the natural environment and people in civil engineering. The use of two technologies: design (BIM) and project management and management of a construction process (Lean Management) should result in creating an effective approach for the protection of the environment and human health, in addition to errors minimisation and costs reduction. The authors suggest in theoretical considerations the possibility of merging BIM and Lean Management into one
system, which should be further extended to the environmental issues (eLBIM), especially in cases of civil engineering structures located in the areas environmentally and socially sensitive.

Keywords:

BIM in civil engineering, Lean Management, environmental protection in civil engineering


Literatura / References:

Arayici Y., Coates P., Koskela L., Kagioglou M., Usher C., O’Really K. Technology adoption in
the BIM implementation of lean architectural practice. Elsevier 2010.
2 Bohatkiewicz J. Nowe tendencje i trendy w projektowaniu dróg. Seminarium SITK Oddział
w Białymstoku. Augustów, 2010 r. (materiały niepublikowane)
3 Building Information Modelling. Industrial strategy – government and industry in partnership.
HM Government, 2012.
4 Bhargav D., Kubler S., Framling K., Koskela L. Opportunities for enhanced lean construction
management using Internet of Things standards. Elsevier 2015.
5 Blikle A. J. Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. Wydawnictwo HELION, Gliwice
2014, 517.
6 Thor Sigurd Thorsen, Merete Tøndel. Documented effects of model-based road projects. Effects
by using Handbook 138 Model Data. Statens Vegvesen Vegdirektoratet, Vianova Systems.
Novapoint Brukermøte. Haugesund, 2014 (materiały niepublikowane)
7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych (Dz.U.UE.L.2014.94.65)
8 Ekanayake L. L., Ofori G. Building waste assessment score: design – based tool. Elsevier 2004.
9 Neo R. B., Koh T. J. Accounting for waste in construction, [in:] Yeo K. T. Proc. Ist International
Conference on Construction Project Management, Singapore, 1995.
10 Guidelines Manual V770 Model Basis Requirements for basic data and models. Norwegian
Public Roads Authority (NPRA), 2014. (original: Veiledning Håndbok V770 Modellgrunnlag
Krav til grunnlagsdata og modeler).
11 Informacja dotycząca stanu realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 –
raport na 2014 r., www.mib.gov.pl/2-program_budowy_drog_krajowych.htm (stan na marzec
2016).
12 Liu Z., Osmani M., Demian P., Baldwin A. A BIM-aided construction waste minimisation
framework, Elsevier 2015.
13 Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.), Załącznik do
uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dn. 8 września 2015.
14 Szlaki trakty autostrady. GDDKiA, Warszawa, 2009.
15 Tomana A. BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie – podstawy, standardy, narzędzia.
Kraków, 2015.
16 Weisberg David E. The engineering design revolution w http://www.cadhistory.net/ (marzec 2016
r.).
17 Sacks R., Bhargav A. D., Koskela L., Owen R. Analysis framework for the interaction between
lean construction and building information modelling, [in:] Proc. for the 17th Annual Conference
of the International Group for Lean Construction, 15th-17th July 2009, National Pingtung University
of Science and Technology, Taiwan.