Analiza osiadania wybranych typów znaków osnowy geodezyjnej

Łukasz Borowski1, Agnieszka Lal1, Krzysztof Nepelski1
1Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

© 2016 Budownictwo i Architektura. Publikacja na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)

Cytowanie: Budownictwo i Architektura, vol. 16(3) (2017) 135-142, ISSN 1899-0665, DOI: 10.24358/Bud-Arch_17_163_13

Historia:
Opublikowano: 03-12-2017

Streszczenie:

W niniejszej pracy zawarto rozważania dotyczące możliwych przyczyn nadmiernego osiadania znaków osnowy geodezyjnej. Do analiz wybrano znaki ziemne osnowy wysokościowej typu 75a i b. Przeprowadzono analizę obliczeniową osiadania znaków osnowy geodezyjnej, pracujących w różnych warunkach gruntowych oraz w dwóch złożonych obciążeniach. W celu uwzględnienia w obliczeniach najbliższych rzeczywistym warunków współpracy pomiędzy elementami osnowy geodezyjnej, a ośrodkiem gruntowym, modyfikowano przyjmowane parametry. Uzyskane wyniki porównywano z zaobserwowanymi w powiecie kętrzyńskim w trakcie transformacji układu wysokościowego z Kronsztadt’60 na Kronsztadt’86. Wynikiem prac jest określenie możliwych zmian osnowy wysokościowej, w okresie pomiędzy kampaniami pomiarowymi (około 20 lat).

Słowa kluczowe:

transformacja wysokości, osnowa wysokościowa, znak osnowy, osiadanie gruntu


The analysis of the settlement of the various types of geodetic benchmarks

Abstract:

The paper presents the studies of the possible causes of the excessive settlement of geodetic benchmarks. For the purpose of the study, two types of ground benchmarks (type 75a and b) were selected. The computational analysis was carried out on benchmarks situated in different soil conditions and under two variants of load. The parameters were modified in order to reach the interaction between the subsoil and the structure, which is the closest to the actual conditions. Obtained results were compared with the settlement noted in Kętrzyn district, during heights frame transformation from Kronsztadt’60 to Kronsztadt’86. As a result, possible change of heights of geodetic points between land surveying campaigns (circa 20 years) could be estimated.

Keywords:

height transformation, geodetic benchmark, geodetic network, ground settlement


Literatura / References:

1. Rada Ministrów, Rozporządzenie z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych, nr 76. Dz.U. 2012 poz. 1247.
2. GUGiK, Model różnic wysokości pomiędzy układami wysokościowymi PL-EVRF2007-NH i PL-KRON86-NH. Warszawa, 2015.
3. Walo J., Analiza wybranych algorytmów wyznaczania lokalnego przebiegu geoidy, Politechnika Warszawska, 2000.
4. Banasik P., Wyznaczenie przebiegu quasi geoidy w rejonie Krakowa na podstawie pomiarów niwelacyjnych i GPS, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 1999.
5. Borowski Ł., Zastosowanie sieci ASG-EUPOS do modelowania lokalnej quasi-geoidy, AGH, 2015.
6. Banasik P., Ligas M., Kudrys J., Skorupa B., i Bujakowski K., Transformacja wysokości z układu Kronasztadt’60 do układu Kronsztadt’86 na przykładzie powiatu krakowskiego, Przegląd Geodezyjny 4 (2012) 6–13.
7. Mnisterstwo Administracji i Cyfryzacji, Rozporządzenie w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, nr 248. Dz.U. 2012 poz. 352.
8. Felczak J., „Wytyczne Techniczne G-1.9 «Katalog znaków geodezyjnych oraz wzory stabilizacji punktów»”, Warszawa, 1984.
9. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część1: Zasady ogólne.
10. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
11. PN-81/B-3020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
12. Marchetti S. The Flat Dilatometer: Design applications. 3rd International Geotechnical Engineering Conference, Keynote lecture, (pp. 421-448). Cairo University; 1997.
13. Janbu N., Bjerrum L., Kjaernsli B., Veiledning Ved Løsning Av Fundamenteringsoppgaver. Norwegian Geotechnical Institute, Report 16, Oslo; 1964.
14. Netherlandish standard NEN6740, 1991, Geotechniek TGB1990 Basisen en belastingen, Nederlands normalisatie-Institut.
15. Burland J.B. The yielding and dilatation of clay (correspondence), Géotechnique, 15(2) (1965) 211-214.