Wymagania dotyczące przeglądów stanu technicznego budynków – studium przypadku

Krystyna Urbańska1, Paweł Urbański2
1Zakład Mechaniki Budowli, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski,
2Zakład Technologii Budownictwa , Geotechniki i Geodezji, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(1) (2018) 177-188, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_21

Historia:
Opublikowano: 20-04-2018

Streszczenie:

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na jakość wykonywanych w ostatnim czasie okresowych przeglądów stanu technicznego budynków oraz zasygnalizowanie zarządcom budynków potrzeby sprawdzania zawartości otrzymywanych opracowań. Zwłaszcza w przypadku znacznej ilości zleceń przyjmowanych w jednym terminie. Ocenę rzetelności sporządzanych okresowych przeglądów stanu technicznego przedstawiono na przykładzie budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Zielonej Górze.

Słowa kluczowe:

przeglądy stanu technicznego budynków, planowanie remontów


Requirements for inspections of technical condition of buildings – case study

Abstract:

The aim of the article is to draw attention on periodic inspections concerning technical condition of buildings and signal the need for constant checking the content of received descriptions. Particulary in case of significant quantity errand prepared on one term. Rating of reliability drawn up periodical inspections of technical conditions was made on the example of multi-family buildings located in Zielona Góra.

Keywords:

reviews of technical condition of buildings, planning of renovations


Literatura / References:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414– tekst jednolity z późniejszymi zmia-nami w 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz.881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959)
[2] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836)
[4] Przeglądy stanu technicznego budynków mieszkalnych wykonane dla ABM i ZWM Zielona Góra w latach 2001-2007