Rewitalizacja jako element polityki równoważenia rozwoju funkcjonalno-przestrzennego

Hanna Borucińska–Bieńkowska1, Alicja Maciejko1
1Katedra Architektury i Urbanistyki, Uniwersytet Zielonogórski

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(1) (2018) 005-012, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_01

Historia:
Opublikowano: 12-08-2018

Streszczenie:

Transformacja społeczno-gospodarcza w Polsce, w ciągu ostatnich dekad, spowodowała wiele różnorodnych zjawisk, w tym także na płaszczyźnie rozwoju funkcjonalno-przestrzennego. Procesy rewaloryzacji, modernizacji, renowacji budynków mieszkalnych i obiektów budowlanych, a także rewitalizacji obszarów funkcjonalnych pełnią istotną rolę w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju miast oraz gmin. Przywracanie dawnych wartości estetycznych, kulturowych, a także materialnych obiektów oraz całych zespołów budynków, układów urbanistycznych i ruralistycznych wystąpiło w kraju, ze szczególną atencją, na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Procesy te odgrywają znaczącą rolę, nie tylko w przywracaniu świetności dawnych obiektów i założeń urbanistycznych, ale także w kształtowaniu świadomości lokalnych społeczności, dotyczącej wartości środowiska materialnego minionych lat, w tym również z lat 60 i 70 XX wieku. Artykuł porusza zagadnienia związane z procesem rewitalizacji mającymi wpływ na kształtowania równoważenie rozwoju terenów zurbanizowanych. Podkreślić należy, że dla ww. działań istotne jest wskazanie kierunków komunikacji społecznej oraz zakresu współodpowiedzialności za program rewitalizacji samorządów i lokalnych społeczności.

Słowa kluczowe:

rewitalizacja obszarów funkcjonalnych, rewaloryzacja, modernizacja, renowacja


Revitalization as part of policy on sustainable functional-spatial development

Abstract:

Socio-economic transformation of the past few decades in Poland has initiated a multitude of diverse phenomena, also in functional-spatial development. Processes of redevelopment, modernization, renovation of houses and other structures, and of revitalization of functional areas play a vital role in shaping policies of sustainable development of cities and communes. Restoration of aesthetic and cultural values and historic property, i.e. individual buildings as well as whole complexes and urban and rural planning systems after years of neglect, was given special attention at the beginning of the 1990s. The processes play an important role in bringing back old buildings, structures and urban planning conceptions to their former glory, and are also vital in shaping awareness of self-governmental authorities and local communities in terms of values of tangible heritage, including the 1960s and 1970s. The article discusses issues of the revitalization process as a tool to shape policy of sustainable development of urbanized areas. It should be highlighted that the above-mentioned actions require clear directives about social communication and the extent of shared responsibility for the programme to revitalize self-governments and local communities.

Keywords:

revitalization of functional areas, urban redevelopment, modernization, renovation


Literatura / References:

[1] Borucińska-Bieńkowska H., Rewitalizacja jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych. w Współczesne problemy budownictwa. Teoria i praktyka, Politechnika Częstochowska, s. 11-19, Częstochowa 2015
[2] Chmielewski J.M.: Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
[3] Czarnecki W.: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok 2006.
[4] Heller C.A.: Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: Jak opracować lokalny plan rozwoju?, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w Polsce, 2005.
[5] Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.