Rola zasad estetycznych w procesie projektowania konstrukcji mostowych

Krzysztof Śledziewski1
1Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 15(1) (2016) 281-292, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_16_151_28

Historia:
Opublikowano: 01-04-2016

Streszczenie:

Projektowanie konstrukcji mostowych jest problemem inżynierskim.
Spośród wielu istotnych aspektów, decydującą rolę odgrywają bezpieczeństwo, technologia
wykonania oraz ekonomia. Niestety aspekt estetyczny jest często pomijany. Należy jednak
pamiętać, że zrozumienie wraz z pełnym uwzględnieniem zasad estetycznego ukształtowania
mostu jest konieczne zarówno w początkowej fazie projektowania, jak i w fazie końcowej.
Zasady te są przydatne, jako wytyczne komponowania i zestawienia elementów obiektu
w całość przy jednoczesnym sprawdzeniu koncepcji.

Słowa kluczowe:

estetyka, projektowanie, mosty, konstrukcje


The role of aesthetic principles in the designing process of bridge structures

Abstract:

Designing of bridge constructions is an engineering issue. Among the many aspects of relevance, safety, production technology and economy are crucial – aesthetics, regrettably, tending to be ignored. It must not be neglected, though, that full comprehending and including all the principles of aesthetic design of bridges are necessary in the initial as well as final designing phases. These rules are useful as the guidelines for composition and combining the structure’s elements into a whole while checking the overall concept.

Keywords:

aesthetics, designing, bridges, structures


Literatura / References:

1. Tatarkiewicz W. Historia Estetyki, tomy: 1,2 i 3. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.
2 Rosignoli M. Evolution of a Technique. „Concrete International”, February, 1997.
3 Kędzierski B. Postęp techniczny w mostownictwie. WKŁ, Warszawa, 1972.
4 Łagoda G. Wiadukty nad autostradami, Prace Naukowe. Budownictwo z. 137, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001.
5 Wasiutyński Z. O architekturze mostów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1971.
6 Flaga K., Januszkiewicz K., Hrabiec A., Cichy –Pazder E. Estetyka konstrukcji mostowych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2005.
7 Łagoda M. Materiały dydaktyczne, Politechnika Lubelska, Lublin, 2006.
8 Ajdukiewicz A. Konstrukcyjne betony cementowe nowych generacji. Inżynieria i Budownictwo, 1998, nr 9.
9 Faust T., Dehn F. Bemessungsgnmdlagen von Hochleistungsleichtbeton. Leipziger Massivbau-Seminar.
„Hybrides Bauen mit Hochleistungswerkstoffen – Höhere Effizienzdurchgeschicktes Zusammenfugen”, Leipzig 2000, Teil VII.
10 Fukujama H. Fibre-Reinforced Polymers in Japan. „Structural Engineering International”, 1999, November, Vol. 9, No. 4.
11 Hubo R. HóherfesteStahleim Hoch- und Briickenbau. Leipziger Massivbau-Seminar. „Hybrides BauenmitHochleistungswer-kstoffen – HohereEffizienzdurchgeschicktes Zusammenfugen” Leipzig 2000. Teil III.
12 Radomski W. Materiał a konstrukcja – refleksje mostowca, IV Konferencja Naukowo – Techniczna „Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej”, Kraków, 2003.
13 Taerwe L. Non-metallic reinforcement for concrete structures. International Conference „New Technologies in Structural Engineering”, Lisbon 1997.
14 Flaga K., Pańtak M. Mosty podwójnie zespolone. Inżynieria i Budownictwo, 2006, nr 7-8.
15 Kołakowski T., Kosecki W., Marecki A. VFT® – prefabrykowane dźwigary zespolone z betonowym deskowaniem aktywnym. Inżynieria i Budownictwo, 2003, nr 3.
16 Łagoda G., Łagoda M. Nowe typy konstrukcji w mostownictwie XXI wieku. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2007, Lipiec – Sierpień.
17 Nakamura S. New structural forms for steel/concrete composite bridges. Structural Engineering International, 2000, Vol. 1.
18 Toczkiewicz R. Mosty typu extradosed o dźwigarach zespolonych. Drogownictwo, 2006, nr 11.
19 Rosignoli M. Prestressed Composite Box Girders for Highway Bridges. Structural Engineering International,
1997, Vol. 7.
20 Śledziewski K. Mosty PCS – nowoczesny rodzaj konstrukcji zespolonej. Inżynieria i Budownictwo, 2010, nr 8.
21 Radomski W. Tendencje rozwojowe mostownictwa – świat i Polska. Geoinżynieria i Tunelowanie, 2005, nr 1.
22 Głomb J. Rola czynników estetycznych w procesie projektowania mostów. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław, 1990.
23 Marzyński S. Estetyka mostów. Skrypt, Warszawa, 1955.
24 Łagoda G., Łagoda M. Aspekt estetyczny kształtowania obiektów mostowych. Drogi i Mosty, 2004/1.
25 Łagoda G. Piękno mostów, Mosty, 2010, nr 4.