Synergiczna pełnia współczesnej architektury willowej w przestrzeni miasta

Monika Gała-Walczowska1
1 Katedra Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej, Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

© 2017 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(1) (2017) 223-232, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17-161_19

Historia:
Opublikowano: 11-04-2017

Streszczenie:

Przestrzenią szczególną w krajobrazie historycznych miast europejskich jest dzielnica willowa, której urodę i prestiż współtworzą walory naturalne, kompozycja urbanistyczna, a nade wszystko jakość architektury. Zarówno w przeszłości, jak i współcześnie, architektura willi miejskiej powiązana była z ogrodem i miała charakter reprezentacyjny. Synergiczna pełnia współczesnej architektury willowej budowana jest przez ponowoczesną interpretację miejsca, którego charakter niejednokrotnie skłania architektów do poszukiwania związków budowli z terenem i otaczającym krajobrazem, w przestrzennej i widokowej łączności z miastem lub przeciwnie, poprzez wizualne odseparowanie od ulicy lub selektywne kadrowanie widoków. Jakość prezentowanych przykładów współczesnej architektury willowej definiowana jest przez indywidualizm twórców. Każdy z architektów inaczej interpretuje miejsce, proponując stosowną formę architektoniczną domu w przestrzeni dzielnicy willowej miasta. Ceglana willa w Berlinie, projektu Davida Chipperfielda, to architektura symbiotycznej pełni z miejscem. House R128, w dzielnicy willowej Stuttgartu jest przykładem architektonicznej gry z miejscem, kreowanej przez architekta, a zarazem właściciela willi Wernera Sobka. House Susenberg, w prestiżowej dzielnicy willowej Zürichu, determinuje dialog architektury z przestrzenią miasta. Architekturę Willi Bǎteau-Bǎteau w Krakowie, autorstwa Dariusza Kozłowskiego i Marii Misiągiewicz, można określić mianem znaku w przestrzeni dzielnicy willowej. Synergiczna pełnia współczesnej architektury willowej w krajobrazie miasta stanowi o unikalnej jakości przestrzeni, nazywanej Duchem Miejsca.

Słowa kluczowe:

architektura współczesna, willa miejska, forma i kompozycja architektoniczna, synergia w architekturze


Synergistic completeness of contemporary villa architecture in urban space

Abstract:

A high quality residential area is a unique space in landscapes of historic European cities. Its specific beauty is constituted by natural value, urban composition, but, above all, quality of architecture. Both historically and contemporarily architecture of a town house has been connected with a garden and has been characterized as representative. The synergistic completeness of contemporary villa architecture is constituted by postmodern interpretation of a place. Its character commonly provokes architects into searching of connections between a building, a landform and a surrounding landscape, in scenic and spatial connections with a city or otherwise by visual separation from a street or by selective view cropping. The quality of the presented examples of contemporary villa architecture is defined by individualism of the authors. Each of the architects interprets a place differently and suggests an appropriate architectural form of a house in a space of a high quality urban residential area. The brick villa in Berlin by Davida Chipperfielda is architecture of symbiotic completeness with a place. House R128 in a high quality residential area of Stuttgart is an example of architectural game with a landform, created by the architect and, at the same time, the owner of the house – Werner Sobka. House Susenberg in a high class residential area of Zurich determines a dialog of architecture and urban space. Architecture of Villa Bǎteau-Bǎteau in Cracow by Dariusz Kozłowski and Maria Misiągiewicz, might be called a sign in space of high quality residential area. The synergistic completeness of a town house and urban landscape coexistence constitutes a unique quality of a place, called a Spirit of a Place.

Keywords:

contemporary architecture, town house, architectural form and composition, synergy in architecture