Synergia konstrukcji i estetyki w małych mostach w Parczewie

Sławomir Karaś1, Karolina Jankowska2
1Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska,
2Budimex S.A.

© 2018 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, 17(2) (2018) 159-170, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_172_13

Historia:
Opublikowano: 12-08-2018

Streszczenie:

Mosty ze względu na ich trwałość w krajobrazie stają się punktami odniesienia w różnych aspektach, w tym w szczególności społecznym, architektonicznym i estetycznym. Można mnożyć przykłady opisanych sytuacji, są to np. Tower Bridge, Puente del Alamillo, Pont Saint-Bénézet (d’Avignon), Karlův most czy Ponte Sant’Angelo. Jednakże celem analiz w niniejszym artykule są mosty zajmujące skrajnie marginalną pozycję do wymienionych sławnych mostów. Są to małe mosty przez rzeki Konotopa i Piwonia w miejscowości Parczew na Lubelszczyźnie. Lokalna społeczność dostrzegła konieczność zmiany z szarej monotonii na formy bardziej atrakcyjne o indywidualnych cechach. Jeśli istniejące mosty będą zadbane, zaaranżowane, przez podkreślenie istotnych linii silną lub delikatną barwą, nawiązanie do otoczenia przez zharmonizowanie lub przez utworzenie lokalnej dominanty. Wiele już zrobiono, kilka zaniedbanych obiektów oczyszczono, odnowiono, zmodernizowano balustrady i pomosty, uporządkowano stożki skarp, zadbano o wyraźną kolorystykę elementów. W referacie przedstawiono wszystkie mosty w mieście, ale także w okolicach Parczewa, z tego względu, że te obiekty funkcjonują w świadomości mieszkańców. Dotyczy to tak mostów drogowych jak i kolejowych. Podano zamieszczono skrótowo ich charakterystyki użytkowe, historię i subiektywne oceny estetyczne. Aplikacją ujętej powyżej koncepcji jest projekt niewielkiej kładki dla pieszych w trzech wariantach, przy czym poza względami wytrzymałościowo-funkcjonalnymi podstawowym zadaniem projektanta było stosowanie rozwiązań prostych i wizualnie interesujących, cokolwiek by to nie znaczyło.

Słowa kluczowe:

mosty, małe miasta, estetyka, zrównoważony rozwój


Synergy of structure and aesthetics of small bridges in Parczew

Abstract:

Due to their durability, bridges become landscape reference points in various aspects, especially from the social, architectural and aesthetic points of view. There are many examples supporting the above, e.g. Tower Bridge, Puente del Alamillo, Pont Saint-Bénézet (d’Avignon), Karlův Bridge or Ponte Sant’Angelo. Nevertheless, the analyses conducted in this paper regard bridges much less renowned than the aforementioned ones, namely, the small bridges upon Konotopa and Piwonia rivers in the town of Parczew in Lubelszczyzna. The local community have deemed it necessary to change the ordinariness into an arrangement close to synergy which can be achieved through tending the bridges, enhancing their aesthetical value through displaying their mechanics, emphasising fundamental lines by means of strong or delicate colours, as well as through references to the environment of the bridges by harmonising them with it or, on the contrary, turning them into a local dominant. Plenty has been done so far as the progress in bridge design where the aesthetic aspect is into consideration is constant, which also results from a better understanding of sustainable development. The paper describes all the bridges in Parczew and its vicinity with regard to the residents’ awareness of them. It discusses both road and railway bridges and contains their short service characteristics, history and subjective aesthetic assessment. The aforementioned concept was applied in the design of a small footbridge in three variants, where, apart from the questions of durability and functionality, the fundamental task was to use simple and visually attractive solutions – whatever it may mean.

Keywords:

bridges, small cities, aesthetics, sustainable development


Literatura / References:

[1] Karas S. History of sustainable bridge solutions. Chapter 1, Structural Bridge Engineering, In-Tech, (2016) 1–24. DOI: 10.5772/63461.
[2] Horoch E., Koprukowniak A., Szczygieł R. Dzieje Parczewa 1401–2001. Urząd Miasta i Gminy Parczew, Parczew–Lublin 2001. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=387 [12.07.2017].
[3] Karaś S., Kossowski G. Nasunięcie przęsła Vierendeel’a w Lublinie. Przegląd Komunikacyjny 4 (2013) 16–24.
[4] Wasiutyński Z. O architekturze mostów. PWN, 1971.
[5] Łagoda G., Łagoda M. Aspekt estetyczny kształtowania obiektów mostowych. Drogi i Mosty 1 (2004) 55–86.
[6] Karaś S., Oskędra B., Skulski B. Nowy most łukowy w Szczebrzeszynie. MOSTY 6 (2015) 22–25.
[7] Dębiński M., Jukowski M., Karaś S., Kowal M., Leniak-Tomczyk A. (Ed.: Karaś S.). Aesthetics of road structures. Politechnika Lubelska, 2016. http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=12857&from=publication. [12.07.2017].