„Budownictwo i Architektura” jest kwartalnikiem naukowym działającym na zasadzie otwartego dostępu do publikacji (Open Access). Od 2018r. kolejne numery są publikowane w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Manuskrypty należy przesyłać na adres: wb.bia@pollub.pl.

Rękopisy przedłożone do rozpatrzenia powinny zawierać wcześniej niepublikowany materiał. Czasopismo publikuje w języku polskim, angielskim i obu językach (np. polski rękopis i tłumaczenie na język angielski). Manuskrypt w języku polskim musi zawierać tytuł, słowa kluczowe i streszczenie w języku angielskim.

Manuskrypty są recenzowane przez dwóch niezależnych ekspertów z danej dziedziny wyznaczonych przez Redakcję. W czasopiśmie stosowane są zasady double-blind peer review tj. autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości. Przynajmniej jeden z recenzentów pochodzi z poza Wydziały Budownictwa i Architektury. W przypadku, gdy autorem jest pracownik w/w wydziału obaj recenzenci są spoza tej jednostki.

Jedynym kryterium selekcji manuskryptów jest ich poziom naukowy. Pierwszeństwo w druku mają publikacje najbardziej uniwersalne, napisane w języku angielskim. W kwestiach etycznych czasopismo kieruje się zasadami etyki publikacyjnej Committee on Publication Ethics (COPE) i stosuje procedury ujęte w diagramach.


Procedura druku w czasopiśmie

Pierwszym krokiem jest ocena zgodności i przydatności do publikacji w czasopiśmie wykonana przez Redakcję. Autorowi jest wysyłana informacja zwrotna o podjętej decyzji. W przypadku akceptacji manuskrypt jest przekazywany do recenzji. Każda z prac jest oceniania przez nie mniej niż dwóch niezależnych recenzentów. W czasopiśmie stosują się zasadny double-blind peer review, tj. autor i recenzenci nie znają swojej tożsamości.

W przypadku recenzji:

  • pozytywnych – manuskrypt jest przekazywany do Edytora,
  • negatywnych – Redakcja zapoznaje się z uwagami i podejmuje decyzję o wyznaczeniu kolejnych recenzentów lub o odrzuceniu pracy autora,
  • mieszanych – wyznaczany jest trzeci recenzent.

W przypadku recenzji pozytywnych, ale wymagających wprowadzenia poprawek, artykuł jest kierowany do Autora. Redakcja przekazuje autorowi uwagi i sugestie recenzentów. Autor ustosunkowuje się do recenzji. W przypadku podtrzymania swojego stanowiska jest zobowiązany do przekazania Redakcji dodatkowych wyjaśnień. Po wprowadzeniu przez Autora poprawek artykuł jest ponownie wysyłany do Recenzenta lub akceptowany przez Redakcję w zależności od liczby i stopnia złożoności wymaganych poprawek. Końcowa wersja manuskryptu trafia do Edytora. Wprowadzane są niezbędne korekty edytorskie, a także dokonywana jest ocena poprawności językowej. W przypadku artykułów w języku polskim ocenie językowej podlegają: tytuł, słowa kluczowe oraz streszczenie w języku angielskim. Wersja edytorska jest wysyłana autorowi do wykonania końcowej korekty i zatwierdzenia. Schemat procedury publikacji jest przedstawiony na rysunku 1.

Figure 1.
Rysunek 1. Schemat procedury recenzji w czasopismie.

 

Publikowanie w Budownictwie i Architekturze nie wymaga żadnych opłat.

 

Autorzy są zobowiązani do podpisania dokumentu o przekazaniu praw autorskich (dokument), na zasadach licencji Creative Commons Attribution, w której autor oświadcza, że artykuł:

  • jest napisany przez autora,
  • nie został wcześniej opublikowany,
  • nie zawiera niezgodnych z prawem treści,
  • nie narusza praw innych osób,
  • podlega prawom autorskim, które przysługują wyłącznie autorowi i są wolne od jakichkolwiek praw osób trzecich oraz autor otrzymał wszelkie pisemne pozwolenia na cytowanie z innych źródeł .

Czasopismo publikuje w równoważnych wersjach: papierowej i elektronicznej. Wersja elektroniczna jest zamieszczona na stronie internetowej czasopisma zgodnie z harmonogramem wydawania numerów. Wersja papierowa czasopisma jest drukowana w całości tj. po wydaniu 4 numerów w danym roku. Każdej publikacji (od 2017r.) jest nadawany numer DOI (Digital Object Identifier), zgodnie ze standardami organizacji DataCite.org. Wersje elektroniczne czasopisma są archiwizowane w repozytoriach takich jak: Biblioteka Politechniki Lubelskiej, BazTech, PBN / POL-on. Wersja drukowana jest archiwizowana przez Bibliotekę Politechniki Lubelskiej, a także przekazywana do 15 bibliotek uprawnionych.