Procedura recenzji:

Do oceny publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/autorów publikacji. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). W kwestiach etycznych czasopismo kieruje się zasadami etyki publikacyjnej Committee on Publication Ethics (COPE) i stosuje procedury ujęte w diagramach. Szczegółowy opis standardów etycznych dla wszystkich stron zaangażowanych w proces publikacji jest przedstawiony do zapoznania.

Recenzja powinna zawierać jednoznaczny wniosek recenzenta o warunkach dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia (wzór: docx, odt lub pdf).

Kryteria kwalifikowania i odrzucania artykułów:

Akceptowane będą tylko oryginalne artykuły o charakterze naukowym w języku polskim i angielskim. Artykuły niespełniające tych wymagań mogą być odrzucone przez Redaktora Naczelnego przed skierowaniem artykułu do recenzji. Dotyczy to również artykułów naruszających prawa autorskie osób trzecich. Przy kwalifikowaniu do publikacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • zgodność tytułu i streszczenia z tematyką artykułu;
  • zgodność wniosków z prezentowanymi wynikami w artykule;
  • poprawność i nowatorstwo stosowanych metod badawczych;
  • poprawność układu pracy, stosowanego języka, stylu, jednostek i terminologii;
  • jakość załączonych rysunków i tabel;
  • poprawność cytowań i aktualność prezentowanego stanu wiedzy;
  • poprawność językowa w streszczeniu w języku angielskim.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie będą ujawniane. Od roku 2013 ze względu na kwartalny cykl wydawniczy lista recenzentów będzie udostępniona na stronie internetowej po wydaniu dwóch kolejnych numerów.

Formatka recenzji (docx, odt lub pdf): word ikonodt ikonword ikon