Podatność osiedli wielkopłytowych z drugiej połowy XX wieku we Wrocławiu na procesy rewitalizacyjne

Robert Masztalski1, Marcin Michalski1
1Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(1) (2018) 101-108, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_13

Historia:
Opublikowano: 20-04-2018

Streszczenie:

W artykule prezentowana jest problematyka przekształceń wielkopłytowych osiedli z drugiej połowy XX wieku, wobec współczesnych potrzeb ich kompleksowej odnowy. Autorzy prezentują na wybranych przykładach, analizę urbanistyczną funkcjonujących kilkadziesiąt lat osiedli. Ulegają one stopniowej degradacji, zużyciu technicznemu, a ich zagospodarowanie przestrzenne odbiega od oczekiwań mieszkańców, zwłaszcza w dobie zmiany modelu społecznego. Analityczne podejście do problemu pozwoli ukazać stan zjawiska oraz predyspozycje, lub ich brak, do przekształceń w ramach działań rewitalizacyjnych.

Słowa kluczowe:

osiedle, przekształcenia, rewitalizacja


Vulnerability to revitalization processes of large-plate housing estates from the second half of the twentieth century in Wrocław

Abstract:

The article presents the problems of transformations of large-plate housing estates from the second half of the twentieth century, in view of the modern needs of their comprehensive renewal. They are subject to gradual degradation, technical consumption, and their spatial development differs from the expectations of residents, especially in the era of changing in the social model. The analytical approach to the problem will allow to show the state of the phenomenon and the predispositions, or their lack, to transformations as part of revitalization activities. The analysis of housing settlement will also allow to determine the potential range of necessary actions in this area.

Keywords:

housing estate, urban transformations, revitalization


Literatura / References:

[1] Antkowiak Z., Stare i nowe osiedla Wrocławia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973
[2] Masztalski R., Michalski. M. , Role of Housing Reconstruction Between Years 2000 – 2014 in Merging of Urban Structure of The North East Wrocław, w: Civil and Environmental Engineering Reports. 2016, vol. 20, nr 1, s. 47-57.
[3 ] 40 lat Miastoprojekt Wrocław : 1949-1989. Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego (Wro-cław). Wrocław : Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego, 1989.
[4] Opacki M., Kosmonautów. Osiedle mieszkaniowe „Kosmonautów” w: Encyklopedia Wrocławia, red. J. Ha-rasimowicz, Wrocław 2001.
[5] Przyłęcka D., Nie od razu Wrocław odbudowano. Plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje oraz projekty urbanistyczne i architektoniczne a ich realizacja w latach 1945–1989, Wrocław 2012.
[6] Zarządzenie nr 9 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 stycznia 1974 r. w sprawie wskaźników i wytycznych dla terenów mieszkaniowych w miastach. Dz. Bud. nr 2 z dnia 2 lutego 1974 r., poz.2.