Nowa strona internetowa czasopisma:

(Journal new web site)

ph.pollub.pl

„Budownictwo i Architektura”

Artykuł naukowy należy przygotować zgodnie z kryteriami zawartymi w Załączniku (formatka). Artykuły mogą być przygotowywane w języku polskim, angielskim lub obu językach. Każda praca w języku polskim musi zawierać co najmniej tytuł i streszczenie w języku angielskim.

Artykuły należy wysyłać w wersji elektronicznej na adres wb.bia@pollub.pl.

Za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również głosy lub komentarze prawnicze.

Każda praca jest recenzowana przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej autora/autorów. Obowiązuje tzw. double-blind review process – autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Po procesie recenzji, autorzy otrzymują informację odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. W przypadku ewentualnych uwag i zastrzeżeń we wniosku, autorzy zobligowani są do naniesienia poprawek w swojej pracy zgodnie z sugestiami recenzenta.

Po otrzymaniu pozytywnej recenzji, autorzy publikacji zobowiązani są podpisać deklarację o przekazaniu praw autorskich (formularze oświadczeń). Jest to procedura niezbędna do procesu publikacji artykułu.

Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja prosi Autorów o ujawnienie informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Redakcja zobowiązuje się walczyć ze nietycznymi zjawiskami takimi jak np. ghostwritingW kwestiach etycznych czasopismo kieruje się zasadami etyki publikacyjnej COPE i stosuje procedury ujęte w diagramach. Szczegółowy opis standardów etycznych dla wszystkich stron zaangażowanych w proces publikacji jest przedstawiony do zapoznania.

Autor manuskryptu jest zobowiązany do przedstawienia swojej pracy, nie będącej plagiatem, nie zawierającej fałszywe lub nieuczciwie podane dane. Nie można również składać tekstów, które zostały wcześniej opublikowane w tym samym kształcie. Autor zobowiązany jest do ujawnienia wszelkich źródła finansowania, udział wszelkich organizacji, w tym instytucji naukowo-badawczych, mających wpływ na przesłaną pracę. W szczególności dotyczy to związków z organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na badania. Autorstwo należy przypisać wszystkim autorom manuskryptu, tj. osobom które miały twórczy wkład w powstanie pracy, i jednocześnie nie przypisywać osobom, które takiego wkładu nie wniosły.

Dla autorów wykorzystujących oprogramowanie wspierające proces tworzenia publikacji  (np. Zotero, Mendeley czy Papers) jest przygotowany styl cytowania i bibliografii.