Zintegrowane Centrum Komunikacyjne jako przestrzeń integracji i element „zszywający” strukturę miasta

Grażyna Dąbrowska-Milewska1, Bartosz Czarnecki2
1Katedra Architektury Mieszkaniowej, Wydział Architektury, Politechnika Białostocka
2Pracownia Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Katedra Architektury Mieszkaniowej, Wydział Architektury, Politechnika Białostocka

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(2) (2018) 117-132, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_172_10

Historia:
Opublikowano: 12-08-2018

Streszczenie:

Centra komunikacyjne znajdujące się często w newralgicznych punktach rozwijających się miast, otoczone arteriami komunikacyjnymi i parkingami, równie często wykazują problemy integracji z otoczeniem. Jednocześnie ze względu na dobrą lokalizację mogą służyć nie tylko podróżnym. Ich infrastruktura komunikacyjna i usługowa, zwłaszcza ta położona na ciągach integrujących części miasta po różnych stronach linii kolejowych, powinna być dostępna także dla innych odbiorców. Centra komunikacyjne będąc węzłami mobilności i aktywności mają olbrzymi potencjał generowania efektów synergicznych. Mogą przyczyniać się do rozwoju terenów sąsiednich i do wzrostu ich atrakcyjności. Opracowując koncepcję ZCK już na etapie wstępnych założeń należy uwzględniać tereny leżące w strefi e jego odziaływania, zwłaszcza takie, które przeznaczone są do przekształcania. Na przykładzie 3 projektów nagrodzonych w Konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie koncepcji Zintegrowane Centrum Komunikacji wraz z terenami przyległymi w Białymstoku przedstawiono synergiczne oddziaływanie projektu miejskiego na otoczenie oraz synergiczny wpływ konstrukcji urbanistycznej miasta na projekt miejski.

Słowa kluczowe:

zintegrowane centrum komunikacyjne, urbanistyka, konstrukcja urbanistyczna, Białystok


Integrated Transportation Centre as integration space and element „stitching” city structure

Abstract:

The purpose of the work is to illustrate a number of ways of creating or revitalizing urban spaces to build the identity and image of the city, but also to integrate the fragments and utilize the potential of urban wasteland. The aspect of space users themselves is also signifi cant – as they are the initiators, organizers and participants in the process of reating public space. In this paper, the author focuses on the importance of alternative ways of adapting space and creating spatial and social relationships. The design goal should be based on the needs and preferences of different groups of people and use real spatial resources. The author discusses issues of activating space and residents through architectural forms, cultural activities and participatory actions. The aim was to show the impact and benefi ts of bottom-up social initiatives, temporary spatial interventions, as well as pro-ecological activities, as effective methods of restoration of urban landscape in a short time and at low cost.Transportation centers, often located at strategic places of developing cities, surrounded by motorways and parking lots, often shows diffi culties in integration with surroundings. Parallel, according to valuable location, they may serve not only for passengers. Their transportation and facility infrastructure, especially that located at pathways integrating both sides of cities, should serve also for other customers. Transportation centers, as mobility and other activity nodes has a great potential to generate synergic results. They may to support neighbor areas development and attractiveness increasing. During the creation of integrated transportation center at the stage of a basic assumption, it is need to include areas of the zone of infl uence, especially those planned for transformations. Based on 3 cases of projects awarded at the urban-architecture Competition for the idea of the Integrated Transportation Centre with surrounding area in Bialystok, a synergic infl uence of urban project for surroundings and synergic infl uence of urban project for urban fabric has been introduced.

Keywords:

integrated transportation center, urban design, urban project, Bialystok


Literatura / References:

[1] Załuski D. Wstęp. Dworzec kolejowy w strukturze miasta. (red. Załuski D.). Urbanista, Warszawa 2006.
[2] Zuziak Z.K. Kolej a racjonalizacja miejskiej struktury przestrzennej – między teoria a praktyką. Dworzec kolejowy w strukturze miasta. (red. Załuski D.). Urbanista, Warszawa 2006.
[3] Bogdaniuk B. Integracyjna rola dworców kolejowych w obsłudze transportowej miast i regionów. Dworzec kolejowy w strukturze miasta. (red. Załuski D.). Urbanista, Warszawa 2006.
[4] Mazurkiewicz R. Dworzec i jego otoczenie a infrastruktura kolejowa. Dworzec kolejowy w strukturze miasta. (red. Załuski D.). Urbanista, Warszawa 2006.
[5] Ledwoń S. Współczesne obiekty dworcowe w symbiozie z dworcami kolejowymi. Dworzec kolejowy w strukturze miasta. (red. Załuski D.). Urbanista, Warszawa 2006.
[6] Racoń-Leja K. Wykorzystanie przekrytych przestrzeni publicznych w zespołach towarzyszących współczesnym węzłom kolejowym w obszarach miejskich – potencjał i zagrożenia. Dworzec kolejowy w strukturze miasta. (red. Załuski D.). Urbanista, Warszawa 2006.
[7] Zuziak K.Z. Projekty rewitalizacji otoczenia dworców i przystanków kolejowych. Rozwój regionalny w Małopolsce nr3/15, Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2008.
[8] Regulamin Konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zintegrowanego centrum komunikacyjnego wraz z terenami przyległymi w Białymstoku. Miasto Białystok – Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok 2012.
[9] II nagroda równorzędna – praca 004-000300 – WXCA. Część opisowa pracy konkursowej. Materiały Urzędu Miejskiego w Białymstoku 2012, płyta CD.
[10] II nagroda równorzędna – praca 005-871228 – 22ARCHITEKCI. Część opisowa pracy konkursowej. Materiały Urzędu Miejskiego w Białymstoku, (2012), płyta CD Część opisowa pracy konkursowej. Materiały Urzędu Miejskiego w Białymstoku 2012, płyta CD.
[11] Wyróżnienie – praca023080 Kuryłowicz-Popławski. Część opisowa pracy konkursowej. Materiały Urzędu Miejskiego w Białymstoku, (2012), płyta CD Część opisowa pracy konkursowej. Materiały Urzędu Miejskiego w Białymstoku 2012, płyta CD.